The Bible-Doer Saints in Vietnam

Thông Tin về Các Nhóm Thánh Đồ Sống Theo Kinh Thánh tại VN

Question & Answer -- Giải Đáp Thắc Mắc 
__________________________________________________________________________

Tối ngày Thứ Sáu, 17-11-2017  Trả Lời Thắc Mắc:

1. "Lòng mới" và "Thần mới" (trong Ê-xê-chien 36:26-27) là gì?
* Khi giải kinh và day đạo hãy nhớ là:
- Đừng dựa theo kiểu dịch của KT Tây hay KT Viết!
- mà chỉ nên dựa theo "các ý" trong "nguyên văn" vậy nhé!
-- Trong Ê-xê-chiên 36:26-27 chép (theo nguyên văn thi những chữ quan trọng trong câu có nghĩa như sau):
[26] Ta sẽ ban cho (=giao cho, đặt để)
tắm lòng (=tâm trí, ý chí, trí tuệ, sự khôn ngoan, hiểu biết, tình cảm, cảm xúc, cảm giác)
mới (=tươi)
cho các ngươi, và đặt để (=ban cho, giao cho, dựng lên, thiết lập)
thần (=linh, hơi thở, bầu không khí, tinh thần, sự sống, đời sống, cuộc sống, lối sống)
mới (=tươi mới)
trong (=trong vòng, ở chính giửa, vị trí trung tâm) các ngươi.
Ta sẽ cất (=cất lấy, bỏ đi, rút đi, lìa bỏ, bỏ qua một bên)
tắm lòng (=tâm trí, ý chí, trí tuệ, sự khôn ngoan, hiểu biết, tình cảm, cảm xúc, cảm giác)
bằng đá (=cứng cỏi như đá, đã hóa ra thành đá, nặng nhề như đá; như 'nữ trang rất đẹp đầy quyến rũ', nhưng là thứ đồ 'chờ chết, đã chết' [ví "đồ không có sự sống"]!)
ra khỏi xác thịt (=thân xác, thân thể) các ngươi,
và ban cho (=giao cho, đặt để, dựng lên, thiết lập) trong các ngươi
tắm lòng (=tâm trí, ý chí, trí tuệ, sự khôn ngoan, hiểu biết, tình cảm, cảm xúc, cảm giác)
bằng thịt (=mềm mại như thịt, dễ chịu, dễ dạy, dễ thương, rất tươi mới [ví "vật đầy sức sống"]!).
[27] Ta sẽ đặt để (=ban cho, giao cho)
Thần (=Linh, Hơi Thở, bầu không khí, Tinh Thần, Sự Sống, đời sống, cuộc sống, lối sống)
của Ta ở trong (=trong vòng, ở chính giửa, vị trí trung tâm) các ngươi,
và khiến (=làm, chuẩn bị, thi hành, thực hiện, hoàn thành [kế hoạch]) các ngươi
noi theo (=đi theo, làm theo)
luật lệ (=sự phác họa, bày vẽ ra, lễ nghi, quy định, quy chế, đạo luật, pháp lệnh) của Ta,
  thì các ngươi sẽ gìn giữ (=giữ lấy và tuân theo)
và làm theo (=thi hành, thực hiện, hoàn thành) [Bản dịch KT tiếng Việt để chữ "và làm theo" tại cuối câu]
mạng lịnh (=sự phán xét, phán quyết, tuyên án, bản an; sự công bằng, công lý; thái độ, cử chỉ, cách xữ sự, cư xử) của Ta.
* vậy thì, sau khi tổng hợp các ý nguyên văn nói trên --
- (a) "Lòng mới" (New Heart) có nghĩa là một "tắm lòng mới, tâm trí mới, ý chí mới, trí tuệ mới; sự khôn ngoan mới; sự hiểu biết sự; các tình cảm, cảm xúc, cảm giác mới" rất "mềm mại, dễ chịu, dễ dạy, dễ thương, tươi mới, đầy sức sống mới";
- (b) "Thần mới" (New Spirit) có nghĩa là một "linh mới, hơi thở mới, bầu không khí mới; các tinh thần mới; sự sống mới, đời sống mới, cuộc sống mới, các lối sống mới" rất "nhu mì, dễ chịu, dễ dạy, dễ thương, tươi mới, đầy sức sống mới".

2. "Con người mới" (trong 2Cô 5:17) là gì vậy?

"Vậy, nếu ai 
  ở trong "Đấng Christ"
 (=ở trong "Đấng Được Xức Dầu", bởi "sự được xức dầu"), 
  thì nấy là "người dựng nên mới" (=vật thọ tạo tươi mới [người có trang sử mới]: người được số
 ng tươi lại [tái sanh], rất tươi mát, tươi vui); 
những sự cũ (=những cái gốc - những quyền thế lực lượng - ban đầu)
đã qua đi (đã bổ đi, bị loại bỏ, bị phế thải), 
hay xem! (=thấy chưa? phải biết rằng, hay nhận thức ra) [KT tiềng Việt dịch thiếu chữ "hay xem! = thấy chưa?" này!]
nầy mọi sự đều trở nên 
mới (=sống tươi lại, rất tươi mát, tươi vui; tin tức mới [trang sử mới])."

"con người mới" này là "vật thọ tạo tươi mới, người có trang sử mới: người được sống tươi lại [tái sanh], rất tươi mát, tươi vui".


3. "Tôi cứ ở..." (trong Phi-lip 1:22-24) -- "Tôi" này là ai vậy?


[22] Ví thử tôi cứ sống trong xác thịt, 
là ích lợi cho (=phải chăng tại vì)
công (=việc làm, nỗ lực, nghề nghiệp)
khó (=hạt giống, bông trái, con cháu, thành qua, sự sinh sản, sản xuất)
của tôi, thì tôi chẳng biết nên lựa (=chọn, đành chịu) điều chi. 
[23] Tôi bị ép giữa hai bề muốn đi ở với Đấng Christ [về với Chúa -- chết sớm!], 
là điều rất tốt hơn; 
[24] nhưng tôi cứ ở trong xác thịt (=vẫn sống còn 'rất khổ cực' trong cái thể xác 'dễ bị bệnh / dễ phạm tội' này), 
ấy là sự cần hơn cho anh em."

* Phao-lô nói "Tôi cứ ở..." -- "Tôi" này là "Hồn" tôi (= "con người thật" của tôi, "con người bề trong" của tôi) 
- "vẫn phải cứ còn sống" (=cứ còn làm việc, cứ còn làm gương) 
- trong cái thân thể 'dễ bị bệnh, bị tù đày' với những thứ linh 'dễ phạm tội' trong tôi, 
- là vì là sự cần (=sự yêu cầu rất cần thiết, không thể thiếu) hơn cho anh em.


- TTM <http://thanhdovn.webs.com>.

Tối ngày Thứ Sáu, 19-07-2017 

Trả Lời Thắc Mắc: 1. Cách Tìm Hiểu Kinh Thánh, Ý Chúa và Lòng Người...?


A. Muốn hiểu "Lời (Ý) Chúa" qua "Kinh Thánh" thì phải hiểu "cách <chơi chữ> Hê-brơ" của Chúa trong KT Cựu Ước và "cách <chơi ý> Hê-brơ" của Chúa trong KT Tân Ước.

 -- Nhưng nếu một phe phái (như phe phái 'CƠ ĐỐC GIÁO BÍ TRUYỀN - Esoteric Christianity', phát sinh từ thế kỷ 2-3, hay một Mục Sư trong phe phái nào hiện thời mà còn chỉ thích giảng dạy qua các 'lời nói' (mà họ cho rằng rất 'triết lý' và 'huyền bí' trong KT), như chỉ thích trích dẫn nội trong các Sách Tin Lành hay Tân Ứơc mà thôi, mà lại cứ nhé tránh không giảng dạy qua mọi "từ ngữ" nguyên văn Hê-brơ (đều có song ý và linh ý) trong Cựu Ước, thì họ là 'giáo sư giả' vậy! Hiểu không?


B. Muốn hiểu "Lời (Ý) Chúa" qua "Thánh Linh" thì phải hiểu "cách <trồng / trường thành / sự dụng> 3 thứ cây thánh -- 3 <kiểu sống> đẹp lòng Chúa của 3 loại Thánh Đồ -- <Ô-liu (Sáng), Vả (Ngọt), Nho (Vui)>" trong KT Cựu Ước và Tân Ước.

 -- Dù 'tạm thời' Chúa chưa cho hay không cho có một ai [một GS, MS hay giáo phái] nào rất "Sáng" mà hiểu hết mọi "chữ, lời, ý" trong Kinh Thánh, nhưng nếu chúng ta chịu sống rất "Ngọt" và "Vui" trong Lời Chúa (qua lời văn tiếng Hê-brơ rất "binh dân", với các "thành ngữ / chơi chữ" rất "dễ hiểu" trong thời ấy) và biết cách "sống chung hòa bình" với mọi Thánh Đồ trong Nước Nhà của Ngài cùng với các 'giáo dân' và 'công dân' khác ngoài xã hội, thì chúng ta mới có tư cách được Chúa và họ cữ ra làm 'vua' -- "người chăn bày" vậy (Các Quan Xét 9:8-13)! Hiểu chưa?

 -- Bởi vậy, nếu có một vị Sứ Đồ - Giáo Sĩ, Tiên Tri - Thầy Giảng, Giáo Sư hay giáo phái nào cho rằng họ là 'đúng hết' hay 'vô ngộ', nhưng lại "không có sự 'Khôn Sáng và Ngọt - Vui' trong LỜI và ĐỜI", thì là 'SĐ, TT, GS giả' vậy! Hiểu không?


C. Muốn hiểu "lòng" (ý) con người để 'giành' được người về với Chúa nhiếu hơn và kỹ hơn, thì phải hiểu "tánh" (sở thích) con người nào muốn theo 'Đạo' qua 'dấu kỳ - phép lạ' hay qua 'trí thức - triết lý', hay qua "Sự Khải Thi - Chân Lý - Tái Sánh"? Nhưng vì phần đông người muốn theo Đạo chỉ có 2 loạn mà thôi:

 1) "Ngưới Do-thái" -- là kẻ có bối cảnh Kinh Thánh và 'truyền thông', thích 'dấu kỳ - phép lạ', theo thuyết "Độc Thần" hay 'Một Ngôi' và thích giữ 'thuần giống, nguyên chủng'...

 2) "Ngưới Ngoại Bang" -- là kẻ không có bối cảnh Kinh Thánh, nhưng có bối cảnh 'thần thoại' (huyền bí, bí truyền) và 'triết lý', thích 'trí thức - khôn ngoạn - triết lý - biện luận', theo thuyết 'đa thần' và 'đa nguyên' và thích sống 'pha giống'...

- Bởi vậy, cho dù mình hay phe nào chịu 'ăn nói' như họ cũng chỉ có thể 'giành lấy' (cứu giúp) được họ (1Cô 9:20) vào một 'giáo lý' hay 'giáo phái Tín Lành' (tổ chức) nào đó vậy thôi! 

- Vì rốt cuộc chỉ có rất ít 'người sùng đạo' chịu cho Chúa Thánh Linh "dẫn dắt" họ vào mọi "Chân Lý" mà được "tái sanh" vào sống được trong "Nhà (Thân thể thuộc linh) Ngài"!


  Cho nên, dù tôi cố gắng tự học cách chỉ giải kinh theo xác "nguyên văn - linh ý" là an toàn hơn, nhưng vẫn không thể hiểu hết mọi "nghĩa đen" và "nghĩa bóng" từng từ ngữ hay mọi câu nói tiếng Hê-brơ trong KT, và sẽ không có thể thỏa mản giải đáp mọi thắc mắc của Hảo; cho nên tôi không muốn tốn thì giời tham khảo, trưng dẫn hay giải đáp thắc mắc trong các sách vỡ 'học thuyết - triết lý - thấn học - bí pháp' gì của ai. 

  Nhưng trong trường hợp nếu Hảo có thắc mắc trong những Bài Giảng hay cuốn sách rất hay nào, thì nên hỏi rõ từng điểm thắc mắc trong trang - đoạn - câu số mấy để tiện việc tôi tra lời cho vậy nhé! (Chư tôi không muốn tốn thì giời tham khảo cả cuốn sách "Huyền Bí" gì của ai cả...)

- Nguyên xin chúng ta hay dành nhiều thì giờ hơn để học hỏi Kinh Thánh theo nguyên ý Hê-brơ:Trả Lời Thắc Mắc: 2. Loài Người Mang Hình Ảnh Thượng Đế...?


1) HỎI: Trong Sáng 1:26-28 Chúa tạo dựng loài người theo hình ảnh Ngài là Thần Linh hay cả Xác thịt?

* TRẢ LỜI:

- Vì "Thượng Đế" là một "Thần Linh" (Giăng 4:24; và Thiên sứ, ma qui cũng là một 'thần linh', không có 'thân xác'), nhưng thường hay "hiên hình" thành một "Con Người" (đôi khi "Thần Linh" của Chúa hay "thần lình" của Thiên sứ hay ma quỷ cũng hiện hình thành một 'con thú') có "xác thịt". 

- Và chữ "hình ảnh" (x12, "tselem") = "hình tượng, thần tượng" (x3), cũng có nghĩa là "quái tượng, ma, ảo ành" hày "sự giống nhau, tiêu biểu, đại diện".

- Và vỉ Chúa làm ra (hay sanh ra) "con người" có một "tinh thần" (có "hình ảnh" của Thượng Đế) nhưng phải bị hạn chế chỉ sống trong một "thân hình" có cái "mặt muổi" giống như Chúa (có "sự giống nháu" về "tâm" và "tướng" tốt đẹp như Thượng Đế, để có tư cách "đại diện" Ngài mà quản lý trời đất dùm Ngài.


2) HỎI: Trong Sáng 9:4-6, Chúa bảo con nguời không được ăn thịt còn máu... vì loài người được tạo dựng theo hình ảnh Ngài? Vậy Chúa có máu như loài người?

* TRẢ LỜI:

- Vì chữ "máu" ("dam", giống chữ "adam") có nghĩa là "sữ giống nhau" và Kinh Thánh kể "máu" là "sự giống như, tượng trưng", là "sự sống, sinh mạng".

- Và vì nếu ài phạm tội "đổ máu" thì Chúa "sẽ đòi máu của sự sống người đó lại!" (Sáng 9:5), cho nên Ngài cấm chúng ta "ăn thịt còn máu", ví nó tượng trưng cho sự "giết người có sự sống"! Và vì việc "ăn thịt còn máu" hay ăn thịt chưa nấu chịn là một việc rất "mất vệ sinh" vì rất đọc hại cho thân thể (Sáng 9:4)! Chứ đoạn KT này không có ý ấm chỉ 'Chúa có máu như loài người'.


3) HỎI: Trong Gia-cơ 3:9 "Bởi cái lưỡi chúng ta khen ngợi Chúa, Cha chúng ta, và cũng bởi nó chúng ta rủa sả loài người, là loài tạo theo hình ảnh Đức Chúa Trời." Giống như câu hỏi 2!

* TRẢ LỜI: 

- Vì chữ "barak" (H1288) trong tiếng Hê-brơ có nghĩa là "khen ngợi" Đấng Tạo Hóa, "chúc phước" hay "rủa sả" con người nào đó. Cho nên chúng ta phải biết ơn Chúa mà "khen ngợi" (có nghĩa là "thưởng thích") và "chúc phước" loài người (là tạo vật cao cấp nhất của Chúa), chứ không được phép "rủa sả" (có nghĩa là "cay đắng, phỉ báng") ai cả!

- Và vì cả loài người họ là 'giáo dân' (dù khác tôn giáo) đều có chúng một vị "Chúa" (Vua Chí Cao) ở trên trời, và vì mọi Thánh đồ và 'môn đồ' (có nghĩa là 'học trò') chúng ta (dù khác giáo phái) đều là 'con nuôi' hay "con đẻ" ra từ cùng một "Cha" ('Cha nuôi' hay "Cha Đẻ") ở trên trời, cho nên không ai được phép rủa sả ai, mà chỉ nên cầu thay và chúc phước cho họ mà thôi vậy nhé! 

- Cũng vì vậy, mà khi mình đối diện một "con người bề ngoái" có một 'tâm' (thấn linh, "spirit", tâm trí) và 'tướng' có xấu hay ác như 'quỷ' gì đi nữa, nhưng vì Chúa đã dựng nên (thiết kế) y có một "con người bền trong" (thâm tâm) có một cái "hồn" ("soul"), từ lục ban đầu vốn có "lương tâm, lương tri" (có cái hình ảnh, ban tính) giống như Đấng Tạo Hóa vậy, thì mình cũng không được phép rủa sả y, mà chỉ có thể cầu thay và chúc phước cho y mà thôi vậy nhé! 


4) HỎI: Chúa Giê-su là hình ảnh của ĐCT không thấy được (Colose 1:15), vậy loài nguời giống Chúa Giê-su là hình ảnh ĐCT không thấy được?

* TRẢ LỜI: 

- Vì Ngài (Jêsus) là "hình ảnh" (cả "tâm" và "tướng") của "Thượng Đế không thấy được".

- Và vì Chúa Jêsus (là Anh Cả) được "sanh ra" làm "Con Đầu Lòng" (Vĩ Đại) và chúng ta (là đàn em) được "tái sánh" (được dựng nên) làm "con cái" (nhỏ mọn) của cùng chung một vị "Cha Trên Trời": 

- Cho nên chỉ có Thánh Đồ "Anh em cùng Cha cùng mẹ" (có cùng "Tâm Tình" với Thánh Linh và chịu cùng "Giáo Hóa" từ Thánh Linh) mới có cái "nội tâm" (hồn) và "ngoại tướng" (lối sống) rất giồng nhau như "Anh em ruột" vậy mà thôi!

- Chứ các dân tộc ngoại giáo hay các giáo dân phe phái (chưa được "tái sanh" và "Giáo Hóa" của Thánh Linh) thì dù họ đã "theo Đạo" (đã "gia nhập Giáo hội) thì cái "ngoại tâm" (linh) và "ngoại tướng" (kiểu ăn mặc và lễ nghi) của họ cũng chỉ hơi lơi giồng 'con nuối' của Chúa vậy mà thối!


Anh Timothy Tuấn Mã

1) HỎI: Trong Sáng 1:26-28 Chúa tạo dựng loài người theo hình ảnh Ngài là Thần Linh hay cả Xác thịt?

* TRẢ LỜI:

- Vì "Thượng Đế" là một "Thần Linh" (Giăng 4:24; và Thiên sứ, ma qui cũng là một 'thần linh', không có 'thân xác'), nhưng thường hay "hiên hình" thành một "Con Người" (đôi khi "Thần Linh" của Chúa hay "thần lình" của Thiên sứ hay ma quỷ cũng hiện hình thành một 'con thú') có "xác thịt". 

- Và chữ "hình ảnh" (x12, "tselem") = "hình tượng, thần tượng" (x3), cũng có nghĩa là "quái tượng, ma, ảo ành" hày "sự giống nhau, tiêu biểu, đại diện".

- Và vỉ Chúa làm ra (hay sanh ra) "con người" có một "tinh thần" (có "hình ảnh" của Thượng Đế) nhưng phải bị hạn chế chỉ sống trong một "thân hình" có cái "mặt muổi" giống như Chúa (có "sự giống nháu" về "tâm" và "tướng" tốt đẹp như Thượng Đế, để có tư cách "đại diện" Ngài mà quản lý trời đất dùm Ngài.


2) HỎI: Trong Sáng 9:4-6, Chúa bảo con nguời không được ăn thịt còn máu... vì loài người được tạo dựng theo hình ảnh Ngài? Vậy Chúa có máu như loài người?

* TRẢ LỜI:

- Vì chữ "máu" ("dam", giống chữ "adam") có nghĩa là "sữ giống nhau" và Kinh Thánh kể "máu" là "sự giống như, tượng trưng", là "sự sống, sinh mạng".

- Và vì nếu ài phạm tội "đổ máu" thì Chúa "sẽ đòi máu của sự sống người đó lại!" (Sáng 9:5), cho nên Ngài cấm chúng ta "ăn thịt còn máu", ví nó tượng trưng cho sự "giết người có sự sống"! Và vì việc "ăn thịt còn máu" hay ăn thịt chưa nấu chịn là một việc rất "mất vệ sinh" vì rất đọc hại cho thân thể (Sáng 9:4)! Chứ đoạn KT này không có ý ấm chỉ 'Chúa có máu như loài người'.


3) HỎI: Trong Gia-cơ 3:9 "Bởi cái lưỡi chúng ta khen ngợi Chúa, Cha chúng ta, và cũng bởi nó chúng ta rủa sả loài người, là loài tạo theo hình ảnh Đức Chúa Trời." Giống như câu hỏi 2!

* TRẢ LỜI: 

- Vì chữ "barak" (H1288) trong tiếng Hê-brơ có nghĩa là "khen ngợi" Đấng Tạo Hóa, "chúc phước" hay "rủa sả" con người nào đó. Cho nên chúng ta phải biết ơn Chúa mà "khen ngợi" (có nghĩa là "thưởng thích") và "chúc phước" loài người (là tạo vật cao cấp nhất của Chúa), chứ không được phép "rủa sả" (có nghĩa là "cay đắng, phỉ báng") ai cả!

- Và vì cả loài người họ là 'giáo dân' (dù khác tôn giáo) đều có chúng một vị "Chúa" (Vua Chí Cao) ở trên trời, và vì mọi Thánh đồ và 'môn đồ' (có nghĩa là 'học trò') chúng ta (dù khác giáo phái) đều là 'con nuôi' hay "con đẻ" ra từ cùng một "Cha" ('Cha nuôi' hay "Cha Đẻ") ở trên trời, cho nên không ai được phép rủa sả ai, mà chỉ nên cầu thay và chúc phước cho họ mà thôi vậy nhé! 

- Cũng vì vậy, mà khi mình đối diện một "con người bề ngoái" có một 'tâm' (thấn linh, "spirit", tâm trí) và 'tướng' có xấu hay ác như 'quỷ' gì đi nữa, nhưng vì Chúa đã dựng nên (thiết kế) y có một "con người bền trong" (thâm tâm) có một cái "hồn" ("soul"), từ lục ban đầu vốn có "lương tâm, lương tri" (có cái hình ảnh, ban tính) giống như Đấng Tạo Hóa vậy, thì mình cũng không được phép rủa sả y, mà chỉ có thể cầu thay và chúc phước cho y mà thôi vậy nhé! 


4) HỎI: Chúa Giê-su là hình ảnh của ĐCT không thấy được (Colose 1:15), vậy loài nguời giống Chúa Giê-su là hình ảnh ĐCT không thấy được?

* TRẢ LỜI: 

- Vì Ngài (Jêsus) là "hình ảnh" (cả "tâm" và "tướng") của "Thượng Đế không thấy được".

- Và vì Chúa Jêsus (là Anh Cả) được "sanh ra" làm "Con Đầu Lòng" (Vĩ Đại) và chúng ta (là đàn em) được "tái sánh" (được dựng nên) làm "con cái" (nhỏ mọn) của cùng chung một vị "Cha Trên Trời": 

- Cho nên chỉ có Thánh Đồ "Anh em cùng Cha cùng mẹ" (có cùng "Tâm Tình" với Thánh Linh và chịu cùng "Giáo Hóa" từ Thánh Linh) mới có cái "nội tâm" (hồn) và "ngoại tướng" (lối sống) rất giồng nhau như "Anh em ruột" vậy mà thôi!

- Chứ các dân tộc ngoại giáo hay các giáo dân phe phái (chưa được "tái sanh" và "Giáo Hóa" của Thánh Linh) thì dù họ đã "theo Đạo" (đã "gia nhập Giáo hội) thì cái "ngoại tâm" (linh) và "ngoại tướng" (kiểu ăn mặc và lễ nghi) của họ cũng chỉ có phần nào hơi hơi giồng 'con nuối' của Chúa vậy mà thối!


-- Anh Tuấn Mã (Bro. Timothy Ma)

Sáng ngày Thư Tư 19-07-2017


LỜI KHUYÊN: Đừng Phạm "Tội Chính Trị Thuộc Linh"


  Nguyện xin các Thánh đồ đừng phạm "tội chính trị thuộc linh":

 - Đừng theo một vị 'vua' [Mục Sự] nào khác ngoài Chúa JHV / JS / Thánh Linh!

- Cũng đừng thích được tôn xưng làm 'vua' [Mục Sự] tại một địa phương [giáo hội] nào! mà chỉ cần trung tín làm vị "Công chức" hiếu hiền [Trưởng Lảo (giảng dạy) hay Chấp Sự (phục vụ)].

 -- để tránh bản thân hay người nhà sẽ phải 'chết sớm' -- để tránh bị phạt có nạn hay bị ung thư...

 -- Y như "ý nghĩa" cái tên của bà Na-ô-mi (tuy vốn có nghĩa là "ngọt ngào" [hạnh phúc], nhưng ký thật cuộc đời [GĐ hay HT] sẽ phải sống ngược lại rất là "đau khổ" [đắn cay]!) 

 -- Và ý như cái tên chồng là "Ê-li-mê-léc" (tuy vốn có nghĩa là "Thượng Đế của [là] Vua"), những khi giải kinh theo kiểu 'chơi chữ' thì 'nghĩa ngược' của tên người 'chồng' [ví có một cái 'thần linh'] là thích làm "Vua [Mục Sư] (trong Nước Nhà / HT) của Thượng Đế", thì bản thân và con cái sẽ chết sớm vậy đó  nhé...! (Ru-tơ 1:2-5)

TTM.

Date: Wed, Jun 28, 2017 at 5:30 AM

Subject: Trả lời về cách xử dụng từ ngữ xưng hô đúng với Kinh Thánh


Chào anh chị em,


* Tôi xin trả lời về cách xử dụng từ ngữ xưng hô đúng với Kinh Thánh dạy như sau:


- Tuy Kinh Thánh dạy rằng Thượng Đế vừa là "Một Thần Linh Lớn Nhất và Huy Nhất",

  nhưng Ngài vừa lại là Đấng có "7 Mắt = 7 Thần-Linh" (Khải 5:6) và vừa lại có "3 Danh Xưng" -- "Cha, Con và Thánh Linh" trong Tân Ước -- cho nên Chúa dạy chúng ta phải xưng hô Ngài như sau trong Tân Ước:

  - [a] (Chỉ có thể) Lại "Cha chúng con ở Trên Trời" (là Thượng Đế, là Một Thần Linh Chí Thánh Duy Nhất, là Một Đấng Chí Cao, không ai có thể nhìn thấy tận mặt của Ngài) -- như bản thân "Mặt Trời" ở nới rất xa, không ai có thể đến gần!

  - [b] (Nhưng có thể) Xin "Chúa Jâsus" (là Một Con Trời cũng là Một Con Người, có Một Linh Thể có thề nhìn thấy) ngự vào lòng mình -- như hễ ai chịu mở "cửa long", thì sẽ nhìn thấy và nhận được "Ánh Sáng Mặt Trời" vào ngự trong phòng của lòng mình vây!

  -  [c] (Và phải) Xin cảm nhận và chịu sống trong sự cảm thông của "Chúa Thánh Linh" (là "Đấng Yên Ủy", là "Thần Khôn Ngoan", mắt người không nhìn thấy) -- như cảm nhận được "Sức Nóng / Năng Lượng" (mắt người không nhìn thấy phát ra từ Mặt Trời) trong đời mình vây!


- Tuy Kinh Thánh dạy rằng chúng ta chỉ có "Một Thượng Đế" (One God), "Một Chúa / Chủ" (One Lord / Master) Huy Nhất (Ê-phê-sô 4:5-6), nhưng Ngài lại có "5 xưng hô" trong Cựu Ước (Ê-sai 9:5/6) mà mình phải tuyên xưng Ngài ra là:

  - [1] "Ðấng Lạ-Lùng /  Đấng đầy Phép-Lạ / Đấng Kỳ Diệu", [2] "Ðấng Mưu-Luận /  Thần Khôn-Ngoan"  (--Thánh Linh), 

  - [3] "Thượng Đế Quyền Năng", [4] "Cha-Đời-Đời" (--Cha), 

  - [5] "Chúa-Bình-An / Thái-Tử Hòa-Bình" (--Con)!

- Tuy KT bảo rằng chỉ có "Một Chúa, Một Thượng Đế" (One Lord, One God), nhưng mình vẫn phải gọi "Cha Trên Trời" và "Thánh Linh trong lòng" mình là "Chúa tôi" (my Lord, số ít) vậy! -- Y như khi Thượng Đế hiện hình thành 2-3 Người đến thăm Ap-bra-ham, thi Ap-bra-ham cũng chỉ có thể gọi "họ" là "Chúa tôi" (my Lord, số ít) vậy! Cho nên khi dịch thuật thì không nên thêm bớt chữ xưng hô "Chúa" trưóc chữ "Cha, Con, Thánh Linh" là đúng! Nhưng khi nói chuyện thì có ai thêm cái xưng hô "Chúa" trước chữ "Cha" hay "Con" hay "Thánh Linh", thì không nên bị ai "lên án" vậy!


- Cũng vậy, tuy KT có dạy mình không nên gọi (không nên chịu chấp nhận bị nô dịch bởi) một vị "lảnh đạo tôn giáo" nào là "Cha" hay "Thầy" (Giáo sư) của mình, nhưng KT vẫn cho phép mình gọi "thân sinh" mình là "Cha" và gọi "Thầy Cô" trong Trường là "Thầy" vậy... mà cũng không nên bị ai "lên án" vậy! Cho nên tốt nhất là chúng ta hãy xương hô các vị "tiền bối" trong Hội Thánh là "Anh" (là ổn nhất), thay vì gọi họ là "Thầy" hay "Giáo sư" vậy nhé!


* Sau đây là cách dùng từ xưng hô chính xác hơn (thay vì dùng từ thêm bớt của Công giáo và các giáo phái):

- Nên dùng từ "Cha, Con, Thánh Linh" (chứ đừng dùng từ "Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Linh");

- Nên dùng từ "Thượng Đế" hay "Chúa Trời" [nguyên văn là "Ê-lô-him" = "Thần", "Đấng Quyền Năng", "Chúa Toàn Năng"]  (chứ đừng dùng từ "Đức Chúa Trời", "Đức Thánh Cha", "Đức Cha" hay "Thiên Chúa");

- Nên dùng phức từ "Chúa Giê-hô-va" [nguyên văn là "YHWH" = "Đấng Ta Là" (Đấng Tự Hữu, Hằng Hữu)] (chứ đừng dùng từ "Đức Giê-hô-va" hay đơn từ "Giê-hô-va" hay "Yah-weh" cộc lốc rất bất kính).

- Nên dùng phức từ "Chúa Jêsus" (chứ đừng dùng đơn từ "Jesus" hay "Giê-xu" cộc lốc rất bất kính).


* Vì chữ "thần" (spirit), "ma / quỉ" (ghost), "linh" (spirit), "thần linh" (spirit), "tinh thần" (spirit) đều là cùng một chữ (Hê-brơ) trong Kinh Thánh cả; 

  Và chữ "Sứ giả" (Messenger), "người đưa tin" (messenger), "Thiên sứ" (Angel), "quỉ sứ" (angel or devil) cũng đều là cùng một chữ (Hê-brơ) trong KT cả! 

  -- Cho nên chúng ta vẫn có thể dùng những từ thông dụng ở ngoài đời như sàu: 

- "tử thần" (god of death) = "sứ giả sự chết" (death angel) = "thần linh hay thiên sứ bắt giữ con người xuống dưới âm phủ);

- Và nếu có ai bị "quỉ ám" hay bị "ma nhập" thì mình có thể nói là người đó đã từng mở lòng rướt nhầm "thiên sứ xấu" ('công an chìm' thuộc linh rất xấu) = "quỉ sứ", có một "tinh thần bất chính", khiến đầu ốc, tánh nét và cả cuộc đời của con người đó "loạn" lên...!

- Bỏi vậy chúng ta nên dùng từ "Thánh Linh" (Holy Spirit), chứ đừng dùng từ "Thánh Thần" (Holy Ghost) như trong KT Công giáo hay trong bản dịch King James... vậy nhé!


-- Anh Tuấn Mã (Bro. Timothy Ma)

___________________________________________________

Question: "Thầy được Chúa tỏ cho biết điều gì về Khải tượng tại VN?" -- Thầy Hảo (Finom, Da Lat, Chủ Nhật, ngày 2016-07-03) hỏi: ...Vì anh em cũng gặp rất nhiều khó khăn về tài chính... Thầy được Chúa tỏ cho biết điều gì về Khải tượng tại VN thì xin chỉ giáo để chúng em biết mà hành động...?


Answered: by Bro. Tim. Ma - Thầy Tuấn - Trả lời vào Chủ Nhật, ngày 2016-07-03:

* Lý do khó khăn về tài chánh của HT Tư Gia và cách giải cứu của Chúa:
1) Vì Chúa cố tình khiến mình phải "mất chồng" (không có Giáo phái, Nhà thờ), "mất con" (không có thuộc viên giáo đồ) như Cô Ru-tơ (như 1 Thánh đồ cô đơn) và bà Na-o-mi (như 1 HT tư gia rất nghèo khổ):

 -- Cho nên mình phải chịu xin vào "mót lúa thuộc linh" trong một "công trường" (thuộc linh: trong 1 HT giàu có, hay thuộc thể: trong 1 Tổ chức Từ thiện Tin Lành) nào đó của một "Đại gia" (đang làm Chủ Tọa, Giám đốc hay Trưởng Ban) rất tốt bụng, để mình có thể trơ thành "Bà Chủ" (thành lập được HT Tư gia Bo-ô giàu có) sau này vậy nhé...!

 -- Hay là mình cũng phải đi "tị nạn kinh tế" (tạm trú hay di cư) đến "Ai-cập" (tại 1 nước rất giàu xa quê hương) hay tại "Galilee" (tại 1 tỉnh giàu có hơn ở lân cận) mà làm việc lao động ngoài vòng HT) như Con Trẻ Thánh (phải đi làm thợ mộc, sống bằng sức lao động chân tay) và như bà Ma-ri (như 1 HT tư gia rất nhỏ và ngheo) để có thể sông còn tại nơi ẩn dật (xa kinh đô) trong "thời kỳ khổ nạn về kinh tế" xắp đến vậy nhé...!

2) Vì chúng ta đang sống trong thời kỳ đại nạn gần đến, như trong Mat 2:11 có chép rằng: "Khi vào đến nhà [vào buổi tối: ví vào thời kỳ HT sau rốt, các vị Bác sĩ nước ngoài ví các vị Giáo sĩ nước ngoài] thấy con trẻ (ví Thánh đồ còn non nớt) cùng Ma-ri (có nghĩa là "khổ nạn", ví HT trong thời kỳ sau rốt đầy khổ nạn), mẹ (ví HT) Ngài, thì sấp mình xuống mà thờ lạy (ví chịu phục vụ) Ngài (ví con cái thật của Chúa Trời); rồi bày của quí ra, dâng cho Ngài những lễ vật (ví Chúa Trời sẽ sai Giáo sĩ thật của Ngài từ nước ngoài đến thăm và dâng giúp Con cái thật của Ngài: có 2 thứ đồ quý rất cần thiết cho việc "ti nạn") là: 

 [1] vàng (ví có "tiền vốn" để sồng còn và phát triển tới),

 [2] nhũ hương và một dược (ví có "thuốc thảo mộc" rất "quý" để phòng chống bênh hoạn)..."

 -- Cho nên các anh chi em mình phải biết cách tiếp đon thật tốt các vị Giáo sĩ thật mà Chúa sai họ đến thăm giúp mình, và phải biết tận dụng thật tốt các khoản "tiền vốn" và phổ biến thật khẻo các thứ "thuộc thảo mộc" (mà lại không cần trả vốn trước) vậy nhé...

_____________________________________________________________

Question: "Tín đồ bò nhóm, sai sưa có được cứu không?" -- Phấn Tro (Sơn Lâm, 2016-06-28) hỏi: Thưa Giáo sư nếu một người đãa tin Chúa Giê-xu và chịu báp-tem nhưng sau đó lại yếu đuối bò sự nhóm lại, rồi uống rượu sai sưa, khi đến ngày Chúa Giê-xu trở về thì họ có được cứu không?


Answered: by Bro. Tim. Ma - Thầy Tuấn - Trả lời vào Thứ Tư 29-06-2016: 

Chào Phấn Tro thân mền,

    Vì theo như minh văn Kinh Thánh dạy và theo như hàm ý các ví dụ trong những cầu chuyền KT ghi thì: 

1) Hễ ai đã chịu làm bap-tem trong Danh Chúa Jêsus Christ mà theo Ngài đều là "người đã được cứu ra khỏi Ai-cạp" (ra khỏi "sự nô dịch và tử hình trong tội lỗi và thế gian") và vào được "đồng váng" (vào Hội Thánh Thánh đồ) mà thờ phượng Chúa ở "ngoài sa mạc" (không có "sở hữu" gì cả!)... những không phải ai cũng đều có đức tin và chịu sống đẹp lòng Chúa mà vào được ở "trong Đất Hứa" (đã được "tái sanh", đã có và đang hưỡng một "sự sống phong phú" và "đầy dẫy Thánh Linh" như Chúa đạ hứa cho)...! (Thấy không?)  

2) Hễ ai đã chịu làm bap-tem trong Danh Chúa Jêsus Christ mà theo Ngài đều là những "Cung Nữ" hay "Hoàng Phi" đã vào được "Cung Vua" (đã gia nhập Hội Thánh Thánh đồ) mà đã trở thành "Người (Phụ nữ) của Nhà Vua" (trở thành "Nàng Dâu của Chiên Con"), như nếu có ai cứ tái phạm lỗi lầm mà không chịu sống thánh thiện và không làm đẹp lòng Vua (Christ) Chúa (Jêsus) là Chồng của mình trên trời, thì "Nàng Dâu Chiên Con" đó sẽ bị đánh vào "Hậu Cung" mà không được phép đến gần mà hầu việc Ngài gì nũa!  -- Dù họ vẫn là "Người của Nhà Vua" đang bị giam càm trong Cung Vua (trong một Hội Thánh Thánh đồ nào đó) nhưng vẫn không được phép "theo" một "đán ông lạ" nào (theo một "thần linh lạ" nào khác! (Hiễu không?)

-- Vì vậy, dù "linh hồn" của họ "được cưu" như "thể xác" của họ sẽ phải "chết sớm"...!

-- Cho dù đại đa số các Thánh đồ đều đã, đang, và sẽ còn phạm lỗi lầm tới, nhưng họ vẫn được phép "thờ phượng" Chúa (ở ngoài "Đền Thánh": bằng "môi miệng"), như họ không được phép "tiếp cận" và "hầu việc" Chúa (ngai trong "Chỗ Chí Thánh", bằng "tâm hồn") vậy...!

_________________________________________________________

Question: From: Hảo (Đà Lạt) /  To: [email protected]  /  Date: Sat, Apr 16, 2016 at 8:39 PM / Subject:Re: Esther -- ...Em có thắc mắc về bà Esther:   1) Tại sao Macdoche lại bảo bà không được công khai thân phận mình cho đến khi tai họa xảy đến? Esther 2:20.   2) Macdoche đại diện cho điều gì trong HT? 3) Hai hoạn quan Bích-than và Thê-ret biểu hiện cho điều gì trong vương quốc Nước trời?   4) Vua A-sue-ru có phải đại diện cho Đấng Christ? Mấy điều khó hiểu, xin thầy chỉ giáo cho em...

Answered: by Bro. Tim. Ma - Thầy Tuấn - Trả lời vào Thứ Bảy 16-04-2016: 


Cách giải kinh theo “Câu chuyện” - Êxơtê

(Download: Esther_Vn.doc)


1. Hãy liệt kê ‎‎ý ‎nghĩa nguyên văn Hê-brơ của các nhân vật chánh trong “Sách Câu Chuyện” [Ê-xơ-tê], thì sẽ thấy “Ai trong KT ví ai trong HT/Nước Chúa”... (Có thể dùng chương trình Search References trên mạng http://www.biblestudytools.com/dictionaries/ mà tra cứu...)

2. Rồi xin Chúa cho mình hiểu biết phải sống ứng nghiệm Lời KT đó cho chính minh như thế nào...


1) Vua A-suê-ru (=quyền năng+mắt): Ví Chúa là Đấng đầy “quyền năng” -- một khi Ngài đã ra lệnh [lời phán, lời hứa hay dự ngôn] gì hay đã lập luật [quy định] nào đều “chẳng hề thay đổi” (Ê-xơ-tê 1:19). “Vì một tờ chiếu chỉ nào viết nhơn danh Vua và ấn dấu với chiếc nhẫn của Vua là không thể bãi được!” (8:8); Và ví Ngài có “mắt thần” sẽ xem xét coi “con gái trẻ [ví trinh nữ khôn ngoan] nào được đẹp lòng [đẹp mắt] Vua mà lập làm Hoàng hậu...” (2:4)

    Vì “Vua thương mến Ê-xơ-tê [ví HT/Thánh đồ Người Yêu] nhiều hơn các Cung nữ [HT/Thánh đồ người vợ] khác, và nàng được ơn trước mặt [trong mắt] Vua hơn những người nữ đồng trinh [khác]; Vua đội mão triều thiên trên đầu nàng, và lập nàng làm Hoàng hậu thế cho Vả-thi.” (2:17) -- KT ví Chúa như một nhà vua, tuy Ngài “có 60 [HT/Thánh đồ] Hoàng hậu, 80 [HT/Thánh đồ] Cung phi, và nhiều vô số [HT/Thánh đồ] Con đòi [HT/Thánh đồ Cung nữ, HT/Thánh đồ Người ở]” (Nhã ca 6:8), nhưng Ngài chỉ có một [HT/Thánh đồ] “Người Yêu” mà thôi!


2) Vả-thi (=xinh đẹp): Tuy nàng là “Vợ lớn” [ví các Giáo phái lớn trong lịch sử HT: HT người vợ] nhưng đã bị Vua chồng mình [ví Chúa Thánh Linh] đuổi vào “Hậu Cung” mà “chẳng còn vào đến trước mặt Ngài!” (Ê-xơ-tê 1:19) Vì tuy nàng có “tướng mạo rất xinh đẹp” [ví các Giáo phái lớn tuy có tổ chức và lễ nghi rất đẹp mắt] (1:11) nhưng lại có cái “thần linh rất ngạo mạn” -- cứ có thái độ khinh bỉ và hành vi chọc giận Vua chồng mình là Chúa Thánh Linh!] (1:17-18) Cho nên Ngài sẽ ban chức phận làm “Hoàng hậu” lại cho một vị “trinh nữ [ví thánh đồ] không ngoan” – “tốt đẹp hơn nàng” (1:19) làm Vợ Mới [ví Vợ Mới Chiên Con, hiền như chiên: HT/Thánh đồ Người Yêu].


3) Ha-đa-xa (=cây ổi hay cây sim (hadac), Nêh 8:16; ra từ gốc từ “ghế kê chân” (hadom), 1Sử 28:2) được đổi tên [đổi đời] là Ê-xơ-tê (=ngôi sao [Vua] hay “minh tinh” [Hoàng hậu], Ê-xơ-tê 2:7): Nàng và “Người bảo dưỡng Mạc-đô-chê” vốn là người “Bên-gia-min” [ví con mồ côi, ngưới không có mẹ: ví Thánh đồ không có Nhà thờ hay Giáo phái gì cả] (2:5), là một đứa con gái [ví HT] “không có cha mẹ” [ví “Thánh đồ (trinh nữ) khôn ngoan” không có Giáo phái]. "Người thiếu nữ ấy là tốt tươi hình dạng, đẹp đẽ dung nhan.” (Ê-xơ-tê 2:7a) -- Ví có các đức tính tốt đẹp (đầy đủ tất cả 9 mùi vị hương thơm) của bông trái Thánh Linh (Gal 5:22-23).

  a) Ê-xơ-tê rất nghe lời “phụ huynh”, vì Mạc-đô-chê vừa là “cha nuôi” vừa là “anh họ” của nàng, cho nên “Ê-xơ-tê làm theo điều Mạc-đô-chê dặn nàng, như khi nàng còn được bảo dưỡng nơi nhà người.” (Ê-xơ-tê 2:7, 10, 20)

  b) Ê-xơ-tê rất được lòng các vị “Thái giám”, vì “trong Cùng Vua, thì nàng chẳng cầu xin gì hết, ngoại trừ điều Hoạn quan của Vua, và Thái giám các Phi tần, đã định cho.” [Hoạn quan và Thái giám là ngưới trang bị các Cung nữ trước khi ra mắt nhà vua: ví các vị Chấp sự, Trưởng lão (MS-TĐ) là người trang bi các Thánh đồ (Trinh nữ) để được tuyển làm Vợ mới cho Đấng Christ] (Ê-xơ-tê 2:12, 15).

  c) Và “Vua thương mến Ê-xơ-tê [ví HT/Thánh đồ Người Yêu] nhiều hơn các Cung nữ [HT/Thánh đồ người vợ] khác!” (Ê-xơ-tê 2:17) -- KT ví Chúa như một nhà vua, tuy Ngài “có 60 [HT/Thánh đồ] Hoàng hậu, 80 [HT/Thánh đồ] Cung phi, và nhiều vô số [HT/Thánh đồ] Con đòi [HT/Thánh đồ Cung nữ, HT/Thánh đồ Người ở]” (Nhã ca 6:8), nhưng Ngài chỉ có một [HT/Thánh đồ] “Người Yêu” mà thôi!


4) Mạc-đô-chê (=sự ân hận, nỗi chua xót, đắng cay, vết bầm, vết thương; ra từ gốc từ “cay đắng, khổ nhục” (Marar): “...gây cho đời dân ấy nên cay đắng, vì nỗi khổ sở...” Xuất 1:14); Ông là người “Bên-gia-min” (=con cái tay phải -- có sức và lanh lẹ, Ê-xơ-tê 2:5), ví con cái mồ côi, ngưới không có mẹ: ví Thánh đồ không có Nhà thờ hay Giáo phái gì cả, ví HT/Thánh đồ Em Ruột Giô-sép [ví HT/Thánh đồ có Lời dự trữ để cứu đói thuộc linh trong thời sau rốt].

    Ông Anh Mạc-đô-chê ví HT/Thánh đồ có công “âm thầm” nuối dưỡng, theo dỏi và bảo vệ “Cô Dâu” tương lại cho Đấng Christ [bằng cách “biết bảo mật” -- “không [quá vội mà] tỏ cho ai biết quê hương [ví bí mật Khải thị về Nước Trời] và tông tộc [ví bí mật Khải thị về Cha Thiên Thượng] của mình!” (Ê-xơ-tê 2:10-11, 19-20) – để tránh sự rủi ro trong qua trình đưa “trinh nữ” (Thánh đồ) vào được và sống yên ổn trong Hậu Cung (ví nội bộ HT).

    Và Ông Anh Mạc-đô-chê cũng ví người có công làm “tình báo thuộc linh” [như Chim Ưng đang bay] mà trở thành “người được Vua (ví HT và Chính quyền) ưa thích và tôn trọng” (Ê-xơ-tê 6:6, 9, 11), ví là Thánh đồ rất có tài đức, mới được làm “Tể tướng của Vua... [ví Quản gia trong Nước Chúa và ở Nước Ngoài]; trong vòng dân Giu-đa người được tôn trọng, đẹp lòng các anh em mình, tìm việc tốt lành cho dân tộc mình, và nói sự hòa bình cho cả dòng dõi mình!” (Ê-xơ-tê 10:3)


5) Hoạn quan của Vua -- 2 người giữ cửa [ví những vị Chấp sự, Trưởng lão (MS-TĐ) có trách nhiệm thông tin và kiểm tra cho ai vào làm việc hay giảng dạy trong HT] (Ê-xơ-tê 2:21-23) là:

  a) Bích-than (=Ơn tứ của Chúa, thông tin, trên báo chí, phân phối thịt [Lời Chúa]) và

  b) Thê-rết (=sự chắc chắn, tham vọng).

   Vì những “Hoạn quan (Thái giàm) giữ cửa Cung” (Ê-xơ-tê 2:21) [ví những vị Chấp sự, Trưởng lão (MS-TĐ) có trách nhiệm “bảo vệ HT”] thường thường lại là bọn ưa “nổi giận toan mưu tra tay vào Vua [Chúa].” -- Họ ví “những vị MS Chủ trì trông coi Nhà thờ” thường thường lại là “bọn bất đồng chính kiến” với Chúa Thánh Linh (Ê-xơ-tê 2:21)!

    Cho nên nếu chúng tà đã là một “Chiến sĩ Chim Ưng đang bay” thì phải biết khôn khéo “giấu mình” (Ê-xơ-tê 2:10, 20) và “nằm vùng” – “ngồi nơi Cửa Vua” như Mạc-đô-chê vậy (Ê-xơ-tê 2:21), mà chịu âm thầm “theo dỏi, phát hiện và tố giác những vị “Hoạn quan (Thái giám)” -- ví những người “chịu dâng minh bị tinh sạch” để hầu việc Nhà Vua [Nhà Chúa] và “Phu nữ của Vua” [Trinh nữ khôn và dại], mà họ lại cũng là những “Thầy giảng Tiên tri và Gs giả”, có lời giảng dạy “phản nghịch lại” với Lời Phán hay Thánh Chỉ của Chúa Thánh Linh qua KT, để cho Chúa Thánh Linh cùng Vợ Mới [là “người có Lời nói đồng thanh với Chúa Thánh Linh, có lời giảng dạy đồng bộ của những vị "Sứ đồ, TT và Gs thật" trong KT và trong các thời đại] ra tay mà xử lý họ kịp thời...

    “Trong các ngày đó, Mạc-đô-chê đương ngồi nơi cửa Vua, có 2 hoạn quan của Vua, trong bọn kẻ giữ cửa, là Bích-than và Thê-rết, nổi giận toan mưu tra tay vào Vua A-suê-ru. Việc ấy thấu đến Mạc-đô-chê biết, người học lại cho Hoàng hậu Ê-xơ-tê, bà Ê-xơ-tê nhân tên Mạc-đô-chê tâu lại cho Vua. Người ta bèn tra hạch việc đó, thấy quả thật như vậy, rồi cả hai đều bị treo nơi cây hình; đoạn họ chép điều đó trong sách sử ký tại trước mặt Vua.” (Ê-xơ-tê 2:21-23)

____________________________________________________________

Hỏi: "Ai có thể làm báp-tem cho người mới tin Chúa...?" (13:20 Thứ Nam, 26-11-2015)
    Giờ có một người bạn của con muốn làm báp-tem trong Danh Chúa Jesus Christ ở Đà Nẵng thì con nhờ Thầy An ở ĐN làm có được không? ... Bình thường thì bên mình có Thầy làm báp-tem hay ai làm cũng được Thầy?  -- Từ Huy

Trả Lời: Vì trong Công 2:40-41 có chép rằng, tuy chi có một mình Sứ đồ "Phi -e-rơ lại lấy nhiều lời mà giảng..." nhưng Ông lại phải nhờ nhiều người khác trong các 'HT Tư gia' làm báp-tem giùm cho cả 3.000 người mới tin Chúa! -- vì "những kẻ nhận lời đó đều chịu phép báp-tem; và trong ngày ấy, có độ 3,000 người đã thêm vào Hội thánh [Tư gia]!" -- Cho nên, nếu Huy không muốn làm báp-tem cho ai cả, mà muốn làm theo gương của Sứ đồ Phao-lô, đã nói trong 1Cô 1:17 rằng:  "Thật vậy, Đấng Christ đã sai tôi, chẳng phải để làm phép báp-tem đâu, nhưng để rao giảng Tin Lành [mà thôi]!" thi Huy có thể nhờ ai có chức vụ làm Trưởng Lão hay Chấp sự trong HT (như Phi-líp trong KT, như Thầy An tại ĐN) mà làm báp-tem giùm cũng được cả -- y như trong Công 8:38 đã chép là "Phi-líp [tuy chỉ là một vị Chấp sự] đã làm phép báp-tem cho Hoạn Quan [người nước ngoài]" vậy nhé.
Thầy Tuấn Mã (Timothy)
__________________________________________________________________________

* Hỏi và Đáp về tiếng gọi "Mục sư" và "Thầy" (Thứ Sáu, ngày 13-11-2015)


Hỏi:  Thầy ơi, thầy nghĩ gì về chữ "Mục sư" dịch từ chữ pastor. -- nó kéo theo chữ Mục sư truyền đạo từ chữ " Minister".

  - Con viết vậy vì con học trên BibleHub.com thì chữ pastor dịch từ chữ "poimen" có nghĩa là kẻ chăn bầy, được sử dụng nhiều lần " chỉ kẻ chăn chiên trong đêm Chúa Giáng sinh. Từ này các HT dùng sai là các "mục đồng" vì " mục đồng" là "các em nhỏ chăn chiên". 

 - từ "poimen" cũng được dùng cho Chúa Jesus Christ. 

 - Chúa cũng nói là " đừng để ai gọi anh em là Rabbi, tức là thầy". Trong khi chữ mục sư , mà sư có nghĩa là thầy. Có quá lố ko khi bản dịch Phan Khôi 1 lần sử dụng chữ này cho người chăn bầy ( mục sư của HT địa phương). Chỉ có chúa là thầy ( sư). 

  - Cũng có sai ko nếu con cứ gọi thầy là thầy. 

  Con rất vui khi thầy nói sẽ dạy con qua email như thế này... 

Con Từ Huy.


Trả Lời: Chào Huy thân mến,

- Cám ơn Huy chịu khó học hỏi Lời Chúa theo Nguyên văn và Linh Ý với tôi để VN mình có thể sớm soạn xong và phổ biến được cuốn Tự Điển KT và Bản Dịch KT Hi-Việt hoàn chỉnh hơn nhé...


1) Theo Nguyên văn chữ Hi-lạp “poimen” (trên http://Biblehub.com) thì nó có nghĩa là “kẻ chăn bầy” hay “mục đồng” (Nó ám chỉ ai muốn Chúa cho vào "nghề chăn bầy" ngoài đồng thì rất dẽ thôi, những  nều mình muốn vào được nghề làm "Nhà Giáo" trong Nhà Chúa thì rất khó đấy! Thấy chưa?). Cho nên khi dịch KT, thi nên dịch là: “Chúa cho HT có (give=gift) người có cái ‘ơn tứ’ (gife=give) [chớ không phải là một ‘chế độ’ hay ‘chức vị’]) làm ‘Người Chăn Bày’ (Shepherd) [chỉ là một sự xưng hô]...” thì mới đúng!

- Vi trong Nguyên văn KT không có chữ ‘pastor’ (Mục sư, Linh mục) mà chỉ có chữ “Người Chăn Bày”. Nhưng vì bên Công giáo theo chế độ ‘Sứ đồ’ [giả] có chức ‘Giáo hoàng’ và ‘Linh mục’, và con đẻ của họ là phé Cải Chánh (rồi con đẻ của phe và Cải Chánh là Trưởng Lão, Tin Lành, Baptist...) đều theo chế độ ‘Giáo sư và Mục Sư’ [giả], cho nên họ đều dịch chữ “Người Chăn Bày” thành chữ ‘Pastor’ (Mục sư [Chủ Tọa đương nhiệm, kể cả đã được hay chưa được phong chánh thức – đăng ký với Chánh phủ]) hay ‘Reverence, Rev.’ (Mục sư [đã được phong chức – đã đăng ký với Chánh phủ chánh thức, đang đương nhiệm, hay đã về hưu, qua đời]).


2) Còn chữ “Ministers” (Người Hầu Việc Chúa) là có trong KT, và nguyên văn có nghĩa là "Người có Chức vụ (Ministry)", “Người Hầu việc Chúa và Giáo dân”, "Chấp sự", và “Người Truyền Đạo”...

- Vì phe ‘Khoi phục’, ‘Phi Giáo phái’, và ‘Độc lập – Địa phương’, như ‘Ngũ Tuần, Tin Lành, Baptist...’ dạy rằng trong HT có ‘5 Chực vụ về Lới': Sứ đồ - Tiên tri - Nhà Truyền Giảng TL - Mục sư - Giáo sư’ [giả]; Nhưng trong 1Cô lại "chỉ có đánh 3 con số" cho "3 Chực vụ về Lời" mà thôi -- là: "[1] Sứ đồ - [2] Tiên tri - [3] Giáo sư" (là những "Trưởng Lão lo Giảng Dạy"); Con những Chức vụ "kế... kế nữa..." con lại đằng sau mà không có đánh số, là những "Trưởng Lão / Chấp sự lo Quản lý Hành chánh và Phục Vụ" giáo dân và dân chúng bị đâu hay quỉ ám...); Nhưng vì phe Phúc âm (Envangelical) họ thích theo chế độ ‘Chấp sự Quan Lý - Mục sư / Truyền Đạo Giảng Dạy', mà họ thích dùng chữ “Ministers” (chỉ về những vị Mục sư là "người hầu việc Lời Chúa") hay chữ “Preachers” (Thầy giảng) để chỉ tất cả những ‘người đang phục vụ giảng dạy Lời Chúa qua tòa giảng có ăn lương’ là 'Mục sư - Truyền Đạo'. Vì thế khi dịch Bài giảng giùm các giáo phái thi mình cứ dịch chữ “Ministers” là “các vị Mục Sư – Truyền Đạo” thì mới hạp ý họ vậy nhé!


3) Tuy Chúa có ‘Nói hay Viết’ rằng: “Đừng để ai gọi anh em là ‘Thầy’ - ‘Rabbi’ (Teacher: có nghĩa là “Thầy giáo” hay “Cô giao” trong tiếng Việt) hay gọi ai là ‘Cha đẻ’...!” Những trong khi đó thì KT lại cứ khuyền mình phải biết hiếu kính ‘Cha ruột’ trong nhà và ‘Cha đẻ Tin lành’ trong HT, và Ngài cũng cứ ‘công khai chấp nhận’ bá tánh gói Ngài là 'Rabbi' (tực “Thầy giáo” hay “Giáo sư” trong tiếng Việt), thì có nghĩa là Chúa chấp nhận có cái “Chức vụ Thầy giáo” hay “Giáo sư” ở đời và trong HT vậy; 

-- Vì KT cứ thích ‘chơi chữ’ (nói ngược) kiểu đó để chứng minh ai là ‘Trinh nữ ngu’ thì sẽ giải kinh theo ‘chữ viết, nghĩa đen’, mà không biết giải kinh theo 'nghĩa bóng, linh ý’, mà họ sẽ chống lại “Chức vụ Giáo sư” trong HT vậy: Vì một ‘Tiên tri thật’ cũng có khi ‘tài khôn’ mà làm một ‘Giáo sư giả'; và ngược lại, cũng có khi một ‘Giáo sư thật’ cũng có khi ‘tài khôn’ mà làm một ‘Tiên tri giả’ vậy! Những ai vẫn còn “thương nhau” thì vẫn còn là “anh em” mà mình vẫn phải tiếp đón lẫn nhau rồi tìm cách giải bày vậy nhé! Hiểu chưa?

* Cho nên, khi “Giải Kinh” là phải dựa vào “Nghĩa Bóng” đến từ "Ý Chúa Thánh Linh”, chứ đừng chỉ dựa trên ‘nghĩa đen chữ viết Nguyên văn KT' hay chỉ dựa theo một 'bản dịch KT' nào hay 'lời giảng’ của chỉ một người nào đó không thôi nhé! (Vì vậy, khi “Giải Kinh” có nghĩa là phải tìm cách "giải mã", tìm ra “đáp số” – “Giải ra Linh Ý – Ý Thánh Linh”) Thế thì:

– Câu đó có nghĩa là: “Đừng quá ham cái ‘Chức tước’ làm 'Cha' làm 'Thầy' mà lại không chu toàn nỗi cái ‘Thiên chức’ làm ‘Cha’ trong gia đình và làm ‘Thầy’ trong HT, là sẽ bị Chúa phạt!” Vì đã là con người, thì mình rất dễ mắc phải lỗi lầm trong khi ‘làm Thầy dạy Đạo và dạy đời’, mà sẽ bị Chúa phạt rất nặng nữa! Và nếu mình đã là "Anh Em" trong Chúa, thì không nên tự xưng là 'con' và xưng ai là 'Cha' trong HT nhé! (Như Công giáo cứ đòi giáo dân phải tôn xưng 'Linh Mục' là 'Cha' vậy là sai!)

-- Và câu đó cũng có nghĩa là: "Đừng cứ ỷ mình là 'Tiền bối', mà khi mình có lỗi cùng không chịu xin lỗi với 'hẩu bối; Đừng cứ thích theo cái chế độ 'Gia Trưởng - Gia Tộc - Gia Quy" quá khắc khe với con cái ruột hay thuộc linh, mà bản thân mình lại không có gương tốt, thì sẽ bị Chúa phạt còn nặng hơn kìa!”

    Vậy, tốt hơn hết là cứ khuyên người ta chỉ tôn Chúa Thánh Linh làm “Thầy" là an toàn nhất. Cho nên khi mình còn trẻ thi chỉ nên xin vào làm "Người Chăn Bầy" trước trong HT thì sẽ dễ hơn và ít nguy cơ phạm sai lầm hơn là đòi lên chức làm 'Thầy' quá sớm vậy nhé.

Thầy Tuấn Mã (Timothy)

_________________________________________________________________________

Thông Báo Khẩn từ Giáo Sư Tuấn Mã (Timothy)...

(Chủ Nhật, ngày 08-11-2015  07:34 giờ Vancouver)


Chào Anh Hảo, Tuấn Anh và Huy, cùng hơn 1,600 anh chị em Thánh Đồ tại VN đã chịu làm bap-tem trong Danh Chúa Jêsus Christ,

(*Xin chuyển thư này đến những Thánh đồ chưa có email cũng biết tin... Cám ơn!)


- Tôi xin khẳn định lại là vì vụ việc còn chưa rõ ràng hơn gì cả -- vì Huy vẫn chưa cho tôi biết biết email và ĐT liên lạc của Tây và địa chỉ Trang Web công khai Giáo lý của Tây (ông Russell gì đó) để tôi kiểm tra xem coi họ có tà chỗ nào không trước đã...? Cho nên Huy KHÔNG được phép nói là tôi đã đồng ý cho Thánh đồ VN theo học với Tây qua internet (SkyPe) vậy!


- Vì Chúa Thánh Linh cho tôi biết là Huy, Tuân Anh và nhiều anh chi em VN khác vẫn chưa đủ trình độ phân biệt chánh ta đầu...! Trong thời gian tôi cùng với những Thánh đồ có ơn từ Sứ đồ, Tiên Tri và Giáo Sư thất sự tại VN chưa kiểm soát xong Tây này có gì là tà không, thì tôi nài xin anh chi em minh tại VN hãy khoang lai vản với Tây lạ náo đó hết vậy nhé...!


- Vì Chân Lý không đến bởi 'trao đổi hay tranh luận' (như Huy tưởng đầu) mà chỉ đến bởi "Khải Thi" nhất trí và đồng bộ qua "cả 3 ơn và cả 3 chức vụ Sứ đồ, Tiên Tri và Giáo Sư thật" (mới tránh được cái lổi chủ quan và cuồn tín! Hiểu không?).


- Cho dù con răn (tà linh) cũng có thể nói tiếng người (vì kẻ gian người ác vẩn có thể có cái tài giảng dạy Kinh Thánh, nhưng họ sẽ bóp méo phần nào Lời Viết hay Ý Nói của Thánh Linh mà anh em lại chưa đũ trình độ phân biệt chánh tà), vậy tốt hơn hết là cữ giữ lập trường mình đã là Vợ Chiên Con (quá hiền và rất yếu) thì không nên 'trò chuyên' (qua internet) với 'Tây' (không rõ lai lịch) nào cả, nhất là trong khi vắng mặt Chồng mình là "Chúa Thành Linh" là Đấng đã lập Sứ đồ, Tiên Tri và Giáo Sư thật tại HT VN (như... Anh Hảo (<[email protected]> hay <[email protected]>) là người có ơn đang tập nói Tiên Tri, và tôi, Mã Tuấn, là ngưởi có ơn đã làm Giáo sư Giải Kinh Theo Nguyên Văn và Linh Ý nhiều năm) vậy nhé!


* Cách Kiểm Tra Ai Là Anh Em Thánh Đồ, Sứ Đồ, Tiên Tri, Giáo Sư Thật và Gỉa:


- Vì Tin Lành đã truyền đến và đã lập HT tại VN hơn 104 năm rồi (1911-2015)... cho nên thật tế là VN mình không cần ai giới thiệu thêm Giáo sĩ Ngoại lai nào vào VN 'giảng dạy' trực tiếp hay qua internet gì nữa... Vì HT VN mình như một phụ nữ đã có 'Chồng' (là Thánh Linh -- đã đặt trong HT VN có sẳn Sứ Đồ, Tiên Tri, Giáo Sư Thật) rồi thì HT VN không nên còn lai vản với một 'đàn ông' (Thần Linh Tôn Giáo Phé Phái nào khác -- kẻ cả phe Sứ Đồ của phái Ngũ Tuần, còn được gọi là nhóm Môt Ngôi, hay phe Tiên Tri của phái Sứ Điệp Thời Đại cục đoan) nào khác nữa...! (Hiểu không?)


- Vì Chúa Thánh Linh đã lập tôi là Ngưới Truyền Đạo -- Thầy Dạy Kinh Thánh (11 năm) cho HT Tin Lành VN từ năm 1972-1984 tai Tp HCM, đã di cư đi Canada (1984) và tốt nghiệp Chủng Viện Baptist (1994) và đã trở về phục vụ HT VN qua chức vụ Giáo sư: chỉ dạy KT bằng cách "Giải Kinh Theo Nguyên Văn và Linh Ý" (2001-2015) đã 14 năm này rồi (đặng giúp HT VN mình biết phân biêt ai là chánh tà)...! Thấy chưa?


- Mà thật tế cho thấy, là trong 40 năm gấn đây (1975-2015), tuyệt đại đa số những Giáo sĩ Ngoại lai cứ 'lén lút xâm nhập' VN đặng 'giảng dạy' trực tiếp hay qua internet đều là Sứ Đồ, Tiên Tri, Giáo Sư gỉa cả...!


1) Cho nên từ này về sau, nếu còn có Tây nào muốn qua VN giảng dạy trực tiếp hay qua internet (email hay SkyPe, v.v...), thì hãy thử coi họ ít ra chịu "kiểm tra" và được "thông qua" bởi tôi và Anh Hảo qua sự cảm thông "đồng bộ và nhất trí" của Chúa Thánh Linh hay không...? để kiểm tra xem:

  [1] Ai giảng dạy một Tin Lành khác hơn Sứ đồ Phao-lô, dù chỉ sai 1%, thì người đó là một sứ đồ giả!

  [2] Ai không làm bap-tem cho người tin trong Danh "Chúa-Jêsus-Christ", thì người đó là 1 sứ đồ giả!

  [3] Ai không có Thần Linh chỉ chịu làm "Trưởng Lão" như Sứ đồ Phao-lô, và chỉ lập người có ơn và đức Chăn Bày làm "Trường Lão" mà thôi, mà lại thích được phong chức làm 'Mục sư' bởi một tổ chức tôn giáo ngọai lai nhân tạo, là một 'chúc tước' không có thật trong HT Tân Ước, thích giao dân tôn sùng họ như Thầy Tế Lễ Thượng Phẫm trong HT Cựu ước vậy, thì người đó là một sứ đồ giả!

  [4] Ai không có Thần Linh "Chim Ưng Đang Bay" có thể sống độc lập - tự do ngoài tổ chức tôn giáo như Sứ đồ Phao-lô, chịu có công ăn việc làm như dân thường trước (nếu không đủ mới lạc quyên sau), mà cứ thích lập một tổ chưc tôn giáo có chế độ 'Mục sư' như Thầy Tế Lễ Thượng Phẫm trong HT Cựu ước, hoặc 'Giáo hoàng', hay 'Hôi Truỏng' trong Giáo hội Chính thống (đều là những chức vụ không có thật trong HT Tân ước cả), mà cứ đòi giáo dân phải nộp trọn 1/10 cho riêng ông 'Mc sư Ch Tọa' (như các phe theo Tiên tri Branham cc đoan vy), đ họ cứ giàu mnh lên trên sự nghèo yếu ca đa số giáo dân (như Công giáo vậy), v.v... thì người đó là một sứ đồ giả!


2) Vì KT dạy "Nếu Tây nào thấy anh em Thánh đồ nghèo mình tại VN đã xin cho hay xin mượn cái gì mà 'chịu cho liền' thì mới là Anh Em Thật vậy!


3) Vậy thì, Tây nào mà VN minh đã xin giúp về nhu cầu vất chất rất khẩn hơn 2-3 lần rồi, mà họ vẫn cứ làm ngơ, nhưng lại còn cứ dụ mình theo học các giáo lý tà của Tây (dù chỉ có bóp meo 1% Lời Chúa hay Ý Thánh Linh), cũng như Tây nào muốn âm mu dụ VN mình theo một cái 'Chế độ HT Ngụy' nào của họ (như chế độ 'Mục sư', 'Tổng Liên', như các phe Truyền Thống; hay chế độ 'Sứ Đồ Ngụy' như Công giáo và phe 'Khôi Phục', 'Ngũ Tuần Một Ngôi; hay chế độ 'Tiên Tri Ngụy' như các nhóm 'Sứ Điệp Thời Đại cực đoạn', vì cứ có lời tiên tri không ứng nghiệm 100%, v.v...)... thì Tây đó là một anh em giả, một sứ đồ giả, một tiên tri giả, hay một giáo sư giả vây! Hiểu không?


* Vậy, cho nên tôi tái khẳn định và nài xin "Ê-va" tại VN (ví Vợ Chúa Thánh Linh) đừng bào giờ 'trò chuyện' (hay học hỏi cái gì) với con 'răn' (ví Tà linh Tôn Giáo và Giáo phái) nào trong khi văng mặt "A-đam" (ví Chồng mình là Chúa Thánh Linh, với những vị Sứ Đồ, Tiên Tri, Giáo Sư Thật mà Ngài đã đặt sẳn trong HT VN rồi) -- khi có thắc mắt gì thì Thánh đồ VN mình chỉ nên hoc và "hỏi" qua "Chồng duy nhất" của mình là Chúa Thánh Linh -- và những vị Sứ Đồ, Tiên Tri, Giáo Sư "Thật" mà Ngài đã đặt sẳn trong HT VN vậy là đủ rồi nhé...!


* Vì Chúa Thánh Linh đã cho VN minh thấy rất rõ ràng là Chúa chỉ sai Tây đến VN là để tập cho họ có chịu thi hành chức vụ "Chấp Sư" hay "Sứ giả" chuyên lo "việc cứu giúp" thật tế tại VN (như nhóm MCC của Mennonite... vậy) hay không? để thử cỏi họ có chịu "Viện Trợ (cho không hoặc không lãi) về An Sinh Xa Hội" cho Thánh đồ ngheo tại VN "một cách vô điều kiện" vậy hay không? Chớ Chúa Thánh Linh đâu có cần nhờ đến Tây nào đến "dạy khôn" VN mình (là một xứ đã có Tin Lành hơn 104 năm rồi!) về giáo lý hay chế độ 'tôn giáo mới lạ' gì của Tây đâu? mà VN mình đã chứng kiến biết bao nhiêu những 'Mục sự ngụy' tại VN theo các phe phái Tây đã xâm nhập VN trong 40 năm qua (từ 1975-2015) đều đã, đang và sẽ bì Chúa phạt lay vậy...! Thấy không?


Thầy Tuấn Mã (Timothy)

<[email protected]>

<http://ThanhdDovVn.webs.com>

___________________________________________________________________________

Thứ Nam, 09-07-2015 - Cô Quyên hỏi: Thầy cho tôi hỏi chủ đề bài giảng: Vực gọi Vực là như thế nào? xin Thầy giãi thích giúp đễ tôi trã lời với học trò... Cám ơn Thầy nhiều.


Thứ Nam, 16/07/2015, Thầy Tuấn Trả lời: 

Câu nói "Vực gọi Vực" xuất hiện trong Thi Thiên 42:7 có nghĩa là:

- Chúa Trời ôi! linh hồn tôi "mơ ước" Chúa, Như con nai cái "thèm khát" khe nước (Thi 42:1-2)

- Vực [linh hồn tôi] "gọi" Vực [Thần Linh Chúa] theo tiếng ào ào của thác nước... (Thi 42:7).

  -- vì "tiếng kêu gọi của Chúa" sẽ gây ra tiếng vang "tiếng kêu cầu của tôi",  

  -- và "tiếng kêu cầu của tôi" sẽ gây ra tiếng vang "tiếng đáp lời của Chúa". 

____________________________________________________________________________

Thứ Nam, 18-06-2015 - Cô Quyên hỏi: Làm sao ứng dụng các Giải Pháp bằng Thuốc Thảo Mộc như Thuốc Nước Keo, Thuốc Giọt Nhờn (Xà Phòng Lỏng) và Thuốc Bột Trung Hòa (màu trắng)...?


Thứ Nam, 18-06-2015 - Anh Albert Teo trả lời:

A. Sự Tốt Lành của Xà Phòng Lỏng [Cách Kết Hợp Sử Dụng Thuốc Giọt Nhờn và Thuốc Bột Trung Hòa (màu trắng) cho các chứng bệnh sau đây]:

1) Nhức và đau: Tắm trước tiên sau đó sử dụng Liquid Soap một vài giọt để chà trên cơ thể. Sử dụng Neutralizer chà vào chỗ đau.

2) Mụn trứng cá: Rửa sạch mặt sau đó bôi 1 giọt Xà phòng lỏng chỉ với mụn trứng cá.

3) Aids / HIV: Đặt 7 giọt xà phòng lỏng với Neutralizer và đưa vào một nước trái cây và uống hàng ngày.

3) đốm cao tuổi: dùng 1 giọt Xà phòng lỏng bôi vào những đốm tuổi. Kết quả trong 90 ngày.

4) Dị ứng: tắm vòi hoa sen sau đó chà  1 giọt Xà phòng lỏng  trên cơ thể. Đặt Neutralizer vào uống.

5) bệnh Alzheimer: tắm sau đó bôi xà phòng lỏng vào cơ thể. Uống Neutralizer.

6) nấm ở chân Vận động viên: Rửa chân bôi Xà phòng lỏng.

7) Viêm khớp: tắm rồi thoa Xà phòng lỏng. Uống Neutralizer.

8) vết lở do nằm liệt giường lâu ngày: Tắm bôi Xà phòng lên cơ thể. Uống Neutralizer.

9) Ong ve: Phun Neutralizer.

10) Mùi cơ thể: Xà phòng Spay và Neutralizer.

11) Viêm phế quản: Sử dụng Neutralizer như bình xịt.

12) Phỏng và vết cắt: phun Neutralizer.

13) Vết thâm tím: Phun Neutralizer.

14) Ung thư: tắm dùng Xà phòng, và uống Neutralizer.

15) Nấm gây sưng tấy trong mồm và âm đạo: Sử dụng 50/50 Neutralizer và nước dùng xịt hai lần vùng bị nhiễm bệnh.

16) Đục thủy tinh thể: Xịt vào mắt với Neutralizer.

17) Bệnh thủy đậu: Dùng Xà phòng và sau đó phun Neutralizer trên cơ thể.

18) Viêm mô tế bào: Tắm bôi Xà phòng sau đó phun với Neutralizer và uống Neutralizer.

19) Xơ cứng động mạch: Tắm bôi Xà phòng và uống Neutralizer.

20) Bệnh viêm đường ruột: tắm bôi Xà phòng và uống Neutralizer.

21) Gàu: Gội đầu với Xà phòng.

22) Tình trạng trẻ sơ sinh bị rát đỏ mông vì phân, nước tiểu hoặc tã lót: Dùng Neutralizer bôi.

23) Bệnh tiểu đường: Dùng Xà phòng và Neutralizer.

24) Chó mèo: Sử dụng 1 giọt Xà phòng và thêm phun nước trên chúng - không còn nhiều bọ ve và mùi nữa.

25) nấm móng tay: Ngâm trong Neutralizer và 1 giọt Xà phòng. Mất vài tháng để chữa lành.

26) Nứt nẻ chân và da: Bôi Xà phòng và Neutralizer.

27) Chấy tóc: Bôi Xà phòng 2 lần một ngày.

28) Tính hiếu động thái quá: Tắm bôi Xà phòng. Uống Neutralizer.

29) Bệnh Gout: Tắm bôi Xà phòng và uống Neutralizer.

30) Cao huyết áp: Tắm bôi Xà phòng và uống Neutralizer

31) côn trùng cắn: Dùng 1 giọt Xà phòng chà tay và chân và mặt, không còn muỗi hoặc bất kỳ côn trùng khác sẽ đến!

32) rắn và nhện cắn, bò cạp  cắn: Dùng Xà phòng và ấn vào chỗ vết cắn trong vòng 30 giây.

33) Vết rạn da và những vết sẹo: Tắm chà xát với Xà phòng và uống Neutralizer

34) Ngừng hút thuốc: Phun Neutralizer vào miệng khi cảm thấy như hút thuốc - 7 ngày không muốn hút thuốc.

35) Suy tĩnh mạch tĩnh mạch: Quấn vùng bệnh với Neutralizer

36) Những nếp nhăn: Tắm thoa Xà phòng phun Neutralizer. 90 ngày tất cả các nếp nhăn sẽ biến mất.

 

B. Quy Vinh Hiến Cho Chúa Những Sử Dụng Trong Ngành Thương Nghiệp:

1) Hãy pha 100 g Thuốc Bột Trung Hòa màu trắng (Neutralizer) vào 100 lít nước để:

- phun cỏ cho bò ăn: Bò sẽ tăng trọng lượng lên 0.68 Kg mỗi ngày.

- phun cà chua thì nhánh nó sẽ mọc dài tới 6 m và sẽ không có sâu bệnh nào đến phá hạ tiêu diệt thực vật.

- Sử dụng khoảng 4 lít Nước Thuốc Neutralizer nói trên vào 1 mẫu Anh (4047 mét vuông) ao cá hoặc ao tôm, thì kích thước cá tăng gấp đôi lên!

2) Sử dụng khoảng 40 lít Nước Thuốc Neutralizer nói trên [pha 100 g Thuốc Bột Trung Hòa màu trắng (Neutralizer) vào 100 lít nước] và nhỏ Thuốc Giót Nhờn (Soap) vào trong:

- hạt hướng dương sẽ nảy mầm rất nhanh 99%,

- 3 ngày là lúa mì (cây lúa) sẽ trưởng thành từng đôi,

- dưa hấu sẽ lớn đến không thể mang về,

- cà chua sẽ ra trái cây quanh năm,

- cây trái sẽ không nhiễm bệnh hay bị sâu gì cả...!

 

C. Một Chai Thuốc Nước Nhờn (Xà Phòng Lỏng) Có Thể Chế Ra (1 trong những Sản Phẩm sau):

- chế ra hơn 1000 lít Nước Rửa Ly Tách.

- chế ra hơn 7 lít Dung Dịch Xà Phòng (Rửa Chén hay Giặt Đồ).

- chế ra gần 200 lít Nước Rửa Xe và Xe Tải.

- có thể giặt quần áo 22-25 lần bằng máy giặt.

- chế ra gần 200 lít Thuốc Nước Diệt Kiến.

- chế ra gần 200 lít Thuốc Nước Phun Vườn.

- có thể pha thành Dầu Tắm Gội cho chó, mèo 50 lần.

 

Hy vọng danh sách này sẽ giúp ích và được Chúa dùng nó mà chúc phước cho anh chị em.


Thu, Jun 18, 2015 - Sister Ruth (Quyen) asked: How to apply the Herbal Solutions: Super Colloid, Liquid Soap & Neutralizer (white powder)...?


Thu, Jun 18, 2015 - Bro. Albert Teo answered:

A. Goodness of Liquid Soap:

1) Aches and pain: Shower first then use Liquid Soap a few drops to rub on body. Use Neutralizer rub on painful area.

2) Acne: Wash face then apply 1 drop Liquid Soap only to the acne.

3) Aids / HIV: Put 7 drops Liquid Soap to Neutralizer and put into a fruit juice and drink daily.

3) Aged spots: use 1 drop Liquid Soap apply to aged spots. Results in 90 days.

4) Allergies: Shower then rub l Liquid Soap on body. Put Neutralizer into drink.

5) Alzheimer disease: Bathe then apply Liquid Soap on body. Drink Neutralizer.

6) Athlete foot: Wash foot apply Liquid Soap.

7) Arthritis: Showers apply Liquid Soap. Drink Neutralizer.

8) Bed sores: Bathe apply Soap to body. Drink Neutralizer.

9) Bee mites: Spray Neutralizer.

10) Body odor: Spay Soap and Neutralizer.

11) Bronchitis: Use Neutralizer as vaporizer.

12) Burns and cuts: spray Neutralizer.

13) Bruises: Spray Neutralizer.

14) Cancer: Bathe use Soap, and drink Neutralizer.

15) Candida: Use 50/50 Neutralizer and water use as douche spray infected area.

16) Cataract: Spray eye with Neutralizer.

17) Chicken pox: Use Soap and then spray Neutralizer on body.

18) Cellulite: Bath apply Soap then spray with Neutralizer and drink Neutralizer.

19) Cholesterol: Bath apply Soap and drink Neutralizer.

20) Crohn disease: Bath apply Soap and drink Neutralizer.

21) Dandruff: Shampoo with Soap.

22) Diaper rash: Use Neutralizer apply.

23) Diabetes: Use Soap and Neutralizer.

24) Dogs cats: Use 1 drop Soap and add water spray on them -- no more ticks and smell.

25) Finger nail fungus: Soak in Neutralizer and 1 drop Soap. Take a few months to heal.

26) Foot and skin cracked: apply Soap and Neutralizer.

27) Hair lice: apply Soap 2 times a day.

28) Hyper activity: Bath apply Soap. Drink Neutralizer.

29) Gout: Bath apply Soap and drink Neutralizer.

30) High blood pressure: Bath apply Soap drink Neutralizer

31) Insects bites: Use 1 drop Soap rub hand and legs and face, no more mosquito or any other insects will come!

32) Snake and spider bite, scorpion stinks: Use Soap and force into bite spot within 30 seconds.

33) Stretch marks and scars: Baths rub with Soap and drink Neutralizer

34) Stop smoking: Spray Neutralizer into mouth when feel like smoking -- 7 days do not want to smoke.

35) Varicose veins: Wrap area with Neutralizer

36) Wrinkles: Bath apply Soap spray Neutralizer. 90 days all wrinkle will gone.

 

B. GIVE GOD THE GLORY COMMERCIAL USES:

- Add 4 ounces (113 gram) of Neutralizer to 25 gallons (25 gal  US = 95 liters / 25 gal  UK = 114 liters) of water. Spray the grass: Cows will put on 1 1/2 lbs (680 grams) daily.

- Add 4 oz (113 grams) of Soap and 4 oz (113 gram) Neutralizer with 25 gallons of water: Tomatoes vines will grow 20 feet long; No pest will come to destroy plant.

- 1 gallon (1 gal  US = 3.8 liters / 1 gal  UK = 4.5 liters) of Neutralizer into 1 acre (4047 square meters) of crayfish pond: Double in size.

- Use 10 gallons (10 gal  US = 38 liters / 10 gal  UK = 45 liters) of water, 4 oz (113 gram) Neutralizer and Soap put in sunflower seeds, germinate so fast 99%, 3 days wheat geminate, water melon so big 1 man cannot carry, tomatoes bearing fruits all year round, spider infestation no more...

 

C. One Bottle Soap Can Make:

- 300 gallons (1136 liters) glass cleaner.

- 2 gallons (7.6 liters) washing Soap.

- 50 gallons (190 liters) wash car and trucks.

- 22 to 25 loads of clothes.

- 50 gallons (190 liters) to kill ants.

- 50 gallons (190 liters) garden spray.

- 50 shampoo for dogs and cats.

 

Hope this helps.  God bless.

____________________________________________________________________________

Xin hỏi: Thứ Tư, 3/6/2015 - Dung (TĐ HT Thủy Nguyên, Hải Phòng) viết: 

  Chào Thầy Tuấn và gia đình. Thầy khỏe ko? Hiện giờ Thầy có đi dậy cho các chim ung ở đâu ko? Nhớ thầy quá... Có "tiểu nạn" vào mùa thu 2015 Thầy có thể chia sẻ bài giảng gửi cho em xin được ko? Cảm ơn Thầy, chúc Thầy và gia đình mạnh khỏe và đầy ơn của Chúa. Rất mong sự cầu thay của Thầy...


Trả lời: Thứ Tư, 3/6/2015, Thầy Tuấn viết:

Chào Dung thân mến,
- Vì chúng ta đang sống trong thời kỳ tận thế: vì trong giữa tháng 9 năm 2015 này sẽ có "nguyện thực máu" cuối cùng (một hình bóng Giáo hội đã đánh mất hết vinh quang từ Chúa và sẽ gặp nhiều khổ nạn) trong thế kỷ này, và nó cũng trùng vào mùa Lễ Thỏi Kèn của dân Do-thai (một hình bóng về Chúa sắp tái lâm), cho nên kể từ năm 2015 này chúng ta đã thấy càng ngày sẽ càng có nhiều "thiên tại và nhân hoa" hơn -- nhiều nước sẽ lâm vào càng nhiều cơn khủng hoàn lớn về tiền tệ, kinh tế, ý tế, xã hội, chính trị và quân sự...! 
- Vậy, chúng ta là những "Trinh Nữ Khôn Ngoan", là loài "Chim Ưng Đang Bay" biết "Cách Lánh Nạn", thì không nên còn tốn thêm thì giờ và tiên của gì mà đi 'làm nô dịch' cho một tổ chức tôn giáo nào hay còn đi 'làm thí công' cho một Giáo hội ngu khơ nào nửa nhé! Nhưng hãy trở về quê nhà mà châm lo làm ăn sao cho có thành đạt và biết dành dụm cho chính bản thân và GĐ mính để được khá giả lên, được sinh sống yên ổn, kiên toàn, thánh thiện và hạnh phúc (trong khi đó thì cả thế gian vô tín và các giới tôn giáo giả hình đều phải hứng chịu hết "10 cơn đại tiểu nạn" như người Ai-cập vậy!)


Cách Lánh Nạn 

The Ways To Flee From Disasters (φeυγo G5343 pheugo, φυγή G5347 phugê = lánh, tránh)

1) Phải chịu khó làm ăn, biết thừa cơ đầu tư, tiết kiệm, tích lũy, để được khá giả về cả mặt vật chất lẫn tâm linh. [Tuy Thánh đồ hiền khôn “bày nhỏ” mình không thuộc Giáo phái nào (như Giô-sép đã mất mẹ) sẽ bị những nhiều Giáo đồ có “Giáo quyền” (như 10 đứa anh, còn có mẹ) ăn hiếp và bán đứt qua ‘xứ lạ quê người’ nhưng vẫn có thể sống giàu sang phú quy‎ trong “7 năm đại nạn” ‎y như ý nghĩa cái tên của Thông đốc “Giô-sép = Được Thêm Lên”: chịu tiết kiệm, biết tích lũy, có dự trữ.] (Sáng 41:48-49).

2) Phải chịu ‘tạm thời sống bám’ vào một Tổ Chức Từ Thiện hay Tôn Giáo nào đó để được ‘tị nạn’ [nều mình là dân lao động ngheo như thợ mộc Giô-sép vậy], nhưng đừng để cho họ "nô dịch" mình! “...có 1 Thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong chiêm bao, mà truyền rằng: Hãy chờ dậy, đem con trẻ (Con cái Chúa [Vua tương lai] chưa trường thành) và mẹ Ngài [ví Hội Thánh] trốn qua nước Ê-díp-tô [ví Tổ chức Tôn giáo vừa là Trại Tị Nạn vừa là Nhà Nô Dịch]...” (Mat 2:13, xem Xuất 13:14, Phục 5:6)

3) Nên “di cư” tới vùng ít thiên tại (không quá lạnh hay quá hạn) và ít nhân họa (ít bạo lực và ít chuyên chế) hơn: “Hãy cầu nguyện cho việc lánh nạn của các ngươi không nhằm lúc mùa đông [ví thời kỳ nhiều thiên tai] hay là ngày Sa-bát (ngày nghỉ: “cửa thành bị đóng lại,” Neh 13:19-22 [ví nơi có nhiều sự kềm chế của Giáo quyền và Chánh quyền].” (Mat 24:20).

4) Nên “ẩn cư” nơi ‘đồng vắng’ -- ở vùng cao nguyên [hoàn cảnh trong sạch, ít bị lục] hay đồng quê [chổ ở rộng rãi, có thể trông trọt chăn nuôi để tự túc về thực phẩm trong nạn đối kém: ít cám dỗ]: “Khi... sự tàn phá thành ấy gần đến... hãy trốn lên đồi núi (= thấy: ví phải có trình độ thuộc linh cao hơn thì mời có thể nhìn rõ sự vật xung quanh nhiều hơn); ai ở trong thành (=con gái: ví giáo phái) phải đi ra ngoài, ai ở ngoài đồng đừng trở vào thành!” (Mat 26:16; Luc 21:20-21) – “...đờn bà [ví Hội Thánh]... trốn vào ‘đồng vắng(= không có chồng: ví không còn quan hệ với thần linh nào khác ngoại trừ Chúa Thánh Linh mà thôi)... có một nơi ở mà ĐCT đã sửa soạn cho [chi ở trong ‘Lời’ Chúa mà thôi], để ‘nuôi mình’ trong 1,230 ngày (3 năm rưỡi).” (Khải 12:6)

5) “Vậy, hãy tỉnh thức luôncầu nguyện, để các ngươi được tránh khỏi các tại nạn sẽ xảy ra, và đứng trước mặt Con người.” (Luc 21:36)

_____________________________________________________________________________

Xin hỏi: Thứ Hai, 29/12/2014 - Phấn Tro, TĐ HT dân tộc Raglai viết: 

  Khi mình bắp-têm cho tín hữu có phải mình nhân Danh Đức Cha - Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho tín hữu,hay là chỉ nhân Danh Chúa Giê-sus mà chịu phép báp-têm, vì áp dụng trong kinh thánh Công vụ 2:38... em đang chờ câu trả lời từ Giáo sư...? 


Trả lời: Thứ Hai, 29/12/2014, Thầy Tuấn viết: 

  Theo Kinh Thánh dạy thì khi minh làm báp-têm cho tín hữu có thể dùng một trong 2 câu "thuyên bố" như sau:

1) "Nhân Danh [tức là cái Tên] của Chúa Cha, của Chúa Con và của Chúa Thánh Linh tức là Chúa Jêsus Christ mà làm báp-têm cho ngươi..."

2) "Nhân Danh [tức là cái Tên] Chúa Jêsus Christ mà làm báp-têm cho ngươi..."

- Vì 2 câu "thuyên bố" này đều có ý nghĩa y như nhau cả:

- Nhân "Danh" của "Cha-Con-Thánh Linh" = Bằng cái "Tên Chúa-Jêsus-Christ"!

  Vì những lý do như sau:

- Vì chữ "Danh" có nghĩa là cái "Tên Họ":

 (1) khi Chúa Trời (Cha Trên Trời) xuống trần làm một "Con Người" cũng mang tên là "Jêsus", hay 

 (2) khi Chúa Con (gọi là Đấng "Christ" trong Tân Ước có nghĩa là Đâng "Mê-si" trong Cựu Ước) xuống trần làm người cũng mang tên là "Jêsus", hay

 (3) khi Chúa Thánh Linh nhập vào Cô Ma-ri làm cho Cô có thai sanh ra một "Con Ngưới" cũng mang tên là "Jêsus"!

1. Kinh thánh cho biết thật trạng trong "Nước Chúa" là như thế nào...? Và chúng ta có thể làm gì...? (How does the Bible show us the current situation of the "Kingdom of The Lord" looks like...? And what could we do...?)
  • Giờ thì Anh Em [Thánh đồ / 'Giáo đồ' và Trưởng lão / 'Mục sự'] đã được "no đủ", đã được "giàu có" rồi, chẳng cần nhờ đến ["Chiến sĩ Tiền tuyến" - Sứ đồ / Tiên tri / Giáo sư] chúng tôi nữa, anh em đã khởi sự "cai trị" [=làm "Chủ" làm "Vua"] rồi; và tôi ước gì Chúa Trời đã cho anh em "đăng ngôi cai trị" [làm Trưởng lão, Chủ Tọa Quản Nhiệm, Giám đốc Hội Truyền giáo...] thất sự rồi, hầu cho chúng ta cũng được đồng "trị vì" [=làm "Trưởng lão, Quan Trưởng" chung] với anh em! Đó là vì sao tôi nghĩ rằng Chúa Trời dường như đã "chứng tỏ" những người "Sứ đồ" ["Chiến sĩ Tiền tuyến"] chúng tôi là [phải trình diễn] làm "loại người hạng chót / thấp hèn nhất", giống như "lũ tử tù đang chờ chết" [kẻ "khốn cùng, tội nghiệp" nhất] vậy, vì chúng tôi đã trở thành một "trò hề" cho "khán đài thế giới" để Thiên sứ và loài người cùng xem vậy! (I Cô 4:8-9)
  • Hỡi các "Chiến sĩ Chim Ưng Đang Bay" thân yêu của tôi, xin hãy noi Gương Tốt của Sứ đồ [Chiến sĩ Tiền tuyến] Phao-lô mà chịu xin nhận hàng về "làm thêm" (vì sự sơ suất từ "Hậu phương"!) -- Chính Anh em biết rằng hai bàn tay nầy đã [lãnh lương tính bằng kiện hàng để] làm ra Sự Cần Dùng của tôi và của những người [Đồng đội] vẫn còn ở lại với tôi! (Công vụ 20:34)
 
  • Now you [Saints / 'Church-goers' & Elders / 'Pastors'] already are "full"! Now you already are "rich"! You have reigned as "Kings" [=as "Higher Officers"] without us [the Apostles / Prophets / Teachers - "Frontier Soldiers"]! And I would to God that indeed you did reign [be Elders, Senior Church Ministers, Missions Directors...], that we also might reign [=be "Elders, Higher Officers"] with you. For that's why I think that God has set forth us the Apostles ["Frontier Soldiers" to play] "the last / lowest ones", as "those were appointed to death" (prisoners condemned to die -- the most "poor guy"); for we are made a "spectacle" (fool show) unto the world and to angels & to men! (1 Cor 4:8-9)

 

  • My dear fellow "Flying Eagle - Lonely Frontier Soldiers", please follow the Good Example of Apostle [Frontier Soldiers] Paul to have a "2nd job" (due to the negligence from "Rear Agents"!) -- Yea, you yourselves know that these hands have [got Piece-work Salary in order to] ministered to my needs, and to those who were [fellow soldiers] with me! (Act 20:34)

2. Tại sao chúng ta chỉ nên xương hô những Người Truyền Đạo (Quản Nhiệm) HT địa phương của Chúa là "Trưởng Lão" mà không nên gọi nhau là 'Mục Sư' hay 'Linh Mục'...? (Why should we only call the Lord's Local Church Ministers "Elders", not 'Pastor' nor 'Reverence'...?)

Thứ Bảy, Ngày 5/10/2013 (giờ Vanc. Cnd) - Thầy Tuấn viết: Trả lời và Cảnh cáo...

  ...Tôi rất buồn vì phần đông học trò môn Giải Kinh của tôi vẫn thích cái Chế độ 'Mục sư' ('Vua Chúa' như Thánh Đồ Trinh Nữ Ngu Dại như Đa-vit vậy) mà không chịu sống cách bình dân theo KT dạy chỉ nên làm Trưởng Lão hay Chấp Sự rất khiêm tốn như Thánh Đồ Trinh Nữ Khôn Lanh như Bô-ô vậy thôi...!
  Thế thì quý vị tự xương là Ms hay tự phong mình làm Ms hay chỉ được Giáo phái nào của con người lập ra tấn phong làm Ms -- tuy tự xưng là thuộc HT Sống Theo KT mà lại KHÔNG SỐNG Y THEO Ý THÁNH LINH TỎ QUA KINH THÁNH (là chỉ nên làm Trưởng Lảo hay Chấp Sự mà thôi) thì suốt đời của quý vị Ms (Vua Cỏ) đó cùng gia quyến sẽ có nhiều khổ nạn y như Vua Đa-vít vậy (là sẽ chứng kiến Nhà Nước của Chúa tại địa phương mình quản nhiêm trong cả nước Vn sẽ bị chia cắt tứ tung và sẽ có nhiều cuộc nội chiến và lật đổ không hề chấm dứt trong nội bộ HT và giữa các Ông Ms Vua Cỏ trong khắp xứ Vn y như trong Sách Các Vua và Sữ Ký vậy!) mà bản thân và GĐ của Quý vị Ms cũng sẽ có nhiều tai nạn y như Tiên Tri Ms Branham vậy (vì Ông cũng là người chịu cho HT Báp-tít phong chức làm Ms và Ông cũng thích Thánh Đồ ra làm Ms và muốn Hội chúng trọng Ms như Vua Chúa vậy...) rốt cuộc Ông cùng vợ con đã bị đụng xe mà chỉ một mình Ông đã phải chết trước... Vì rất nhiêu vị Ms cùng gia quyến và Thánh Đồ theo TT Ms Branham là những người còn thích cái Chế độ Ms thường hay mắc bệnh lạ và bị chết bất ngờ (mà Bs không biết là lý do gi!) hay thường có bệnh nan y và ung thư chẳng khác gì như những Ms và gia quyến trong các HT phe phái khác vậy -- y như cái "Tên" của 2 đứa con trai của Bà Na-ô-mi ("Mạc-lôn" và "Ki-li-ôn" 
có nghĩa là "Yếu đuối, thất bại, bệnh tật, chết chóc và tuyệt giống") vậy...! 


Chúa Nhật, Ngày 6/10/2013 (giờ VN) - Anh Ngô Thanh Thương viết:  Cảm ơn và Tiếp thu - Thầy kính mến! Tôi trang trọng cảm ơn và tiếp nhận lời cảnh báo của Thầy về danh xưng chức vu.  Chúng tôi sẽ thống nhất chức vụ Trưởng Lão trong các Hội Thánh Thánh Đồ sống theo Kinh Thánh tại Việt Nam!  Nguyện Chúa Jesus Christ hằng ở cùng Thầy và gia đình.  - NTT.


Khuyến Cáo (Thứ Hai, ngày 4-11-2013) - Advise:

 - Nêu ngươi là những Thánh Đồ thật sự đã XUẤT AI-CẬP (đã ly khai các phe phái ngoại bang theo thuyết 'ĐCT-Ba-Ngôi', vì họ thích theo cái 'Chế độ Mục sư' mà cả gan dám sửa chữ Kinh Thánh từ chữ "Người Chăn" ra chữ 'Mục sư'! và thích có cái chế độ Giáo Quyền Tồng Liên ngoại lai, mà không chịu thần phục Sự Lãnh Đạo trực tiếp DUY NHẤT từ Chúa Thánh Linh đang vận hành trong các HT của Ngài chỉ xây dựng trên Nên Tảng Khải Thị Mầu Nhiệm, là Vua Cha Trên Trời, và Vua Con trong long mình, vì Chỉ Có Một Mình Chúa Giê-hô-va mới là "Đấng Chăn Giữ" ta mà thôi! và vì Chỉ Có Một Mình Chúa Jêsus mới là "Người Chăn Hiến Lành" mà thôi)...

 - Và nếu ngươi là những Thánh Đồ thật sự đã QUA BIỂN ĐỔ (đã chịu làm báp-tem trong cái Tên Cá Nhân của "Vua-Chông" mình là "Chúa Jêsus Christ" -- đó cũng là CÙNG MỘT CÁI TÊN của Vua-Cha mình Trên Trên, và đó cũng là CÙNG MỘT CÁI TÊN của Chúa Thánh Linh đã khiến Cô Ma-ri mang thai và đẻ Ngài ra làm Con Người Thánh đã từng sống dưới trần gian và đã tái sánh chúng ta thành Con Thánh và Dâu Hiền của Chúa đang sống trong thế gian)... 

 - Thế nhưng tại sao "tuy bản thân ngươi đã lìa khỏi Ai-cập (-- đã ly khai phe phái, và đã chịu làm lễ báp-tem trong Danh Chúa Jêsus Christ -- đã băng qua Biểu Đỏ) mà lòng ngươi vẫn còn cứ hướng về Ai-cập": Còn them muốn 'đồ ăn' (lời giảng, sách vỡ, băng đĩa) và 'trò chơi' (chế độ, chương trình, sinh hoạt) của Ai-cập (các giáo phái, thế gian)... -- còn mời những Mục sư từ "xứ Ai-cập" (chưa chịu báp-tem trong Danh Chúa Jêsus mà còn theo Chế độ Mục sư Nô dịch Giáo dân) hay Giáo sư có "thần linh Babylon" (chưa chịu trở về với Kinh Thánh mà còn theo Giáo lý, Phe phái Hỗn loạn) tới giảng dạy cho Thánh Đồ HT KT chi vậy...!?

 1) "Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi 'thần' [lời giảng dạy của các ông Mục sư Giáo sư Tiến sĩ của các giáo phái ngoại bang], nhưng "hãy thử cho biết các thần có phải đến bởi Đức Chúa Trời chăng?" vì có nhiều 'tiên tri' (=Thấy giảng) giả đã hiện ra trong thiên hạ!" (I Giăng 4:1)

 2) Vì chỉ trong vài trường hợp bất đắc dĩ thì Chúa Trời mới cho phép vài người Thánh Đồ có trình độ làm "thám tử" đi "thử nghe" bài giảng dạy của họ trên mạng hay tại Nhà Thờ riêng hay đi học tại Nhà Trường riêng của ho [là những Mục sư / Giáo sư từ các giáo phái ngoại bang] mà thôi...!

 3) Chứ thông thường là người gữi cửa chuồng chiên của Chúa không được phép mời họ [là những Mục sư / Giáo sư từ các giáo phái ngoại bang] về giảng dạy ngay tại nhà riêng hay Phòng Nhóm riêng của Thánh Đồ mình nhé...! Đồng thời không ai trong vòng chúng ta được phép phổ biến sách vở (đồ ăn tinh thần có nhiều 'gia vị Ai-cập và Babylon') của những vị Ms/Gs phe phái ngoại lai theo 'Thuyến Ba-Ngôi' và cứ chống lại Sứ đồ đầu tiên, Tiên Tri thời sau rốt và Giáo sư Giải Kinh chân thật được sai đến từ Chúa, cho Thánh Đồ thường nào tại VN cả...! Hiểu không?

 4) Vi chính Chúa Trời cũng đã cố tình dồn Con Dân của Ngài vào 'đồng vắng' (bị cô lập) là để biệt riêng Thánh Đồ đã chịu làm lễ báp-tem trong Danh Chúa Jêsus Christ (đã băng qua Biểu Đỏ) của Ngai ra khỏi các phe phái, thế gian và các thứ 'đồ ăn' (chế độ, giảng dạy rất nhiều 'gia vị Ai-cập và Babylon') của họ... để mọi Thánh Đồ mình chỉ cần nhờ ăn một mốn "Ma-na" (Lời Thuần Túy Nguyên Thủy) rất đơn sơ tứ Chúa Trới là đủ cả cho việc nuôi dưỡng cả thế hệ mấy triệu Dân Quân của Chúa Trời trong đồng vắng (trong giai đoạn "Nên Thánh bằng Lời qua cảnh ẩn dật"...! Tức là): (a) chỉ cần học và làm theo gương của Sư Đồ thời đầu tiên (là chỉ báp-têm trong Danh Chúa Jêsus Christ và chỉ xưng hô nhau là Thánh đồ, Chấp sự và Trưởng lão) mà thôi, và (b) chỉ cần học và giảng theo Sứ Điệp Thời Đại của Tiên Tri thời sau rốt (là Anh Branham) mà thôi, và (c) chỉ cần học và áp dụng cách Giải Kinh theo Nguyên Văn và Linh Ý rất chính xác của những vị Giáo sư (Quân sư) chân chính biết huấn luyện ta đánh trận rất ngoạn mục và thắng lợi về mọi mặt là đủ rồi!

 5) Còn nếu ai (tuy là học trò đã theo học và được Thầy Tuấn làm báp-tem trong Danh Chúa Jêsus Christ) mà còn cứ ngoan cố: "tuy bản thân đã lìa khỏi Ai-cập (đã ly khai phe phái) và đã chịu làm lễ báp-tem trong Danh Chúa Jêsus Christ (đã băng qua Biểu Đỏ) nhưng lòng còn vẫn cứ hướng về Ai-cập!" -- mà còn them ăn 'đồ ăn' (lời giảng, sách vỡ, băng đĩa) và them chơi 'trò chơi' (chế độ, chương trình, sinh hoạt) của Ai-cập (các giáo phái, thế gian) -- còn dám mời những Mục sư từ "xứ Ai-cập" (chưa chịu báp-tem trong Danh Chúa Jêsus mà còn theo chế độ Mục sư Nô dịch Giáo dân) hay Giáo sư có "thần linh Babylon" (chưa chịu trở về với Kinh Thánh mà còn theo Giáo lý, Phe phái Hỗn loạn) tới giảng dạy cho Thánh Đồ HT KT...! Thế thì ắt Chúa Trời đành phải cho phép "rắn lửa đồng vắng" của ma quỉ tức là "các chứng bệnh nan y, ung thư... của người Ai-cập" sẽ đuổi cắn họ, khiến họ phải chết dần chết mòn hết trong "đồng váng" (=nghèo khổ về mặt vật chất lẫn tâm hồn) vậy...! (Xuất 15:26; Dân Số 21:6; Phục 8:15)

Học Trò Hồi Âm: Thứ Hai, ngày 4-11-2013, Tuấn Anh viết: Lời cảm ơn! - Đại diện cho các a,c,e tại HT HÓC MÔN có lời cám ơn đến Thầy Mã Tuấn đã và đang quan tâm đến a,c,e mình tại HM nói riêng và VN nói chung... Cầu xin Cha Từ Ái ban phước thật nhiều cùng sự khôn ngoan trên Thầy để giúp đở cho các Thánh Đồ mọi nơi mà Chúa đặt để Thầy cưu mang vậy! Solom. - Tuấn Anh kính thư.

Thứ Ba, ngày 5-11-2013, Cô Quyên viết: Chu chao ôi! ( thử ) thấy nhạy cảm ngay hi hi. hehehe...

Thầy Tuấn Trả Lời: Thứ Ba, ngày 5-11-2013, Thầy Tuấn viết: Xin cầu nguyện...
- Kình xin các Thánh Đồ hãy cầu nguyện cho Cô Quyên và tất cả những 'học trò' không phục Sứ Đồ, Tiên Tri và Giáo sư biết ăn năn hối cải...
Thầy Tuấn kính thư.

Học Trò Hồi Âm: Thứ Ba, ngày 5-11-2013, Cô Quyên viết: Thưa Thầy,
  HT. tại đây có tên là HT KT. hơn 10 năm nay, "thời gian qua đã Minh-chứng cho HT." chúng tôi thoát ra khỏi tổ chức, giáo phái, hệ phái làm theo KT như Thầy dạy. (ICor. 12 : 28).
  HT. làm theo Lời Chúa chứ có theo tổ chức con người nào đâu?.
  "Chúng tôi có có theo tổ chức, hệ phái hay giáo phái của con người đâu ? mà chúng tôi phải CN. ăn năn? có thái quá lắm không?".
  Ai theo Sứ điệp Lẽ thật thì gia nhập HT KT. vì nơi đó đã có (Pháp-nhân) của Chính quyền cho phép, cho nên HT. không thể thay đổi, hoặc chạy theo tổ chức, giáo phái, hệ phái nào cả! chỉ có  Chúa Giê-su làm Hội trưởng của HT.. cho các Thánh đồ.
  (HT. tại đây không giống những người không có  tên tuổi, phép tắc, cứ chạy theo lợi nhuận, họ hầu việc cái bụng của họ, chứ không phải hầu việc Chúa, Miệng thì xưng Chúa; nhưng lòng thì cách xa ).
  Xin Thầy yên tâm! HT. không nghiêng bên tả, bên hửu, chỉ nhắm mục đích mà chạy... Thời kỳ cuối cùng rồi, muôn vật gần kề, chúng ta còn chạy đi đâu ??? (?).
Kính thư Ruth.


Thứ Ba, ngày 5-11-2013, Anh Thương viết: AI CŨNG HIỂU...
  Thầy kính mến! Trước mọi điều trong cuộc đời, tôi thường hay nhớ tới lời của một bài ca "Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu!" (?); rồi khi đến với Lời, tôi rõ: VÌ CHÚA KHÔNG CHO HIỂU! Vì thế, tôi thấy thảnh thơi... để "gánh nhẹ nhàng" và "mang ách dễ chịu"!
  Mọi việc đều có kỳ định! Đó là Lời và Thầy thừa hiểu điều đó! Mọi sự chỉ là bước quẹo của cuộc đời, vậy thôi, Thầy ạ! Cầu Thánh Linh xoa dịu Thầy và Ngài hiểu Thầy thì ắt sẽ ban ơn thêm phước tạo nên sức mới khi dắt Thầy qua khúc cua để nối tiếp đúng theo con đường chân lý, bình an và hy vọng đích thực!
  "Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén nầy khỏi con! Dầu vậy, xin ý Cha được nên, chớ không theo ý con!" "Lạy Cha, xin tha cho họ...!" Thầy ơi! Thầy đã từng nghe Lời nầy!

Thứ Ba, ngày 5-11-2013, Anh Hảo viết: Lời Cảm Thông!
Kính chào Thầy Mã Tuấn trong danh Chúa Jesus Christ! Nguyện sự bình an luôn ở trên thầy và GĐ.
       trong A-mốt 3:7 viết: "Cũng vậy, Chúa Giê-hô-va chẳng có làm một việc gì mà Ngài chưa tỏ sự kín nhiệm Ngài ra trước cho tôi tớ Ngài, là các đấng Tiên tri". Điều này thầy quá biết anh em đã nói trước cho thầy, nhưng có lẽ, vì sự lừa dối và tình cảm cá nhân mà thầy chưa nhìn thấy hậu quả khôn lường của nó đấy thôi! Trong Giê-rê-mi 14:11 "Đức Giê-hô-va lại phán với tôi rằng: Chớ cầu sự bình an cho dân này." Mong thầy xem xét và tỉnh ngộ với hiện trạng bây giờ... kẻo lại lún sâu hơn trong sự 'nhạo báng' của kẻ 'giả tin' mà thôi!
  Nguyện xin Chúa ở cùng thầy và GĐ.
Kính thư
LTH

Thứ Tư, ngày 6-11-2013, Đào-hữu-Kiên (bên nước Mỹ - USA) viết: Thanks!
- Thanks thầy đã chỉ cho em và anh chị em biết để tránh được những sự xấu không đến từ Kinh Thánh để mọi người không lầm lạc [theo 'Mục sư' gì...]

Thầy Tuấn Trả Lời: Thứ Tư, ngày 6-11-2013, Thầy Tuấn viết:

 - Trả lời email ngày 4-11-2013 Thứ Hai của Tuấn Anh: Tạ ơn Chúa và Tuấn Anh cùng HT Chúa sỡ tại đã cho tôi có dịp phục vụ các anh chị em tại Hóc Môn nói riêng và cho VN nói chung...! Cám ơn Tuấn Anh đã hồi âm và HT đã cầu nguyện cho tôi: "Xin Cha Từ Ái ban Phước thật nhiều cùng sự Khôn Ngoan trên chúng ta để giúp đỡ cho Thánh Đồ mọi nơi mà Chúa đặt để chúng ta cùng nhau cưu mang vậy...!"

 - Trả lời email ngày 5-11-2013 Thứ Ba của Cô Quyên: Cám ơn Cô Quyên đã thấy tôi có sự "nhạy cảm" -- Ta ơn Chúa Trời vì Ngai đã ban cho 4 Binh Chủng "Sư Tử, Bò Tơ, Mặt Người..." của Ngài nói chung đều có nhiều "Tai Mắt" và cho các Chiến Sĩ thuộc Binh Chủng "Chim Ưng Đang Bay" nói riêng như tôi vậy có sự "Nhạy Cảm" Như Chim Ưng Với Nhiều Mắt Thần Đang Bay Với Nhiều Đôi Cánh Ngày Đêm Tuấn Tra Để Bảo Vệ Lãnh Kkông Thuộc Linh Của Chúa Đã Giao Phó Cho Mình Tại VN! (Hiểu chưa?) -- Chỉ xin Chúa hãy tha cho Cô cái lỗi "hihi. hehehe..." với tôi; cũng như xin Chúa cũng cho Cô "nhìn thấy" và "hiểu biết" lỗi lầm mà chịu ăn năn cái tội dám đưa "Mục Sư Ai-câp" và tiếp "thần Babylon" về giảng dạy ngay tại Nhà Chúa (nhà mà Cô đã hứa dâng và do nhiều Thánh Đồ rất nghèo từ nhiếu nơi đã dâng giúp Cô xây cất chỉ làm nơi nhóm lại cho các Thánh Đồ đã chịu làm báp-tem trong Danh Chúa Jêsus Christ là Vua-Chồng của chúng ta mà thôi)...!

 - Trả lời email ngày 5-11-2013 Thứ Ba của Anh Thương: Cám ơn Anh Thương đã hồi âm và cầu xin Chúa Thánh Linh "xoa dịu" cơn nhức mỏi của tôi và "giúp sức mới trên tôi"... Cam ơn Anh đã "hiểu ý tôi" và thường giúp tôi "hiểu Ý Chúa" -- Vì chỉ có dùng "Gương Khiêm Nhường của Chúa" mà chỉ mang lấy ách của Chúa phó thác cho mình gánh chịu mà thôi (cho dù người ngoài có thấy nó thật là quá nặng nhọc tới đâu) thì mình vẫn cứ cẩm thấy nó rất là dễ chịu vì rất vừa sức với mình...! (Thấy chưa?) Vì một khi mình đã hiểu biết "Chân Lý" (100% Sự Thật và Nguyên Ý của Cha) để nắm bắt được "tâm lý" (của mọi hạng người) thi mình luôn luôn có "bình an" (để hưởng được thành quả) trên mọi chặn đường đời, VÌ Chúa sẽ cho mình không ngừng có "hy vọng" (sẽ có hồi báo "đích thực" sớm muộn mà thôi) trong việc sử dụng hay "lợi dụng" mọi hạng người cả...! (Hiểu không?)

 - Trả lời email ngày 5-11-2013 Thứ Ba của Anh Hảo: Cám ơn Anh Hảo đã hồi âm vời "Lời Cảm Thông" của Anh. Ta ơn Chúa cho Anh có ơn "nói tiên tri" mà cầu thay cho tôi, và Chúa đã cho tôi "nhìn thấy hậu quả" và "tỉnh ngộ: Chớ cầu sự bình an cho dân 'giả tin' này...!"  -- Chỉ xin Chúa ban ơn thêm sức can đảm cho Anh là người có ơn làm "Tiên Tri" dám đứng ra "không ngừng cáo trách trực tiếp và kịp thời" Dân Sự nào tại VN có lỗi với Chúa dùm tôi nhé...! (Cám ơn Anh Hảo nhiều!)

Học Trò Hồi Âm: Thứ Tư, ngày 6-11-2013, Cô Quyên viết: Kính thưa Thầy,
    Câu đó tôi viết trên FB. copy lại cho Thầy; (nhưng dầu sao đi nữa, tôi củng có lổi với Thầy CN. ăn năn, tôi xin lổi Thầy bỏ qua lổi lầm của tôi bị bức xúc nhất thời.
    Thật sự tôi củng làm chứng với nhiều người trong bà con họ hàng, là những người đang hầu việc Chúa trong CMA và các tổ chức về công việc Chúa tại đây, Thầy là người Thầy đem tôi về Lẽ thật GS. KT. đã có tâm tình, chịu gian khổ hiểm nguy đi dạy dổ mở mang Vương quốc Chúa tại VN. khắp nơi nhiều năm rồi, Tôi có những người anh họ, là  những Mus (Lưỡng-nghiệp) không tổ chức, khi  họ nghe tôi làm chứng về công khó của Thầy, họ rất cảm động, họ nói họ không làm được như Thầy; nếu có thể sau nầy họ dự phần dâng hiến đễ cho Thầy về VN. giãng dạy cho Dân tộc Vn. Đó là sự thật.
    Cầu xin Chúa ban ơn phước trên Thầy cùng gia đình, sức khỏe dồi dào./.
Kính thư Ruth.

Thầy Tuấn Trả Lời: Thứ Tư, ngày 6-11-2013, Thầy Tuấn viết: Chào Cô Quyên...
 - Tạ ơn Chúa và cám ơn Cô đã cho tôi có dịp làm việc chung với Cô rất hiệu quả trong 10 năm nay... "Vì mọi việc (đã và sẽ xẫy ra dù đúng hay sai đều là một dịp tốt để Thánh Đồ được học hỏi với nhau) đều hiệp lại làm ích lợi cho người yêu mến Chúa cả...!"
 - Tuy ai có cái "thần linh ơn tứ làm Tiên Tri Thầy Giảng" là sẽ dễ mắc cái 'bệnh nghề nghiệp' cứ thích lên án và chê bỏ mọi tội phạm... Nhưng Chúa cho tôi có cái "thần linh Giáo sư" nên tôi sẽ cứ mắc 'chứng bệnh nghề nghiệp' và có cái ơn rất chịu khó mà cứ duy trì công việc "Hữu Giáo Vô Loại" và cứ nuôi cái mộng "Nước Chảy Đá Mòn" vậy...! Chỉ mong rằng mỗi Thánh Đồ chúng ta nên biết rằng không có ai có quyền lên án và chê bỏ ai trong vòng chúng ta "quá sơm" vậy nhé...! (Hiểu không?)
 - Xin Chúa cứ gìn giữ Cô và HT tại nhà Cô và giúp Cô hoàn thành được Thánh Chỉ của Ngài mà được ơn thuận lợi trong việc tìm kiếm và huấn luyện gắp để bàn giao "Việc Chăn Bày và làm Trưởng lão Đại diện HT KT TL VN" lại cho một Thánh Đồ nam giới có tiếng tốt nhất tại địa phương (như Anh Nghĩa người thân của Cô) vây nhé!
 - Xin đừng khinh dể Anh Nghĩa là một nông dân ít học hay một Thánh Đồ nam giới nào yếu kém hơn Cô... nhưng hãy cư tập cho Anh em họ biết sữ dụng email để đại hiện HT mà thông công với các Thánh Đồ và HT Sống Theo KT khác vậy nhé... Vì chính Chúa cũng đã từng sữ dụng những ngư phủ thất học ra làm Trưởng lão Chăn bay vậy...
 - Bởi vì nghề "chăn chiên" (như chăn châu chăn bò vậy) vốn là một cái nghề không cần có văn bằng chuyên môn gì cả và tiền lương sẽ rất thấp...! Cho nên Cô chỉ cần tìm ngưới nào rất yêu mến Chúa là người đó sẽ rất yêu nghề chăn chiên của Chúa:
 - Bằng cách CHỈ cần chia sẽ lại cho Hội Chúng gần 600 Bài Giảng SĐTĐ của Tiên Tri thời sau rốt (Anh Branham, đã dịch ra tiếng Việt trên mạng <http://vn.bibleway.org/>) đồng thời chỉ cần dùng những Bài tập Giải Kinh theo Nguyên Văn và Linh Ý trên mạng của Gs Thật  <http://kinhthanh.webs.com/> để huấn luyện Dân sự đặng biết đánh trận rất ngon lành cho Chúa là đủ rồi...! Chứ Chúng ta đâu có cần mời ai là Mục sư 'xứ Ai-câp' (chưa chịu báp-tem trong Danh Chúa Jêsus mà còn theo chế độ Mục sư Nô dịch Giáo dân) hay Gs, Tiến sĩ có 'thần linh Babylon' (chưa chịu trở về với Kinh Thánh mà còn theo Giáo lý, Phe phái Hỗn loạn) về dạy gì cho HT của Chúa tại VN cả mà mắc tội với Chúa đó nhé...! (Hiểu không?)    - Thầy Tuấn kính thư.


3. Tại sao chúng ta phải xương hô (những người đã chịu làm báp-tem trong Danh Chua Jêsus Christ) với nhau là "Thánh Đồ" trong Đấng Christ Jêsus -- thậm chí họ vẫn chưa thật sự "Nên Thánh" hoàn toàn...? (Why should we call each other (who were baptized in the Name of Jesus Christ) the "Saint" in Christ Jesus -- even they are not truly fully be "Sanctified" yet...?)

» Tại vì đó là cách đúng đắn nhất để chào hỏi và xương hô với nhau trong Chúa (là những người ý thức họ đã được Chúa "mua" hoặc "chuộc" bằng Huyết Thánh của Ngài về làm "Dân Thánh" hoặc làm "Con Thánh Thừa Kế" của cùng một Vua Thánh là Đấng Christ và của cùng một Cứu Chúa là Jêsus, và đã chịu làm báp-tem trong "Danh Jêsus Christ" như chúng ta, mặc dù họ "chưa hoàn hảo") mà Sứ Đồ đầu tiên dạy chùng ta phải làm như vậy: Hãy chào hết thảy các Thánh Đồ trong "Đấng Christ" (có nghĩ là "Đấng Được Xức Dầu" để làm Vua) "Jêsus" (="Cứu Chúa")! (Php 4:21) Chúng ta cứ phải xưng hồ nhau là "Thánh Đồ" như vậy để cùng nhau nhắc nhở mình đã là "Dân Thánh" hay "Con Thánh" của Vua Thánh Trên Trời thì phải biết học tập "sống Thánh thiện" dưới trần gian này như Ngài vậy..!

    Because that's the most right way to greet & to call each other (whom by the Lord's same Holy Blood either were "purchased" to be "Holy Citizen" or were "Redeemed" to be "Holy Adopt Sons" of the same Holy King - Christ & of the same Savior - Jesus, and were baptized in the Same Name of Jesus Christ as us, even they are "not perfect" yet) that the first Apostles taught us to do so: "Greet every Saint in Christ (=the Announced One, to be King) Jesus (=Savior)!" (Php 4:21) We should always call each other "the Saint" in order to remind us together that since we are God's "Holy Citizen" or "Holy Adopt Sons" then we should learn how to live a "Holy Life" on earth as He did...! 

* Xin xem thêm (Cf):

1) Chữ "Thánh Đồ" trong nguyên văn Hy Lạp "Hagios" có nghĩa là: "Thánh khiết", "tinh khiết, nguyên chất, không chỗ chê trách được". (1Phi-ê-rơ 1:15-16; 2:5,9; 3:5).

2) Trong KT cũng dùng chữ này để chỉ: "Thánh Linh" thọ thai "Con Thánh, Đấng Thánh" (Lu-ca 1:35, Mat 1:18, 20), "Thánh Nhân, Thánh Đồ" (Mat 27:52; Mác 6:20) "Như đã chép trong Luật Pháp Chúa rằng: Hễ Con Trai Đầu Lòng, phải 'GỌI LÀ THÁNH' mà dâng cho Chúa!" (Lu-ca 2:23).

3) Phải chào hỏi nhau là "Thánh Đồ" (Rô 16:15; 2Cô 1:1, 13:13; Êph 1:1; Php 1:1, 4:21,22; Côl 1:4; Hêb 13:24).

4) Phải cứu giúp và tiếp đãi "Thánh Đồ" trong khi thiếu thốn (Công-vu 12:13; 15:25; 16:2; 1Cô 16:1); Phải chuyên tâm lo phục vụ "Thánh Đồ" (1Cô 16:15; 2Cô 8:4; 9:1,12).

5) "Phàm những sự gian dâm, hoặc sự ô uế, hoặc sự tham lam, cũng chớ nên nói đến giữa anh em, theo như cách xứng đáng cho các Thánh đồ." (Êph 5:3).For more info or feedback please email to <[email protected]>

Mọi thắc mắc và ý kiến xin email đến <[email protected]>