The Bible-Doer Saints in Vietnam

Thông Tin về Các Nhóm Thánh Đồ Sống Theo Kinh Thánh tại VN

"But become Doers of the Word (Bible-doers who got
the Mind of the Holy Spirit thru the Revelation & Application in the Bible)
,
and not merely
hearers (audiences, church-goers),
deceiving your own selves!"
(Jas 1:22)

-- "Nhưng hãy trở nên Người Sống Theo Lời (kẻ làm theo Ý Thánh Linh
qua
sự Khải Thị và Ứng Dụng trong Kinh Thánh),
chớ đừng chỉ làm
thính giả (chỉ lấy sự đi nhóm nghe giảng)
làm đủ mà tự lừa dối mình!"
(Gia-cơ 1:22)

___________________________________________________

News - Tin Mới Nhất

2017-03: Thanks for Bros. Alex & Ernie's 4th visit to Vn in March (23-28) 2017, sharing the Message & praying for the Saints in Hoc-Mon (HCM city) & Da-Nang (Central Vn).


2017-03: Cám ơn chuyến thăm VN lần thứ 4 ca Anh Ernie và Alex trong Tháng 3 (23-28) - 2017, chia sẻ Sứ Điệp và cầu nguyện chữa lành cho nhiều Thánh đồ tại Hốc-Môn (Tp HCM) và Đà-Nng.

Tối ngày Thứ Sáu, 19-07-2017 

Trả Lời Thắc Mắc: 1. Cách Tìm Hiểu Kinh Thánh, Ý Chúa và Lòng Người...?


A. Muốn hiểu "Lời (Ý) Chúa" qua "Kinh Thánh" thì phải hiểu "cách <chơi chữ> Hê-brơ" của Chúa trong KT Cựu Ước và "cách <chơi ý> Hê-brơ" của Chúa trong KT Tân Ước.

 -- Nhưng nếu một phe phái (như phe phái 'CƠ ĐỐC GIÁO BÍ TRUYỀN - Esoteric Christianity', phát sinh từ thế kỷ 2-3, hay một Mục Sư trong phe phái nào hiện thời mà còn chỉ thích giảng dạy qua các 'lời nói' (mà họ cho rằng rất 'triết lý' và 'huyền bí' trong KT), như chỉ thích trích dẫn nội trong các Sách Tin Lành hay Tân Ứơc mà thôi, mà lại cứ nhé tránh không giảng dạy qua mọi "từ ngữ" nguyên văn Hê-brơ (đều có song ý và linh ý) trong Cựu Ước, thì họ là 'giáo sư giả' vậy! Hiểu không?


B. Muốn hiểu "Lời (Ý) Chúa" qua "Thánh Linh" thì phải hiểu "cách <trồng / trường thành / sự dụng> 3 thứ cây thánh -- 3 <kiểu sống> đẹp lòng Chúa của 3 loại Thánh Đồ -- <Ô-liu (Sáng), Vả (Ngọt), Nho (Vui)>" trong KT Cựu Ước và Tân Ước.

 -- Dù 'tạm thời' Chúa chưa cho hay không cho có một ai [một GS, MS hay giáo phái] nào rất "Sáng" mà hiểu hết mọi "chữ, lời, ý" trong Kinh Thánh, nhưng nếu chúng ta chịu sống rất "Ngọt" và "Vui" trong Lời Chúa (qua lời văn tiếng Hê-brơ rất "binh dân", với các "thành ngữ / chơi chữ" rất "dễ hiểu" trong thời ấy) và biết cách "sống chung hòa bình" với mọi Thánh Đồ trong Nước Nhà của Ngài cùng với các 'giáo dân' và 'công dân' khác ngoài xã hội, thì chúng ta mới có tư cách được Chúa và họ cữ ra làm 'vua' -- "người chăn bày" vậy (Các Quan Xét 9:8-13)! Hiểu chưa?

 -- Bởi vậy, nếu có một vị Sứ Đồ - Giáo Sĩ, Tiên Tri - Thầy Giảng, Giáo Sư hay giáo phái nào cho rằng họ là 'đúng hết' hay 'vô ngộ', nhưng lại "không có sự 'Khôn Sáng và Ngọt - Vui' trong LỜI và ĐỜI", thì là 'SĐ, TT, GS giả' vậy! Hiểu không?


C. Muốn hiểu "lòng" (ý) con người để 'giành' được người về với Chúa nhiếu hơn và kỹ hơn, thì phải hiểu "tánh" (sở thích) con người nào muốn theo 'Đạo' qua 'dấu kỳ - phép lạ' hay qua 'trí thức - triết lý', hay qua "Sự Khải Thi - Chân Lý - Tái Sánh"? Nhưng vì phần đông người muốn theo Đạo chỉ có 2 loạn mà thôi:

 1) "Ngưới Do-thái" -- là kẻ có bối cảnh Kinh Thánh và 'truyền thông', thích 'dấu kỳ - phép lạ', theo thuyết "Độc Thần" hay 'Một Ngôi' và thích giữ 'thuần giống, nguyên chủng'...

 2) "Ngưới Ngoại Bang" -- là kẻ không có bối cảnh Kinh Thánh, nhưng có bối cảnh 'thần thoại' (huyền bí, bí truyền) và 'triết lý', thích 'trí thức - khôn ngoạn - triết lý - biện luận', theo thuyết 'đa thần' và 'đa nguyên' và thích sống 'pha giống'...

- Bởi vậy, cho dù mình hay phe nào chịu 'ăn nói' như họ cũng chỉ có thể 'giành lấy' (cứu giúp) được họ (1Cô 9:20) vào một 'giáo lý' hay 'giáo phái Tín Lành' (tổ chức) nào đó vậy thôi! 

- Vì rốt cuộc chỉ có rất ít 'người sùng đạo' chịu cho Chúa Thánh Linh "dẫn dắt" họ vào mọi "Chân Lý" mà được "tái sanh" vào sống được trong "Nhà (Thân thể thuộc linh) Ngài"!


  Cho nên, dù tôi cố gắng tự học cách chỉ giải kinh theo xác "nguyên văn - linh ý" là an toàn hơn, nhưng vẫn không thể hiểu hết mọi "nghĩa đen" và "nghĩa bóng" từng từ ngữ hay mọi câu nói tiếng Hê-brơ trong KT, và sẽ không có thể thỏa mản giải đáp mọi thắc mắc của Hảo; cho nên tôi không muốn tốn thì giời tham khảo, trưng dẫn hay giải đáp thắc mắc trong các sách vỡ 'học thuyết - triết lý - thấn học - bí pháp' gì của ai. 

  Nhưng trong trường hợp nếu Hảo có thắc mắc trong những Bài Giảng hay cuốn sách rất hay nào, thì nên hỏi rõ từng điểm thắc mắc trong trang - đoạn - câu số mấy để tiện việc tôi tra lời cho vậy nhé! (Chư tôi không muốn tốn thì giời tham khảo cả cuốn sách "Huyền Bí" gì của ai cả...)

- Nguyên xin chúng ta hay dành nhiều thì giờ hơn để học hỏi Kinh Thánh theo nguyên ý Hê-brơ: Trả Lời Thắc Mắc: 2. Loài Người Mang Hình Ảnh Thượng Đế...?


1) HỎI: Trong Sáng 1:26-28 Chúa tạo dựng loài người theo hình ảnh Ngài là Thần Linh hay cả Xác thịt?

* TRẢ LỜI:

- Vì "Thượng Đế" là một "Thần Linh" (Giăng 4:24; và Thiên sứ, ma qui cũng là một 'thần linh', không có 'thân xác'), nhưng thường hay "hiên hình" thành một "Con Người" (đôi khi "Thần Linh" của Chúa hay "thần lình" của Thiên sứ hay ma quỷ cũng hiện hình thành một 'con thú') có "xác thịt". 

- Và chữ "hình ảnh" (x12, "tselem") = "hình tượng, thần tượng" (x3), cũng có nghĩa là "quái tượng, ma, ảo ành" hày "sự giống nhau, tiêu biểu, đại diện".

- Và vỉ Chúa làm ra (hay sanh ra) "con người" có một "tinh thần" (có "hình ảnh" của Thượng Đế) nhưng phải bị hạn chế chỉ sống trong một "thân hình" có cái "mặt muổi" giống như Chúa (có "sự giống nháu" về "tâm" và "tướng" tốt đẹp như Thượng Đế, để có tư cách "đại diện" Ngài mà quản lý trời đất dùm Ngài.


2) HỎI: Trong Sáng 9:4-6, Chúa bảo con nguời không được ăn thịt còn máu... vì loài người được tạo dựng theo hình ảnh Ngài? Vậy Chúa có máu như loài người?

* TRẢ LỜI:

- Vì chữ "máu" ("dam", giống chữ "adam") có nghĩa là "sữ giống nhau" và Kinh Thánh kể "máu" là "sự giống như, tượng trưng", là "sự sống, sinh mạng".

- Và vì nếu ài phạm tội "đổ máu" thì Chúa "sẽ đòi máu của sự sống người đó lại!" (Sáng 9:5), cho nên Ngài cấm chúng ta "ăn thịt còn máu", ví nó tượng trưng cho sự "giết người có sự sống"! Và vì việc "ăn thịt còn máu" hay ăn thịt chưa nấu chịn là một việc rất "mất vệ sinh" vì rất đọc hại cho thân thể (Sáng 9:4)! Chứ đoạn KT này không có ý ấm chỉ 'Chúa có máu như loài người'.


3) HỎI: Trong Gia-cơ 3:9 "Bởi cái lưỡi chúng ta khen ngợi Chúa, Cha chúng ta, và cũng bởi nó chúng ta rủa sả loài người, là loài tạo theo hình ảnh Đức Chúa Trời." Giống như câu hỏi 2!

* TRẢ LỜI: 

- Vì chữ "barak" (H1288) trong tiếng Hê-brơ có nghĩa là "khen ngợi" Đấng Tạo Hóa, "chúc phước" hay "rủa sả" con người nào đó. Cho nên chúng ta phải biết ơn Chúa mà "khen ngợi" (có nghĩa là "thưởng thích") và "chúc phước" loài người (là tạo vật cao cấp nhất của Chúa), chứ không được phép "rủa sả" (có nghĩa là "cay đắng, phỉ báng") ai cả!

- Và vì cả loài người họ là 'giáo dân' (dù khác tôn giáo) đều có chúng một vị "Chúa" (Vua Chí Cao) ở trên trời, và vì mọi Thánh đồ và 'môn đồ' (có nghĩa là 'học trò') chúng ta (dù khác giáo phái) đều là 'con nuôi' hay "con đẻ" ra từ cùng một "Cha" ('Cha nuôi' hay "Cha Đẻ") ở trên trời, cho nên không ai được phép rủa sả ai, mà chỉ nên cầu thay và chúc phước cho họ mà thôi vậy nhé! 

- Cũng vì vậy, mà khi mình đối diện một "con người bề ngoái" có một 'tâm' (thấn linh, "spirit", tâm trí) và 'tướng' có xấu hay ác như 'quỷ' gì đi nữa, nhưng vì Chúa đã dựng nên (thiết kế) y có một "con người bền trong" (thâm tâm) có một cái "hồn" ("soul"), từ lục ban đầu vốn có "lương tâm, lương tri" (có cái hình ảnh, ban tính) giống như Đấng Tạo Hóa vậy, thì mình cũng không được phép rủa sả y, mà chỉ có thể cầu thay và chúc phước cho y mà thôi vậy nhé! 


4) HỎI: Chúa Giê-su là hình ảnh của ĐCT không thấy được (Colose 1:15), vậy loài nguời giống Chúa Giê-su là hình ảnh ĐCT không thấy được?

* TRẢ LỜI: 

- Vì Ngài (Jêsus) là "hình ảnh" (cả "tâm" và "tướng") của "Thượng Đế không thấy được".

- Và vì Chúa Jêsus (là Anh Cả) được "sanh ra" làm "Con Đầu Lòng" (Vĩ Đại) và chúng ta (là đàn em) được "tái sánh" (được dựng nên) làm "con cái" (nhỏ mọn) của cùng chung một vị "Cha Trên Trời": 

- Cho nên chỉ có Thánh Đồ "Anh em cùng Cha cùng mẹ" (có cùng "Tâm Tình" với Thánh Linh và chịu cùng "Giáo Hóa" từ Thánh Linh) mới có cái "nội tâm" (hồn) và "ngoại tướng" (lối sống) rất giồng nhau như "Anh em ruột" vậy mà thôi!

- Chứ các dân tộc ngoại giáo hay các giáo dân phe phái (chưa được "tái sanh" và "Giáo Hóa" của Thánh Linh) thì dù họ đã "theo Đạo" (đã "gia nhập Giáo hội) thì cái "ngoại tâm" (linh) và "ngoại tướng" (kiểu ăn mặc và lễ nghi) của họ cũng chỉ hơi lơi giồng 'con nuối' của Chúa vậy mà thối!


Anh Timothy Tuấn Mã

1) HỎI: Trong Sáng 1:26-28 Chúa tạo dựng loài người theo hình ảnh Ngài là Thần Linh hay cả Xác thịt?

* TRẢ LỜI:

- Vì "Thượng Đế" là một "Thần Linh" (Giăng 4:24; và Thiên sứ, ma qui cũng là một 'thần linh', không có 'thân xác'), nhưng thường hay "hiên hình" thành một "Con Người" (đôi khi "Thần Linh" của Chúa hay "thần lình" của Thiên sứ hay ma quỷ cũng hiện hình thành một 'con thú') có "xác thịt". 

- Và chữ "hình ảnh" (x12, "tselem") = "hình tượng, thần tượng" (x3), cũng có nghĩa là "quái tượng, ma, ảo ành" hày "sự giống nhau, tiêu biểu, đại diện".

- Và vỉ Chúa làm ra (hay sanh ra) "con người" có một "tinh thần" (có "hình ảnh" của Thượng Đế) nhưng phải bị hạn chế chỉ sống trong một "thân hình" có cái "mặt muổi" giống như Chúa (có "sự giống nháu" về "tâm" và "tướng" tốt đẹp như Thượng Đế, để có tư cách "đại diện" Ngài mà quản lý trời đất dùm Ngài.


2) HỎI: Trong Sáng 9:4-6, Chúa bảo con nguời không được ăn thịt còn máu... vì loài người được tạo dựng theo hình ảnh Ngài? Vậy Chúa có máu như loài người?

* TRẢ LỜI:

- Vì chữ "máu" ("dam", giống chữ "adam") có nghĩa là "sữ giống nhau" và Kinh Thánh kể "máu" là "sự giống như, tượng trưng", là "sự sống, sinh mạng".

- Và vì nếu ài phạm tội "đổ máu" thì Chúa "sẽ đòi máu của sự sống người đó lại!" (Sáng 9:5), cho nên Ngài cấm chúng ta "ăn thịt còn máu", ví nó tượng trưng cho sự "giết người có sự sống"! Và vì việc "ăn thịt còn máu" hay ăn thịt chưa nấu chịn là một việc rất "mất vệ sinh" vì rất đọc hại cho thân thể (Sáng 9:4)! Chứ đoạn KT này không có ý ấm chỉ 'Chúa có máu như loài người'.


3) HỎI: Trong Gia-cơ 3:9 "Bởi cái lưỡi chúng ta khen ngợi Chúa, Cha chúng ta, và cũng bởi nó chúng ta rủa sả loài người, là loài tạo theo hình ảnh Đức Chúa Trời." Giống như câu hỏi 2!

* TRẢ LỜI: 

- Vì chữ "barak" (H1288) trong tiếng Hê-brơ có nghĩa là "khen ngợi" Đấng Tạo Hóa, "chúc phước" hay "rủa sả" con người nào đó. Cho nên chúng ta phải biết ơn Chúa mà "khen ngợi" (có nghĩa là "thưởng thích") và "chúc phước" loài người (là tạo vật cao cấp nhất của Chúa), chứ không được phép "rủa sả" (có nghĩa là "cay đắng, phỉ báng") ai cả!

- Và vì cả loài người họ là 'giáo dân' (dù khác tôn giáo) đều có chúng một vị "Chúa" (Vua Chí Cao) ở trên trời, và vì mọi Thánh đồ và 'môn đồ' (có nghĩa là 'học trò') chúng ta (dù khác giáo phái) đều là 'con nuôi' hay "con đẻ" ra từ cùng một "Cha" ('Cha nuôi' hay "Cha Đẻ") ở trên trời, cho nên không ai được phép rủa sả ai, mà chỉ nên cầu thay và chúc phước cho họ mà thôi vậy nhé! 

- Cũng vì vậy, mà khi mình đối diện một "con người bề ngoái" có một 'tâm' (thấn linh, "spirit", tâm trí) và 'tướng' có xấu hay ác như 'quỷ' gì đi nữa, nhưng vì Chúa đã dựng nên (thiết kế) y có một "con người bền trong" (thâm tâm) có một cái "hồn" ("soul"), từ lục ban đầu vốn có "lương tâm, lương tri" (có cái hình ảnh, ban tính) giống như Đấng Tạo Hóa vậy, thì mình cũng không được phép rủa sả y, mà chỉ có thể cầu thay và chúc phước cho y mà thôi vậy nhé! 


4) HỎI: Chúa Giê-su là hình ảnh của ĐCT không thấy được (Colose 1:15), vậy loài nguời giống Chúa Giê-su là hình ảnh ĐCT không thấy được?

* TRẢ LỜI: 

- Vì Ngài (Jêsus) là "hình ảnh" (cả "tâm" và "tướng") của "Thượng Đế không thấy được".

- Và vì Chúa Jêsus (là Anh Cả) được "sanh ra" làm "Con Đầu Lòng" (Vĩ Đại) và chúng ta (là đàn em) được "tái sánh" (được dựng nên) làm "con cái" (nhỏ mọn) của cùng chung một vị "Cha Trên Trời": 

- Cho nên chỉ có Thánh Đồ "Anh em cùng Cha cùng mẹ" (có cùng "Tâm Tình" với Thánh Linh và chịu cùng "Giáo Hóa" từ Thánh Linh) mới có cái "nội tâm" (hồn) và "ngoại tướng" (lối sống) rất giồng nhau như "Anh em ruột" vậy mà thôi!

- Chứ các dân tộc ngoại giáo hay các giáo dân phe phái (chưa được "tái sanh" và "Giáo Hóa" của Thánh Linh) thì dù họ đã "theo Đạo" (đã "gia nhập Giáo hội) thì cái "ngoại tâm" (linh) và "ngoại tướng" (kiểu ăn mặc và lễ nghi) của họ cũng chỉ có phần nào hơi hơi giồng 'con nuối' của Chúa vậy mà thối!


-- Anh Tuấn Mã (Bro. Timothy Ma)

___________________________________________________


Sáng ngày Thư Tư 19-07-2017 


LỜI KHUYÊN: Đng Phm "Ti Chính Tr Thuc Linh"


  Nguyện xin các Thánh đồ đừng phạm "tội chính trị thuộc linh":

 - Đừng theo một vị 'vua' [Mục Sự] nào khác ngoài Chúa JHV / JS / Thánh Linh!

- Cũng đừng thích được tôn xưng làm 'vua' [Mục Sự] tại một địa phương [giáo hội] nào! mà ch cần trung tín làm v "Công chc" hiếu hin [Trưởng Lo (giảng dạy) hay Chấp S (phc v)].

 -- để tránh bản thân hay người nhà sẽ phải 'chết sớm' -- để tránh bị phạt có nạn hay bị ung thư...

 -- Y như "ý nghĩa" cái tên của bà Na-ô-mi (tuy vốn có nghĩa là "ngọt ngào" [hạnh phúc], nhưng ký thật cuộc đời [GĐ hay HT] sẽ phải sống ngược lại rất là "đau khổ" [đắn cay]!) 

 -- Và ý như cái tên chồng là "Ê-li-mê-léc" (tuy vốn có nghĩa là "Thượng Đế của [là] Vua"), những khi giải kinh theo kiểu 'chơi chữ' thì 'nghĩa ngược' của tên người 'chồng' [ví có một cái 'thần linh'] là thích làm "Vua [Mục Sư] (trong Nước Nhà / HT) của Thượng Đế", thì bản thân và con cái sẽ chết sớm vậy đó  nhé...! (Ru-tơ 1:2-5)

TTM.

_________________________________


Sáng ngày Thư Tư 28-06-2017

Subject: Trả lời về cách xử dụng từ ngữ xưng hô đúng với Kinh Thánh


Chào anh chị em,


* Tôi xin trả lời về cách xử dụng từ ngữ xưng hô đúng với Kinh Thánh dạy như sau:


- Tuy Kinh Thánh dạy rằng Thượng Đế vừa là "Một Thần Linh Lớn Nhất và Huy Nhất",

  nhưng Ngài vừa lại là Đấng có "7 Mắt = 7 Thần-Linh" (Khải 5:6) và vừa lại có "3 Danh Xưng" -- "Cha, Con và Thánh Linh" trong Tân Ước -- cho nên Chúa dạy chúng ta phải xưng hô Ngài như sau trong Tân Ước:

  - [a] (Chỉ có thể) Lại "Cha chúng con ở Trên Trời" (là Thượng Đế, là Một Thần Linh Chí Thánh Duy Nhất, là Một Đấng Chí Cao, không ai có thể nhìn thấy tận mặt của Ngài) -- như bản thân "Mặt Trời" ở nới rất xa, không ai có thể đến gần!

  - [b] (Nhưng có thể) Xin "Chúa Jâsus" (là Một Con Trời cũng là Một Con Người, có Một Linh Thể có thề nhìn thấy) ngự vào lòng mình -- như hễ ai chịu mở "cửa long", thì sẽ nhìn thấy và nhận được "Ánh Sáng Mặt Trời" vào ngự trong phòng của lòng mình vây!

  -  [c] (Và phải) Xin cảm nhận và chịu sống trong sự cảm thông của "Chúa Thánh Linh" (là "Đấng Yên Ủy", là "Thần Khôn Ngoan", mắt người không nhìn thấy) -- như cảm nhận được "Sức Nóng / Năng Lượng" (mắt người không nhìn thấy phát ra từ Mặt Trời) trong đời mình vây!


- Tuy Kinh Thánh dạy rằng chúng ta chỉ có "Một Thượng Đế" (One God), "Một Chúa / Chủ" (One Lord / Master) Huy Nhất (Ê-phê-sô 4:5-6), nhưng Ngài lại có "5 xưng hô" trong Cựu Ước (Ê-sai 9:5/6) mà mình phải tuyên xưng Ngài ra là:

  - [1] "Ðấng Lạ-Lùng /  Đấng đầy Phép-Lạ / Đấng Kỳ Diệu", [2] "Ðấng Mưu-Luận /  Thần Khôn-Ngoan"  (--Thánh Linh), 

  - [3] "Thượng Đế Quyền Năng", [4] "Cha-Đời-Đời" (--Cha), 

  - [5] "Chúa-Bình-An / Thái-Tử Hòa-Bình" (--Con)!

  

- Tuy KT bảo rằng chỉ có "Một Chúa, Một Thượng Đế" (One Lord, One God), nhưng mình vẫn phải gọi "Cha Trên Trời" và "Thánh Linh trong lòng" mình là "Chúa tôi" (my Lord, số ít) vậy! -- Y như khi Thượng Đế hiện hình thành 2-3 Người đến thăm Ap-bra-ham, thi Ap-bra-ham cũng chỉ có thể gọi "họ" là "Chúa tôi" (my Lord, số ít) vậy! Cho nên khi dịch thuật thì không nên thêm bớt chữ xưng hô "Chúa" trưóc chữ "Cha, Con, Thánh Linh" là đúng! Nhưng khi nói chuyện thì có ai thêm cái xưng hô "Chúa" trước chữ "Cha" hay "Con" hay "Thánh Linh", thì không nên bị ai "lên án" vậy!


- Cũng vậy, tuy KT có dạy mình không nên gọi (không nên chịu chấp nhận bị nô dịch bởi) một vị "lảnh đạo tôn giáo" nào là "Cha" (Linh Mục) hay "Thầy" (Giáo sư, Mục-Sư Truyền-Đạo) của mình, nhưng KT vẫn cho phép mình gọi "thân sinh" mình là "Cha" và gọi "Thầy Cô" trong Trường là "Thầy" vậy... mà cũng không nên bị ai "lên án" vậy nhé! Thế nhưng tốt hơn hết là chúng ta nên xương hô các vị "tiền bối" trong Hội Thánh là "Anh" là ổn nhất, thay vì gọi họ là "Thầy / Giáo sư" (hay "Mục Sư")  vậy nhé!


* Sau đây là cách dùng từ xưng hô chính xác hơn (thay vì dùng từ thêm bớt của Công giáo và các giáo phái):

- Nên dùng từ "Cha, Con, Thánh Linh" (chứ đừng dùng từ "Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Linh");

- Nên dùng từ "Thượng Đế" hay "Chúa Trời" [nguyên văn là "Ê-lô-him" = "Thần", "Đấng Quyền Năng", "Chúa Toàn Năng"]  (chứ đừng dùng từ "Đức Chúa Trời", "Đức Thánh Cha", "Đức Cha" hay "Thiên Chúa");

- Nên dùng phức từ "Chúa Giê-hô-va" [nguyên văn là "YHWH" = "Đấng Ta Là" (Đấng Tự Hữu, Hằng Hữu)] (chứ đừng dùng từ "Đức Giê-hô-va" hay đơn từ "Giê-hô-va" hay "Yah-weh" cộc lốc rất bất kính).

- Nên dùng phức từ "Chúa Jêsus" (chứ đừng dùng đơn từ "Jesus" hay "Giê-xu" cộc lốc rất bất kính).


* Vì chữ "thần" (spirit), "ma / quỉ" (ghost), "linh" (spirit), "thần linh" (spirit), "tinh thần" (spirit) đều là cùng một chữ (Hê-brơ) trong Kinh Thánh cả; 

  Và chữ "Sứ giả" (Messenger), "người đưa tin" (messenger), "Thiên sứ" (Angel), "quỉ sứ" (angel or devil) cũng đều là cùng một chữ (Hê-brơ) trong KT cả! 

  -- Cho nên chúng ta vẫn có thể dùng những từ thông dụng ở ngoài đời như sàu: 

- "tử thần" (god of death) = "sứ giả sự chết" (death angel) = "thần linh hay thiên sứ bắt giữ con người xuống dưới âm phủ);

- Và nếu có ai bị "quỉ ám" hay bị "ma nhp" thì mình có thể nói là người đó đã từng mở lòng rướt nhầm "thiên sứ xấu" ('công an chìm' thuộc linh rất xấu) = "quỉ sứ", có một "tinh thần bất chính", khiến đầu ốc, tánh nét và cả cuc đời của con người đó "loạn" lên...!

- Bỏi vy chúng ta nên dùng từ "Thánh Linh" (Holy Spirit), chứ đừng dùng từ "Thánh Thần" (Holy Ghost) như trong KT Công giáo hay trong bản dịch King James... vậy nhé!


-- Anh Tuấn Mã (Bro. Timothy Ma)

___________________________________________________

Download:

___________________________________________________

 For more info or feedback please email to <[email protected]>

 Mọi thắc mắc và ý kiến thêm bớt hay đính chính nội dung xin email đến
    <[email protected]>

Members Area