The Bible-Doer Saints in Vietnam

Thông Tin về Các Nhóm Thánh Đồ Sống Theo Kinh Thánh tại VN

The Tribal Bible-doer Saints in Vietnam
Các Nhóm Thánh Đồ Dân Tộc Sống Theo Kinh Thánh tại Việt Nam

§  Hàng Ngàn Bài Giảng Sứ Điệp Thời Đại đã được in phát cho hơn 14 Dân Tộc trong cả nước VN với hàng trăm người chịu làm báp-tem trong Danh Chúa Jêsus Christ: Cham-pa, Chrau-ro, Hờ-Mông, H'Re, Ja-rai, Kh'Me, M'Nông, Mương, Nùng, Tầy Nùng, Rac-lay, Thái Trắng, P'Rũ và Lào...

§  Thousands Message of the Hour in Vietnamese had been printed & distributed among over 14 Tribes in Vn nation-wide with hundreds new Believers got baptized in the Name of The Lord Jesus Christ: (1) Champa, (2) Chrauro, (3) H'Mong(4) H'Re(5) Jarai, (6) Khmer-Cambodian, (7) M'Nong, (8) Muong, (9) Raclay, (10) Nung, (11) Tay Nung, (12) White Thai, (13) P'Ru & (14) Laos...

2002Lớp học Giải Kinh đầu tiên tại Đà-Lạt cho nhiều Ms TĐ người Dân tộc và người Kinh The 1st Bible Interpretation Class for Tribal & native Church Ministers at Da Lat (E. Vn).

2012-07-06 & 07Lớp học Giải Kinh tại Khe Sanh cho nhiều vị Trưởng lão các Phòng Nhóm Dân tộc vùng biên giới Việt-Lào  The Bible Interpretation Class at Khe Sanh for many Elders of the Tribal House-Churches in Vietnam-Laos border area (Central Vn).


NEWS from Tribal Villages - Tin Mới Nhất từ các Làng Dân Tộc Miền Trung:

News from Son Lam, Khanh Son (C. Vn) - Tin Sơn Lâm, Khánh Sơn, Khánh Hoa

2016-06-12: Bro. Phan Tro baptized 30 more new believers in the Name of The Lord Jesus Christ.

2016-06-12: Thầy. Tro Phấn bap-tam thêm 30 tín đồ mới trong Danh Chúa Jêsus Christ.

2014-07-04: 2 yrs ago Bro. Phan Tro's Raglai Tribal Church asked for assistance to build a better meeting place...

-- 2 năm trước HT dân tộc Raglai của Thầy TĐ Tro Phấn xin các Thánh đồ giúp đỡ... và cảm tạ Chúa đã cho họ xây được một Nhà Nguyện rất khang trang trong mùa xuân 2016...!

2016-02-28: And thanks to God for giving them a new Church building since this Spring 2016...!
 • 2014-07-13
  2014-07-13
 • 2014-12-29
  2014-12-29
 • 2016-01
  2016-01
 • 2016-01
  2016-01
 • 2016-01
  2016-01
 • 2016-02
  2016-02
 • 2016-02-28
  2016-02-28
 • 2016-03
  2016-03
 • 2016-03
  2016-03
 • 2016-03
  2016-03
 • 2016-03
  2016-03
 • 2016-03
  2016-03
 • 2016-03-13
  2016-03-13
 • 2016-04-03
  2016-04-03
 • 2016-04-03
  2016-04-03
 • 2016-05-01
  2016-05-01
 • 2016-05-01
  2016-05-01
 • 2016-06-12: Bro. Phan Tro baptized 30 more new believers in the Name of The Lord Jesus Christ.
  2016-06-12: Bro. Phan Tro baptized 30 more new believers in the Name of The Lord Jesus Christ.
 • 2016-06-12: Thầy Tro Phấn bap-tam thêm 30 tín đồ trong Danh Chúa Jêsus Christ.
  2016-06-12: Thầy Tro Phấn bap-tam thêm 30 tín đồ trong Danh Chúa Jêsus Christ.

2016-04-03: The Choir of the Raglai tribal Church in Khanh Son.

-- Ban Hát HT dân tộc Raglai tại Sơn Lâm, Khánh Sơn. 

←  Please pray for & assist the Raglai tribal Church's building need (at SL, KS, Khanh Hoa province, C.Vn): ...over 97 Believers meeting in a very tiny room for months now... 


Thứ Hai, 29/12/2014 - TĐ Phấn Tro viết: ...Rất mong Giáo sư nhớ đến và cầu nguyện nhiều cho điểm nhóm người dân tộc RAGLAI chúng em tại Sơn Lâm - Khánh Sơn - Khánh Hòa - Vì số tín hữu lên tới 90 người giờ đang nhóm thờ phượng Chúa trong một can nhà nguyện nhỏ chực hẹp và không đủ chổ ngồi nữa, nhà nguyện cũng đã rách nát hư hỏng khá nhiều. Lòng ước ao của con cái Chúa đó là có đủ tài chánh mà lo xây dựng một điểm nhóm mới khan trang, rọng rãi hơn, để thuận tiện cho việc thờ phượng Chúa...!


Thứ Hai, 29/12/2014, Thầy Tuấn viết: ...Cầu xin Chúa thương xót và khiến cho HT Dân tộc Raglai tại Sơn Lâm, Khánh Sơn, Khánh Hòa biết vận động cách nào mà sớm nhận được sự viện trợ "xây dựng điểm nhóm mới khan trang rộng rãi hơn" (nên quyên góp ít nhất 50% trước) từ các Thánh đồ ngay tại địa phưong VN cộng thềm (sẽ quyên góp được 50% sau) từ các vị Giáo sĩ mà Chúa sai họ đến thăm VN vậy...!

← 2015-01-11: Bro. Tro Phan baptized 6 more Raglai tribal Sisters in the Name of the Lord Jesus Christ (in Khanh Son, Central Vn).


2015-01-11: Thầy Phấn Tro báp-tem thêm 6 em Thánh đồ Dân tộc Raglai (tại SL, Khánh Sơn) trong Danh Chúa Jêsus Christ.

↓ Xin các Thánh đồ hãy cầu thay và hỗ trợ nhu cầu xây dựng Phòng Nhóm rộng lớn hơn cho HT Dân tốc Raglai (ở SL, KS, Khánh Hòa): ...hơn 97 Tín hữu đang nhóm trong một phòng rất nhỏ trong nhiều tháng nay rồi...

 2014 JulyPraise to God for letting Vietnam has one more reformed new "Bible-doer Church" (separated from the C&M Alliance Church) by Bro. Phan Tro -- for this new Rac-lay tribal House-Church at Ha-Nit, Son Lam, Khanh Son, Khanh Hoa province, in Central Vietnam... got helps in time during this stormy season... 

 Tháng 7-2014: Tạ ơn Chúa cho Việt Nam có thêm một điểm nhóm Dân tộc Ray-lay "Thánh đồ Sống theo Kinh Thánh" mới ở Ha-Nít, xã Sơn Lâm, Khánh Lâm, Khánh sơn, tỉnh Khánh Hòa, do Thầy TĐ Tro Phấn quản nhiệm... đã nhận được sự giúp đỡ kịp thời trong mùa mưa bão...

 - Thứ Tư, 9-7-2014: Cô Quyên viết:  "Thầy Truyền Đạo Tro Phấn là người được Thầy Mã Tuấn làm bap-têm lại trong Danh Chua Jêsus Christ gần 3 năm qua, bây giờ thoát ra khỏi tổ chức CMA [HT TL VN]... (Trước đây Phấn phụ trách Thanh-niên Dân-tộc ở Tây nguyên)... nay đã nhóm riêng ra (tại nhà được 4 tuần rồi), Chủ nhật hôm nay (6-7-2014) là đúng 1 tháng, mỗi lần nhóm lại gần 20 người..."   


 In the Spring of 2014, Bro. Timothy Ma has taught "The Biblical Word-play & Spiritual Interpretation" to many Tribal Church Ministers in Vn

 Trong Mùa Xuân năm 2014 Thầy Mã Tuấn đã dạy môn "Giải Kinh Theo Nguyên Văn Chơi Chữ và Linh Ý" cho nhiều Thầy Truyền Đạo người dân tôc tại VN:

Dân Tộc Stieng Tribes - Binh Long (S. Vn) 

2014-02-07 & 08: Teaching 12 Steing Tribal Church Ministers in the most remote area of Binh Long


Dân Tộc Steing Tribes - Binh Long (S. Vn)

Teaching 12 Steing Tribal Church Ministers in the most remote area of Binh Long (SE.Vn) 

  2014-02-07 & 08 (Thứ Sáu và Bảy): Lớp học Giảng Kinh theo Nguyên Văn Chơi Chữ và Linh Ý rành cho 12 người Truyền Đạo các HT Dân tộc Stiêng tai vùng sâu vùng xa nhất tại Bình Long. 

 

 2013-12-14Baptized a young S'tieng tribal Church Minister Bro. Tien from Binh Long (SE. Vn) in the Name of the Lord Jesus Christ. Báp-tem Thầy TĐ Điễu Tíến (dân tộc Stiêng) trong Danh Chúa Jêsus Christ.

  

 

2014-02-18 (Tues): After driving over hundreds Km by motor-bikes from Binh Long to Duc Trong to learning more about "The Original Word" with Bro. Timothy Ma, there were 3 more Strieng Tribal Church Workers willing be re-baptized in the Name of "The LORD Jesus Christ" by Bro. Hao Thanh Le (A very good Elder of The Saints in Vn) ↓

2014-02-18 (Thứ Ba): Sau khi chạy xe gắn máy hơn mây trăm cây số từ Binh Long lên Đức Trọng, Đà Lạt để học thêm về "Lời Nguyên Thủy" với Thầy Tuấn tại Nhà Nhóm của Anh Hảo tại Fi-nom, đã có thêm 3 Anh em người dân tộc Stiêng chịu làm báp-tem lại trong Danh "Chúa Jêsus Christ" bỡi Anh Lê Thanh Hảo (một Trưởng lão rất tốt tại Vn 

  

 

2014-03-09 (Sun): Brother (Elder) Hao taught & baptized 11 Stieng tribal Believers in Binh Long provinces, SW. Vn. 

2014-03-09 (Chúa Nhật): Anh (Trưởng lão) Hảo dạy và báp-tam cho 11 Thánh đồ người dân tộc Stiêng tại tỉnh Bình Long:  

 


Dân Tộc Nùng & Tầy Nùng Tribes - Eah'Leo, Dak Lak (SW. Vn): Bro. Timothy teaching "The Original Word" to the Nung Tribal Believers at Eah'iao village, Eah'Leo, Dak Lak province, SW. Vn.
2014-02-26 (Thứ Tư): Thầy Tuấn dạy "Lời Nguyên Thủy" cho 5 Tín hữu dân tộc người Nùng tại Eah'Leo, Đắk Lắk (tại Nhà Nhóm của Thầy Ph-Tr-Nghĩa ở xã Eah'iao).


Dân Tộc Ê-đê M'Nông Tribes - Krong Bong, Dak Lak (SW. Vn)

Brother Timothy taught at a remote village in Krong Bong, Dak Lak province, SW. Vn, for 5 Ede & 2 Nung tribal Church Ministers & their spouses, at Bro. Thuan's neighbor's house. ( Because a Korean Christian is helping him re-building his House-Church as a Learning Center for different tribal Believers near by!) 

2014-02-28 (Thứ Sáu): Thầy Tuấn dạy "Lời Nguyên Thủy" tại một xã hẻo lánh tại huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk (trong nhà làng xóm của Anh Thuận) cho các Chi hội Trưởng và phu nhân: 5 người dân tộc Ê-đê và 2 người dân tộc M'Nông

 Vì Tín hữu Hàn Quộc đang giúp Anh Thuận xậy lại Nhà Nhóm mới để làm cho nhóm và học tập cho các Tín đồ người dân tôc gần đó, cho nên Anh phải mượn nhà kế bên để Thầy Tuấn dạy học ↓

  Thầy Tuấn và Thuận tặng Anh Y-wun chiếc xe đạp (1.5 triệu đồng) để đi truyền giáo trong các buôn làng Ê-đê và M'Nông. →

↑ 5 Ede tribal Church Ministers & spouses - 5 Chi hội Trưởng dân tộc Ê-đê.

← The M'Nông tribal Church Minister couples - 2 vợ chồng Chi hội Trưởng dân tộc M'Nông. 

 Bros. Timothy & Thuan bought a Bike ($75) for Bro. Y-wun (64 yrs old) at Eatrun village to do Missions among his Ede & M'Nong tribes. (Would you like to donate one like this for another poor tribal home missionary?)


Tin Sơn La, Tây Bắc VN (News from Tribal Son La Mount Highland, far NW. Vn)

 Thứ Tư, ngày 6-11-2013, Thầy Tuấn viết: [Tuy trong mùa mưa bão những Anh Dung vẫn vâng theo Lời sai bảo của Chúa Thánh Linh mà đi truyền giáo tại vùng sâu vùng xa miền Tây Bắc, vậy] ...xin các Thánh đồ khắp nơi hãy cầu nguyện cho Anh Dung được Chúa xức dầu, bảo vệ và trọng dụng trong chuyến đi thăm viếng, phát bài giảng SĐTĐ và truyền giảng tại miền cức Tây Bắc VN có nhiều thành quả...!

Thứ Tư, ngày 6-11-2013 Anh Dung viết: ...Em vẫn đang công việc cho Hội Thánh [Dân tộc H'Mông] ở xa Thầy cầu nguyện Chúa ban ơn để truyền giảng Lời Sứ Điệp cho Ngài... Chúa Nhật, ngày 10 và Thứ Hai, ngày 11-11-2013, Anh Dung viết: Báo cáo với Thầy hiện nay Hội Thánh [Dân tộc H'Mông] ở Bản Huổi Văn Quyê Nhai, Sơn La có HT mới: 120 tín đồ nhóm lại. HT có đề xuất xin 50 cuốn Kinh Thánh... đề nghị Thầy giúp đỡ họ... mua KT ở Hà Nội và gửi cho anh em.... Mọi công việc ở [Sơn La] đây phát triển tốt... Anh em gửi lời cảm ơn Thầy... Chúa đã không bỏ anh em mà [cho Dung] đến đúng lúc họ khao khát về Lời Chúa... Mấy ngày ở đây thời tiết mưa lũ... Ngày mai em về HN Thầy cầu nguyện để Chúa tiếp sức... A-men!

Dân Tộc Hmong Tribe - Sơn La (Far North West Vn)

 Trong mấy Tháng cuối năm 2013 Anh Dung đi phổ biến Bài Giảng Sứ Điệp Thời Đại và Kinh thánh cho hơn 200 Thánh đồ Dân tộc Hờ-Mông -- In the last few months of 2013 Bro. Dung distributed the Message of the Hour & Bibles to over 200 Saints in Hmong Tribe in far north Vn in 2013.

 

 

2013-11-20: Lớp học SĐTĐ tại Thị trấn Mường La - Msg Studies at Muong La town.

 

  

Dân Tộc P'Ru Tribe - Laos-Vietnam Border (Vùng biên giới Lào-Việt)

♥ 2013-11-09: Xin các Thánh đồ khắp nơi hãy Cầu thay và Tài trợ cho 2 Anh Nguyễn Ngọc Hùng (người Lào gốc Việt) và Ta Muôi (người dân tộc P'Rũ Lào gốc Việt) trong Công trình Dịch thuật và Ghi âm SĐTĐ ra tiếng LàoHọ đều là dân làm rẫy và ruộng tại Tp Xa-va-na-khẹt, Lào (gần biên giới VN) hơn 20 năm, đang tập phiên dịch và ghi âm Bài Giảng SĐTĐ ra tiếng Lào -- vì từ khi đã khởi công mấy tháng trước đây (từ Tháng 9 năm 2013) cho đến nay (Tháng 3 năm 2014) chúng tôi vẫn chưa nhận được Ngoại viện gì từ Hội thánh Thánh đồ nào cả...!

♥ 2013-11-09: Dear Saints around the world, please Pray for & Support Brothers Hung (a native Vietnamese-Laotian) & Muoi (a P'Ru tribal Vietnamese-Laotian) in Translating & Recording the Message of the Hour into Lao: Both are farmers living over 20 yrs in Xavanakhet city, Laos (close to Vn border) learning translate & recording the Msg into Lao -- because we had not received any subsidy from any Believers Church yet since we launched this project several months ago (from Sept. 2013 to Mar. 2014)!

62-1013 Sự Ảnh Hưởng Với Nhau - ອິດທິພົນ ຂອງຄົນອື່ນ

*Listen/Download: Bro. Muoi's 1st Lao Msg (62-1013 The Influence Of Another) ອິດທິພົນ ຂອງຄົນອື່ນ MP3 của Anh Ta-Muôi →

 Nov 14, 2013, Sis. Ruth wrote: "...Please pray for them that they will be anointed by the Holy Spirit in translating & recording the Msg..." -- 2013-11-14 Cô Quyên viết: "...Xin Thầy CN. cho công việc ghi âm nầy... Xin CTL xức dầu trên họ để dịch thuật và ghi âm bài..."


Dân Tộc H'Re Tribe - Sơn Hà - Quảng Ngải (C. Vn)

  Thánh Đồ Dân tộc H'Re tại Sơn Ha, Quảng Ngải - H'Re Tribal Saints in Quang Ngai (C.Vn):

  ↑ 2010-12-12: Thầy Rát và nhiều GĐ chịu báp-tem trong Danh Jêsus Christ. -- Bro. Rat & families got baptized in the Name of the Lord Jesus Christ.

 

← 2012-06-28: Tặng quần áo cũ cho Thánh đồ Dân tộc H'Re.

← Donated used clothes  for H'Re tribal Churches.

 

 ↓ 2013-04: Thầy Rát báp-tem nhiều người...  -- Bro. Rat baptized more H'Re tribal Believers in the Name of the Lord Jesus Christ. ↓


Dân Tộc Rac-lay Tribe - Cam Ranh, Nha Trang & Khánh Sơn, Khánh Hòa (E.Vn)

2009: Lớp Học tại Suối Rùa, Cam Ranh - 2nd Class

2010-05: Thánh Đồ HT Cam Ranh - The Raclay Tribal Saints in Cam Ranh (E.Vn)

← 2010-12-01: Dạy các Trưởng Nhóm Dân tộc Rac-lay tại Cam Ranh - Taught the Raclay Tribal House-Church Leaders in Cam Ranh


2010-05: Thánh Đồ Dân tộc Rac-lay tại Khánh Sơn trước Nhà Nhóm cũ - The Saints of Raclay Tribal Church at Khanh Son (mountain high-land) with the old House-Church ↓

 ↓ 2011: Thầy Hiếu & Nhà Nhóm Mới tại Khánh Sơn - Bro.Hieu's New House-Church in 2012

↓ 2013-09: Báp-tem thêm 3 người tại Khánh Sơn - Baptized 3 more Believers at Khanh Son

2013-10: HT tại Khánh Sơn nhóm hơn 40 người - The Church at Khanh Son with 40 tribal Saints

← Tháng 7-2014: Tạ ơn Chúa cho Việt Nam có thêm một điểm nhóm Dân tộc Ray-lay "Thánh đồ Sống theo Kinh Thánh" mới ở Ha-Nít, xã Sơn Lâm, Khánh Lâm, Khánh sơn, tỉnh Khánh Hòa, do Thầy TĐ Tro Phấn quản nhiệm... đã nhận được sự giúp đỡ kịp thời trong mùa mưa bão...

← 2014 July: Praise to God for letting Vietnam has one more reformed new "Bible-doer Church" (separated from the C&M Alliance Church) by Bro. Phan Tro -- for this new Rac-lay tribal House-Church at Ha-Nit, Son Lam, Khanh Son, Khanh Hoa province, in Central Vietnam got helps in time during the stormy season...

 - Thứ Tư, 9-7-2014: Cô Quyên viết:  "Thầy Truyền Đạo Tro Phấn là người được Thầy Mã Tuấn làm bap-têm lại trong Danh Chua Jêsus Christ gần 3 năm qua, bây giờ thoát ra khỏi tổ chức CMA [HT TL VN]... (Trước đây Phấn phụ trách Thanh-niên Dân-tộc ở Tây nguyên)... nay đã nhóm riêng ra (tại nhà được 4 tuần rồi), Chủ nhật hôm nay (6-7-2014) là đúng 1 tháng, mỗi lần nhóm lại gần 20 người..."  


Dân Tộc Cham Tribe - Ninh Thuận (Central Vn)

2010-11-30: Dạy Thánh Đồ Dân tộc Cham tai tỉnh Ninh Thuận - Taught the Cham Tribal Saints in Ninh Thuan province (C.Vn) ↓  →

2012-06-24: Dạy và báp-tem 5 tín hữu Dân tộc Cham tại Thấp Chầm ↓  →

 ← 2012-06-24: Teach & baptized 5 Cham tribal Believers at Phan Ranh beach (C.Vn) ↓


Dân Tộc Stieng Tribe - Xuân Hưng, Binh Long & Lộc Ninh (SE. Vn)

  ↑ 2007-12-01: Dạy và báp-tem tín hữu Dân tộc Stieng tại Xuân Hưng (SE. Vn) 

  ↑ 2008-01-16: Dạy Người Truyền Đạo Dân tộc Stieng tại Lộc Ninh (SE. Vn)


Dân Tộc Kh'Me Tribe - Đồng Nai, Bà Ria (SE.Vn)

» Hạ tải SĐTĐ tiếng Khmer (MP3):http//Vn.Bibleway.org/Khmer «

2010-11-21: Dạy và báp-tem Thánh Đồ Dân tộc Kh'Me (Cam-pu-chia) tại Huyện Long Thành. 

- Taught & baptized the Khmer (Cambodian) Tribal Saints at a village of Long Thanh.

 Download Khmer Msg


For more info or feedback please email to <[email protected]>

Mọi thắc mắc và ý kiến xin email đến <[email protected]>