The Bible-Doer Saints in Vietnam

Thông Tin về Các Nhóm Thánh Đồ Sống Theo Kinh Thánh tại VN

Foreign Saints' Visit to Vietnam & Vn's Missions to Neighboring Countries -- Thánh Đồ Nước Ngoài Đến Thăm VN & Sự Truyền Giáo của VN Qua Các Nước Lân Cận


News Tin Mới Nhất

2017-03: Thanks for Bros. Alex & Ernie's 4th visit to Vn in March (23-28) 2017, sharing the Message & praying for the Saints in Hoc-Mon (HCM city) & Da-Nang (Central Vn).


2017-03: Cám ơn chuyến thăm VN lần thứ 4 ca Anh Ernie và Alex trong Tháng 3 (23-28) - 2017, chia sẻ Sứ Điệp và cầu nguyện chữa lành cho nhiều Thánh đồ tại Hốc-Môn (Tp HCM) và Đà-Nng.

2016-08: Thanks for Bro. Albert Teo's 6th visit to Vn in August 2016.

  Please pray for his stroke while in Vn...

Oct 15: "He is slowly recovering. Now having rehabilitation therapy in hospital [at Singapore]. He will be discharged sometime in Dec 2016..."


2016-08: Cám ơn chuyến thăm VN lần thứ 6 của Anh Albert Teo trong Tháng 8 - 2016.

  Xin cầu thay cho Anh vi bị độc quỵ tại VN...

15-10-2016: "Anh Teo đang hồi phục dần dần. Hiện đang điều trị về phục hồi chức năng tại bệnh viện [ở Singapore]. Anh Teo có lẽ sẽ được xuất viện vào khoảng tháng 12 - 2016..."

2015-03-07 to 2016-08: Thanks to Bro. Albert Teo's 6 visits to Vietnam (from Singapore) & taught the Saints to develop the Herbal Healing & Sickness Prevention Solutions for human, poultry, cattle & plants (at Long Thanh, SE.Vn)


2015-03-07 đến 2016-08: Cám ơn Anh Albert Teo (từ Singapore) đã đến thăm VN 6 lần để giảng dạy các Thánh đồ ở Vn phát triển Nghề Phòng Trị Bệnh cho con người, gia cầm, gia súc và cây trồng bằng Thuốc Thảo Mộc (tại Long Thành).


↑  Bro. Tuan Tran & Sis Ruth picking up Bro. Albert T. at TSN airport (Mar 1, 2016).  

    -- Anh Trần Tuấn và Cô Quyên đón Anh Albert Teo tại phi trường TSN (01-03-2015). 

"The leaf thereof for medicine."

(Eze 47:12)

"...The leaves of the tree are for healing

the nations." (Rev 22:2)


" nó dùng để làm thuốc." 

(Ê-xê-chiên 47:12)
"...Những cây đó dùng để chữa lành 
cho các dân." (Khải 22:2)

2015-06-17Bro. Albert Teo's "Herbal Solutions" training (interpreted by Bro. Nam Ly) at Long Thanh, SE.Vn. 


2015-06-17: Lớp học về "Các Giải Pháp Bằng Thuốc Thảo Mộc" của Anh Albert Teo (dịch bởi Anh Lý Nam) tại Long Thành. 

↑  Bro. Tuan picking up Bro. Albert T. at TSN airport.  -- Anh Tuấn đón Anh Albert Teo tại phi trường TSN.

↑  2015-09-29 to 10-05Bro. Albert Teo's 4th visit to Vn helping the Saints to develop a "Herbal Solutions" business (Long Thanh, SE.Vn) 

29-09-2015 đến 05-10: Chuyến thăm lấn thứ 4 của Anh Albert Teo để giúp các Thánh đồ ở Vn phát triển Nghề Phòng Trị Bệnh cho con người, gia cầm, gia súc và cây trồng bằng Thuốc Thảo Mộc (tại Long Thành).


2016-05-23 to 26Thanks to Bros. Malcolm & Malahem (a Pilipino Pastor) for their visit to Vn & ministering to the Saints at Hoc-mon, Binh-Long & Nha-Trang...

-- Cám ơn 2 Anh Malcolm và Malahem (một MS người Malaysia) đã đến thăm và giúp Thánh đ tại Hốc-môn, Bình-Long và Nha-Trang...

2016-03-24 to 29: Thanks to Bros. Peter L. & Paul for your visit to Vn & sharing the Word in Da Lat...

-- Cám ơn Anh Perter L. và Paul đã đến thăm VN và chia sẻ Lời Chúa tại Đà Lạt...

__________________________________________________________

Aug 5-11, 2014: Thanks to Bro Andrew O. (from Australia) for the 1st time visit to Vietnam in the Summer of 2014... Then... from...

2015-05-20 to 2016-04-13: Praise The Lord & thanks to VGR for supporting Vn re-translated 12 more new Sermons into Vietnamese which have been posted onto the VGR website:

2014-08-05 đến 11: Cám ơn Anh Andrew O. (từ Úc) đã đến thăm Việt Nam lần đầu tiên trong mùa hè năm 2014... Rồi... từ...

2015-05-20 đến 2016-04-13: Tạ ơn Chúa và cám ơn VRG đã giúp VN tái dịch thêm 12 Bài Ging mới ra tiềng Việt đã được đăng trên trang web của VRG:

____________________________________________________________

Special Thanks to...
Lời Tri Ơn Đặc Biệt đến...
1. Thanks to Bro. Ed Byskal (82 yrs old) & CBW (Cloverdale BibleWay) in Canada (=Bible Believers in USA) for their 15 years supporting (only basic salary, but without operation fees to) Bro Timothy Ma's Ministering to VN (from Feb 2001 to April 2015, then was layoff) & their assisting Vietnam translated over 400 Messages of the Hour into Vietnamese (in the past 7 years: 2003-2010, then the project had been terminated since then) & posting on:<www.MessageHub.info>, 
<Message Hub Mobile App Ver.3> (with hundreds Vietnamese Messages & Bible 2-way Cross-references)
1. Thành kính tri ơn Anh Ed Byskal (82 tuổi) và HT. CBW (Cloverdale BibleWay) tại Canada (=Ban Truyền Giáo Bible Believers tại Mỹ) đã trợ giúp Thầy Mã-Tuấn (chỉ có lương căn bản, nhưng không có kinh phi hoạt động) về VN phục vụ 15 năm nay (từ tháng 2 năm 2001 đến tháng 4 năm 2015, thì bị sa thải) và sự tài trợ VN dịch hơn 400 Bài giảng Sứ điệp Thời đại ra tiếng Việt (trong 7 năm: 2003-2010, thì bị chấm dứt từ đó) và đăng trên mạng: 
 (có Phù Dẫn 2 Chiều về Kinh Thánh và Bài Giảng) 

2. Thanks to Bro. Timothy Ma (60 yrs old) in the following 5 yrs (2011-2015 April) have donated all his personal savings to help Vn translated more 180 (= 580 Vn Msgs) now are post on: http://SuDiep.webs.com


-- We also give thanks to Bro. Timothy's Mom, Sis. Tu Thi Thi (83 yrs old, a widow for over 46 yrs, living in Vancouver, Canada) for letting Bro. Timothy borrowed over $5,000 in the past 5 years (2010-2015 April) for subsidizing many kinds of expenses on the SE Asia missions fields -- such as to assist the Saints in Cambodia translated over 90 Khmer Messages of the Hour (with over 50 MP3 recorded) now are post on: 

 <MessageHub.info/Khm> &  <Vn.BibleWay.org/Khmer>

2. Cám ơn Thầy Mã-Tuấn (60 tuổi) trong 5 năm tiếp theo (2011-2015 tháng 4) đã dâng hết tiền tiếc kiệm mà giúp VN dịch thêm 180 bài (= 580 Bài giảng SĐTĐ) đc đăng trên mạng:<http://SuDiep.webs.com>.


-- Chúng tôi cũng rất cám ơn Bà Cụ Thi-thị-Tú (83 tuổi), Mẹ của Thầy Tuấn (đã mất chồng hơn 46 năm, đang sinh sống tại Vancouver, Canada) đã cho Thầy Tuấn mượn hơn $5,000 đô trong 5 năm qua (2010-2015 tháng 4) để viện trợ cho nhiều công trình trên Công trường Truyền giáo tại vùng Đông Nam Á -- như giúp Thánh đồ Cam-pu-chia dịch được hơn 90 Bài Giảng SĐTĐ ra tiếng Khmer (với hơn 50 bài MP3 ghi âm) đã đăng trên mạng: 

 <MessageHub.info/Khm> &  <Vn.BibleWay.org/Khmer>

3. Thanks to 4 Chinese Canadian families: the Ma's family (Daniel, Jim, Quyen, Hoa, Tin, Joanne & Holly) & Jacob Giang's family, bro. & Sis. Stephen Wong, and Mrs. & Rev. Daniel Ho (both past away in 2005 & 2007); and 3 N.A. individuals: Bros. Peter Brian & Milko Ravbar (from Canada) & S. Cyril Mahadeo (from USA) for their supports (even only once) to Bro. Timothy Ma's Ministries to Vn & Cambodia...


4. Thanks to LWF (and Bro. Tony Abma) in Canada for supporting Vn recorded 200 Msg of the Hour into Vietnamese in several months from 2011-2012 (then the project also had been terminated since then).


5. Thanks to BCF (& Bro. Jim Crook) in USA

 (a) for your donating to Vn hundreds Vietnamese Bibles & a few Churches construction funds in 2011,

 (b) and for your subsidised many our Vietnamese Church Ministers to attend your Message Studies many times in 3 years (2012-2015) held in Phnom Penh, Cambodia by Bros. Nestor Espanola (from Philippines) & Chad Lamb (from USA)... 

  (c) and for your supporting Vn published dozen Sermon Books of the Message of the Hour since Aug. 2013 to the end of 2014...


6. Thanks to Bro. Malcolm Wano (Shekinah Glory Tabernacle) from New Zealand: for your 4 Returned Visits to & taught in Vn in June & Dec 2012 & in Feb & Dec 2013... (after 12-yrs you miss Vn so much!) and installed several Laptop-projector systems across the country for the on-line conference.7. Thanks to Bro. Lukram (from Nepal) for his visits to Vn (since 2012) sharing the Message of the Hour to different cities in Vn yearly.


8. Thanks to Bro. Ernie Montoya (a Mexican-American Msg Church Minister & Missionary) with his Spanish-speaking Saints who have ministered & prayed for many sicks & donated several new Laptops to the Vietnamese Message & Bible Dictionary Translating Team in Vn in these 3 recent years (2013-2016).


9. Thanks to the VGR (Voice of God Recordings  in USA & Bro. Andrew O. from Australia) for supporting Vietnam doing the following 3 New Vietnamese Translating Projects since Sept. 2014: 

 1) Re-Translating the Message of Hour into Vietnamese, 

 2) Re-Proofread the Vn Translated Messages,

 3) Re-Recording the Vn Msg into "Gapped-tapes" (English-Vietnamese bilingual voices) form.

3. Cám ơn 4 gia đình người Hoa tại Canada: GĐ họ Mã (Nghi, Gia, Quyên, Hoa, Tín, Linh-Trang và Linh-Hy), GĐ họ Giang (Vĩnh-CườngMiêu-Linh), vợ chồng Anh Huỳnh-Q-Chí, Ông Bà MS Daniel Hà (cả hai đã qua đời vào năm 2005 & 2007); và 3 cá nhận tại Bắc Mỹ: Anh Peter Brian  Milko Ravbar (từ Canada) và S. Cyril Mahadeo (người Mỹ gốc Ấn-độ) đã từng dâng giúp (dù chỉ có một lần) cho Thầy Tuấn về phục vụ tại VN và Cam-pu-chia...


4. Thành kính tri ơn HT. LWF ( Anh Tony Abma) tai Canada đã dâng giúp VN ghi âm 200 Bài Giảng Sứ điệp Thời đại trong mấy tháng trong năm 2011-2012 (rồi sau đó cũng bị chấm dứt luôn).5. Thành kính tri ơn HT. BCF (và Anh Jim Crook) tai Mỹ: (a) đã dâng tặng VN mấy trăm quyễn Kinh Thánh và giúp sửa lại vài Nhà Nhóm trong năm 2011,

  (b) và đã tài trợ nhiều MS TĐ người Việt đi đi các Lớp học Sứ điệp Thời đại trong 3 năm (2012-2015) tại Nam Vang, Cam-pu-chia, giảng dại bởi các Anh Nestor Espanola (từ Phi-luật-tân) và Chad Lamb (từ Mỹ)...

  (c) và sự tài trợ xuất bản hàng chục tập Bài Giảng Sứ điệp Thời đại tại VN kể từ Tháng 8 năm 2013 đến cuối năm 2014...6. Cám ơn Anh Malcolm Wano (HT Vinh Quang Shekinah Của Chúa) từ Tân-tây-lan đã trở về thăm lại và giảng dạy tại VN 4 lần trong Thàng 6 và Tháng 12 năm 2012, và trong Tháng 2 và 12 năm 2013... (sau 12 năm xa cách rất nhớ thương VN!) và đã lắp đặt mấy cái hệ thống máy chiếu đèn pha với laptop trong cả nước cho việc học hỏi qua trực tuyến.


7. Cám ơn Anh TĐ Lukram (từ Nê-pan) đã đến thăm VN hằng năm (kể từ năm 2012) chia sẽ SĐTĐ tại các Tp tại VN.8. Cám ơn Anh Ernie Montoya các Thánh đồ người Mỹ gốc Mê-hi-cô (nói tiếng Tây Ban Nha) đã đến phục vụ & cầu nguyện chữa lành cho nhiều Thánh đồ, và đã tặng mấy cái Laptop mới cho Đội ngũ Dịch sửa và Ghi âm Bài giảng Sứ điệp Thời đại và Biên soạn Tự điển KT tại VN trong 3 năm nay (2013-2016).9. Cám ơn VGR (Nhà Xuất Bản Tiếng Chúa Trời Được Ghi Âm bên Mỹ và Anh Andrew O. bên Úc) bắt đầu từ tháng 9, 2014 đã tài trợ VN làm 3 Công trình Dịch thuật Mới sau đây:  

 1) Tái Dịch các Bài giảng SĐTĐ ra tiếng Việt,

 2) Tái Duyệt các Bài giảng SĐTĐ đã dịch ra tiếng Việt,

 3) Tái Ghi Âm các Bài giảng SĐTĐ bằng tiếng Việt dưới dạng "Song-Ngữ" (Anh-Việt).

<http://branham.org/en/MessageAudio/VIE>

- Download tất cả 12 Bài Giảng SĐTĐ mới dịch lại

10. Thanks to Bro. Albert Teo (from Singapore) for his 5 visits to Vietnam & taught the Saints to develop the Herbal Healing & Sickness Prevention Solutions for human, poultry, cattle & plants (in March, April, June, Oct. 2015 & March 2016).

10. Cám ơn Anh Albert Teo (từ Singapore) đã đến thăm VN 5 lần để dạy các Thánh đồ phát triển nghề phòng trị bệnh cho con người, gia cầm, gia súc và cây trồng bằng thuốc thảo mộc (trong tháng 3, 4, 6, 10 năm 2015 và tháng 3 năm 2016).


2015-01-24: Thanks to Bro Ernie for his 3rd visit to Vn (along with Bros Filipe & Alex to pray for the sick) in the last week of Jan in 2015.


2015-01-24: Cám ơn chuyến thăm VN lần thứ 3 của Anh MS Ernie (cùng với 2 Anh Filipe & Alex để cầu nguyện cho người bị bệnh) trong tuần lễ cuối cùng của tháng 1-2015.

______________________________________________________________________________


2014-11-04 & 05: Thanks to Brothers Nestor & another Guest Speaker (from Philippine) for conducting one more Message Studies in Phnom Penh (Cambodia) for many southern & central Vietnamese Church Ministers in the 1st week of Nov, 2014.  ↓


↑  2014-11-04 & 05: Cám ơn các Anh Ms Nestor và 1 Diễn giả khác (đến từ Phi-luật-tân) đã mở thềm một Lớp học Sứ Điệp Thời Đại tại Nông-Pênh (Cam-pu-chia) dành riêng cho nhiều vị Ms TĐ người Việt đến từ miền Nam và miền Trung VN trong tuần lế đầu tháng 11-2014.

* Video of the 6th Asian Message Church Ministers' Convention held at Bro. Nestor's Church during the last week of Dec 2014 in Manila:

    <https://www.youtube.com/watch?v=T3dAO8S43VU&feature=youtu.be>

* Cũng cám ơn Anh MS Nestor đã mời Anh Thương tham gia Đại Hội Lần Thứ 6 của những Người Truyền Đạo HT Sứ Điệp Thời Đại Vùng Đồng Nam Á đã tổ chức tại HT nhà của Anh MS Nestor tại Manila vào cuối tháng 12 năm 2014 (xem Video YouTube nói trên).

______________________________________________________________________________

2012-09-10 to 16Thanks to Bro. Lukram (from Nepal) for his visit to Vn since 2012, sharing the Message of the Hour to different cities in Vn yearly; and baptised Huy (a young church Minister) in Da Nang, central Vn, in mid-Sept 2012...


-- Cám ơn Anh TĐ Lukram (từ Nê-pan) đã đến thăm VN hằng năm, kể từ năm 2012, chia sẽ SĐTĐ tại các Tp tại VN; và đã làm báp-tem cho Huy tại Đà Nẵng, vào giữa tháng 9, 2012...  

 Thanks to Brothers Nestor & 2 other Guest Speakers (from Philippine) for conducting one more Message Studies for many southern Vietnamese Church Ministers in the end of June (24th to 26th), 2014.

-- Cám ơn các Anh Ms Nestor và 2 Diễn giả khác (đến từ Phi-luật-tân) đã mở thềm một Lớp học Sứ Điệp Thời Đại tại Nông-Pênh (Cam-pu-chia) dành riêng cho nhiều vị Ms TĐ người Việt đến từ miền Nam VN trong cuối tháng 6 (từ ngày 24 đến 26), 2014. 


 Thanks for the Msg Studies held in SE. Vn by Bro. Adrian Gray (a Church Minister from New Zealand) for our Vn Church Ministers (in SE.Vn) from 19th to 22nd June, 2014 (Thanks to Bro. Malcolm's introducing & Subsidy from New Zealand)! -- Tri Ân Anh Adrian Gray (Quản nhiệm một HT ở Tân Tây Lan) đã mở các Lớp Học SĐTĐ tại miền Nam cho nhiều Người Truyền Đạo (tại miền Đông Nam bộ) từ ngày 19 đến 22-06-2014 (Cám ơn sự giới thiệu và tài trợ của Anh Ms Malcolm từ Tân Tây Lan)!  


 

 Thanks to Bro. Nestor for his visit & teaching to Vn again in the last week of March 2014. -- Cám ơn Anh Mục sư Nestor đã đên thăm và giảng dạy cho VN vào cuối Tháng 3 năm 2014.  

 


 Thanks Bro. Ernie for his 2nd visit to Vn - prayed & healed many saints in March 12-22, 2014! -- Cám ơn chuyến thăm VN lần thứ 2 của Anh Ms Ernie -- đã CN chữa lành cho nhiều Thánh đồ trong ngày 12 - 22/3/2014!  

  


 § 2013-12-09 to 12: Bro. Malcolm Ministering at Bible Church in Cẩm Đường, Long Thành, SE. Vn ↓ Thanks to Bro. Malcolm for his teaching trip to Vn again in Dec 9-15, 2013. -- Cám ơn Anh Malcolm đã thăm và giảng dạy tại VN lần nữa vào giữa Tháng 12 năm 2013:

 But may the Lord use your ministry!
http://ThanhdoVn.webs.com (on behalf of the Saints in Vn & Cambodia...)
    3.2) +$300 to buy one Laptop for the Khmer Message Translating Team in Phnom Penh, Cambodia
    3.3) +$1,000 for my Team members to translate & record MP3 at least 10 more Messages of the Hour into Cambodian Khmer language in Q1-2014…
    3.1) +$300 Bible Fund for Vietnamese tribal Believers
    3.2) +$300 to buy one Laptop for the Khmer Message Translating Team in Phnom Penh, Cambodia
    3.3) +$1,000 for my Team members to translate & record MP3 at least 10 more Messages of the Hour into Cambodian Khmer language in Q1-2014…
    If you Brothers Jim & Cyril could support me with any above item will be a great help to the Saints there & is much appreciated…! -- Just send in your normal bank daily-used USD Check (Payable to: Timothy Ma) to my home address (3689 Scales Place, Vancouver, BC V5R 5Z9 / Home phone 604-430-9248) then I can cash it in my VanCity Bank right away without any service charge!
    Thanks for your supports & may God bless you.
Brother Timothy Ma
http://ThanhdoVn.webs.com (on behalf of the Saints in Vn & Cambodia...)

§ 2013-12-13 to 15: Thứ Sáu, 13-12-2013 NTT viết: Tạ ơn Chúa Jesus Christ! Cảm ơn lời cầu thay của các Thánh Đồ!  Chúa đã dẫn đưa Anh Mc từ Tân Tây Lan đến thăm VN: Ngày hôm nay (13.12.2013), một lớp Kinh Thánh đã được mở dạy tại Sg do Anh phụ trách dành cho những người Linh-hướng trong khu vực Tp Sg... Theo chương trình đã định: Lớp học còn tiếp tục vào ngày mai! Và, đến Chúa-nhật, 15.12.2013 (buổi sáng và buổi chiều), Anh sẽ chia sẻ Lời Chúa cho các Thánh Đồ tại các HT Thánh Đồ sống theo KT tại Sg! Yêu cầu nguyện cầu Thánh Linh ngự cùng! ...

  Thứ Bảy, 14-12-2013 NTT viết tiếp: ... Kết thúc 2 ngày học Kinh Thánh: Đầy phước hạnh trong ơn Chúa Trời! Và, điều hạnh phước hơn là có người Anh Em dân tộc S'tiêng đã được Chúa dẫn vào LẼ THẬT: nhận phép báp-tem trong Danh Chúa Jesus Christ! Ha-lê-lu-gia! 

 

Chủa Nhật, 15-12-2013 NTT viết tiếp: ... Chúa nhật, 15.12.2013, thật là ngày đầy ơn phước từ Thiên Chúa dành cho các Thánh Đồ...! Hết buổi sáng rồi đến buổi chiều: Tôn vinh thờ phượng Chúa và nhận Lời Ngài bởi Thánh Linh...! Nhiều luyến tiếc trong lúc chia tay... chúng tôi trang trọng và cảm ơn Anh Malcolm cũng như thành kính ghi ơn các Thánh Đồ đã cầu thay để chúng tôi được hưởng đầy ơn phước Chúa! Nguyện Chúa Jesus Christ trả ơn lại cho quý vị!


 Thanks to Brother Malcolm (from New Zealand) for his 4 Return-Visits to Vietnam in June & Dec 2012, and in Feb & Dec 2013 (after 12-yrs he miss Vn so much...)!

♥ Cám ơn Anh Ms Malcolm (từ Tân Tây Lan) đã trở về thăm lại VN 4 lần trong Thàng 6 và Tháng 12 năm 2012, và trong Tháng 2 và Tháng 12 năm 2013 (sau 12 năm xa cách rất nhớ thương VN...)!

  ↑ 2012-06: Long Thành (SE. Vn)  

2012-12: Vĩnh Long (SW. Vn) ↓ 

      2013-02-28: Tp Hồ-Chí-Minh City 


 

Teaching in HCM city (S. Vn) in Dec 13-15, 2013.  -- Giảng dạy tại Tp HCM vào giữa Tháng 12 năm 2013.   ↓    

 


Vietnam's Missions to Cambodia - Sự Truyền Giáo của VN qua Cam-pu-chia

♥ Please pray for & support The Project of Translating MP3 Voice Recording the Message of the Hour into Khmer (from Dec 2012 to Feb 2015).

 ↓ Click here to download 89 Msg of the Hour in Khmer  (with 48 MP3 recorded by a Cambodian Church Minister Bro. Bunsam):

 » www.MessageHub.info/Khm

   2012: The 1st Khmer Pastor, Bro. Poh Lynn whom became the Student of the Original Words taught by Bro. Timothy since Feb. 2012, was baptized in The Name of The LORD "Jesus Christ" by Bro. Timothy on Sunday noon time, July 22-2012 in Phnom Penh, became the 1st Khmer Message Translator trained by Bro. Timothy in Cambodia...

2012: Anh Poh Lynn là một Mục sự Khmer đầu tiên học môn Giải Kinh Theo Nguyên Văn và Linh Ý với Thầy Tuấn (từ tháng 2-2012), đã chịu báp-tem trong Danh Chúa Jêsus Christ bởi Thầy Tuấn (vào trưa Chúa Nhật ngày 22-7-2012 tại Nam Vang), là Dịch Giả đầu tiên được Thầy Tuấn huấn luyện và trang bị để dịch Bài Giảng SĐTĐ ra tiềng Khmer tại Cam-pu-chia.

♥ Xin Thánh đồ khắp nơi cầu thay và tài trợ cho Công trình Dịch thuật và Ghi âm Bài Giảng Sứ Điệp Thời Đại ra tiếng Khmer (từ Tháng 12 năm 2012 cho đến Tháng 2 năm 2015).

  Download 89 Bài Giảng SĐTĐ đã dịch ra tiếng  Khmer (với 48 MP3 mới ghi âm bởi Thầy TĐ Bunsam người Cam-pu-chia):


Bro. Pastor Poh Lynn who was the 1st Cambodian Message Translator equipped by Bro. Timothy, had pass away on Fri Dec 28-2012 in Phnom Penh, just 10 days after sending in his first translated Khmer Message <50-0300 Gifts & Callings Are Without Repentance> to Bro. Timothy on Mon Dec 17 then he went Home be with The Lord!  --  Mục sư Poh Lynn, là Người Dịch Bài Giảng SĐTĐ ra tiếng Khmer đầu tiên được trang bị bởi Thầy Tuấn, đã qua đời hôm Thứ Sáu ngày 28/12/2012 tại Nam Vang, chỉ sau 10 ngày đã gữi bài dịch tiếng Khmer đầu tiên là Bài Giảng SĐTĐ <50-0300 Sự Ban Cho Và Sự Kêu Gọi Không Hề Hối Tiếc> cho Thầy Tuấn hôm Thứ Hai 17/12/2012 rồi thì Anh đã ra đi về Nhà với Chúa!


 2012-07-18: Trained & re-baptized a Cambodian Bible Teacher (Bro. Tuy Pho) in the Name of the Lord Jesus Christ. - Dạy và báp-tem lại trong Danh Chúa Jêsus Christ cho một vị Gs KT người Khmer tại Nam-Vang.


Vietnam's Missions to Laos - Sự Truyền Giáo của VN qua Lào

2012-02: Taught the tribal Laotians in Xavanaket & Laotian Believers in Viengchan, Laos 

♥ 2013-11-09: Dear Saints around the world, please Pray for & Support Brothers Hung (a native Vietnamese-Laotian) & Muoi (a P'Ru tribal Vietnamese-Laotian) in Translating & Recording the Message of the Hour into Lao: Both are farmers living over 20 yrs in Xavanakhet city, Laos (close to Vn border) learning translate & recording the Msg into Lao -- because we had not received any subsidy from any Believers Church yet since we launched this project many months ago (from Sept. 2013 to Mar 2014)!

♥ 2013-11-09: Xin các Thánh đồ khắp nơi hãy Cầu thay và Tài trợ cho 2 Anh Nguyễn Ngọc Hùng (người Lào gốc Việt) và Ta Muôi (người dân tộc P'Rũ Lào gốc Việt) trong Công trình Dịch thuật và Ghi âm SĐTĐ ra tiếng LàoHọ đều là dân làm rẫy và ruộng tại Tp Xa-va-na-khẹt, Lào (gần biên giới VN) hơn 20 năm, đang tập phiên dịch và ghi âm Bài Giảng SĐTĐ ra tiếng Lào -- vì từ khi đã khởi công nhiều tháng trước đây (từ Tháng 9 năm 2013) cho đến nay (Tháng 3 năm 2014) chúng tôi vẫn chưa nhận được Ngoại viện gì từ Hội thánh Thánh đồ nào cả...!

62-1013 Sự Ảnh Hưởng Với Nhau - ອິດທິພົນ ຂອງຄົນອື່ນ

*Listen/Download: Bro. Muoi's 1st Lao Msg (62-1013 The Influence Of Another) ອິດທິພົນ ຂອງຄົນອື່ນ MP3 của Anh Ta-Muôi →

Nov 14, 2013, Sis. Ruth wrote: "...Please pray for them that they will be anointed by the Holy Spirit in translating & recording the Msg..." -- 2013-11-14 Cô Quyên viết: "...Xin Thầy CN. cho công việc ghi âm nầy... Xin CTL xức dầu trên họ để dịch thuật và ghi âm bài..."


Thanks to Brothers Nestor Espanola, Danny Delmondo... (from Philippine) & Chad Lamb... (from USA) for holding the Message Studies at Phnom Penh in 2 yrs: 2012-2014 for our Vietnamese Church Ministers (in S. VN) -- Thanks for BCF's Subsidy (from USA)! 

Thành kính tri ơn các Anh Ms Nestor, Danny... (từ Phi-Luật-Tân) và Chad... (từ Mỹ) đã mở các Lớp Học Sứ Điệp Thời Đại tại Phnom Penh cho nhiều Người Truyền Đạo (tại miền Nam) trong 2 năm: 2012-14 -- Cám ơn sự tài trợ của HT BCF (từ Mỹ)!

Thanks to 4 Filipino  Pastors Bros. Nestor, Danny, Dondon & Ray had held the Message Studies on Nov 22-23, 2013 at Phnom Penh, Cambodia for our Vietnamese Church Ministers in S. VN -- Thanks for BCF's Subsidy (from USA)! -- Thành kính tri ơn 4 vị Ms người Phi-Luất-Tân Anh Nestor, Danny, Dondon và Ray đã mở Lớp Học Sứ Điệp Thời Đại trong ngày 22-23 Tháng 11 năm 2013 tại Nam Vang, Cam-pu-chia dành cho những Người Truyền Đạo tại miền Nam VN -- Cám ơn sự tài trợ của HT BCF (từ Mỹ)!


  Thanks for the Msg Studies held in S. Vn by Bro. Ian Baltazar (Philippine) for our Vn Church Ministers (in S.Vn) from 21 to 25-06-2013 (Thanks to Bro. Malcolm's Subsidy from New Zealand)!

-- Tri Ân Anh Ian Baltazar (Phi-Luật-Tân) đã mở các Lớp Học SĐTĐ tại miền Nam cho nhiều Người Truyền Đạo (tại miền Nam) từ ngày 21 đến 25-06-2013 (Cám ơn sự tài trợ của Anh Ms Malcolm từ Tân Tây Lan)! 


Thanks To Foreign Saints' Prayers For Vn & Welcome Your Next Visit to Vn in Mar. 2014! -- Cám ơn Sự Cấu Thay của Thánh Đồ Nước Ngoài Cho VN và Hoan Nghênh Lần Thăm VN Sắp Tới của Quý Vị  trong Tháng 3, 2014!
2013-03: Thanks to Bro. Ernie (from USA) for re-visiting Vn (after he left Vn 44 yrs ago... He miss Vn so much!) & for his Healing Prayers for many Saints in Vn! -- Cám ơn Anh (Ms) Ernie (từ Mỹ) đã về thăm lại VN (sau 44 năm cách biệt... rất nhớ thương VN) và sự Cầu Nguyện Chữa Lành cho nhiều Thánh Đồ tại VN! 

← 2013-03: Bro. Ernie visited & prayed for the healing of many Saints in Da Nang (C.Vn) -- Anh (Ms) Ernie viếng thăm và cấu nguyện chữa lành cho nhiều Thánh Đồ tại Đà Nẵng.

Bro. Ernie visited & prayed for the healing of many Saints in Duc Trong, Da Lat & Lam Dong province (E.Vn) -- Anh (Ms) Ernie viếng thăm và cấu nguyện chữa lành cho nhiều Thánh Đồ tại Đức Trọng, Đà Lạt và tỉnh Lâm Đồng 

September 07, 2013 - Ernest Montoya wrote: My friend how are you, miss you and your simple sayings. I can not wait until next March [2014] to see my brethren in Vietnam. I try to keep in touch with Bro. Thoung. God bless you and your efforts....... - Bro. Ernie Montoya.


Thanks to all Foreign Saints & Pioneer Missionaries (from different Message Churches) who visited Vn back in 2000-2001...! -- Tri ân tất cả các Thánh Đồ Nước Ngoài Đầu Tiên và Giáo Sĩ Tiên Phong (từ các HT Sứ Điệp Thời Đại khác nhau) đã đến thăm VN trong năm 2000-2001...!

Thanks to all Pioneer Msg Missionaries' visits to Vn back in 2000-2001: such as some Bros (Pastors) from New Zealand, Malcolm & from USA, Ron P. ... for their contribution in introducing the Message of the Hour to many Church Ministers in Vn (although most of them still stay in their own denominations)!

2001 from USA: Bro. Ron P. visited Ha-Noi (N.Vn)             ← 2001 từ Mỹ: Anh (Ms) Ron P. viếng thăm Hà-Nội

§  Cám ơn tất cả những vị Giáo sĩ (Ms) Tiên Phong: như các Ông Ms từ Tân-Tây-Lan, Malcolm và tứ Mỹ, Ron P. ... đã có công giới thiệu Sứ Điệp Thời Đại cho nhiều Ms TĐ tại VN trong năm 2000-2001 (mặc dù hầu hết họ vẫn sống theo Giáo phái riêng của họ)!


For more info or feedback please email to <[email protected]>

Mọi thắc mắc và ý kiến xin email đến <[email protected]>